Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Efektívnejšia ochrana kultúrnych pamiatok

Dňa 06.10.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Novelou sa sleduje rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely, a to na verejnoprospešný účel, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry.

14.10.2021

 

Schválený zákon o významných investíciách

Dňa 29.09.2021 NRSR schválila zákon o významných investíciách. Zákon o významných investíciách reaguje na zmeny v trendoch prípravy významných investícií, strategických parkov, resp. území a zároveň reaguje na aplikačnú prax, ktorú Ministerstvo hospodárstva SR získalo počas účinnosti pôvodnej právnej úpravy.

14.10.2021

 

Cirkevné inštitúcie a športové kluby vs. oslobodenie od dane z nehnuteľností a štátna pomoc

Predmetom konania bolo oslobodenie od obecnej dane z nehnuteľností v prípadoch nehnuteľností užívaných nekomerčnými subjektmi na osobitné účely.  Žalobca (majiteľ turistického ubytovacieho zariadenia) sa obrátil na Komisiu s tým, že zavedenie oslobodenia od miestnej dane z nehnuteľností v prospech nekomerčných subjektov, ktoré vykonávali  výhradne sociálnu, zdravotnú, vzdelávaciu, ubytovaciu, kultúrnu, športovú, náboženskú činnosť, a ktoré sa rozšírilo aj na uvedené činnosti „bez ohľadu na ich prípadný komerčný charakter“, predstavuje štátnu pomoc nezlučiteľnú so spoločným trhom.

Okrem toho, žalobca upozornil Komisiu na právne predpisy o dani z príjmu, ktoré ustanovili, že na rozdiel od všetkých ostatných subjektov, cirkevné inštitúcie uznané ako právnické osoby podľa občianskeho práva a amatérske športové kluby nepodliehajú v ňom stanoveným kritériám na účely určenia straty postavenia nekomerčného subjektu. Podľa žalobcu, dôsledkom je daňové zvýhodnenie uvedených dvoch druhov subjektov, pretože im umožňuje zachovať si postavenie nekomerčného subjektu, hoci už nespĺňajú kritériá uplatňované na iné subjekty.

Komisia vyslovila názor, že opatrenia nepredstavujú štátnu pomoc a žaloba je neprípustná z dôvodu, že žalobca nie je osobne dotknutý predmetnými opatreniami.

13.10.2021

 

Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2% dane na rok 2022

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. 

 

02.12.2020

Aktualizované dňa 1.10.2021

Poskytnutie pracovného voľna na profesijný rozvoj riaditeľovi školy

Riaditeľ ZŠ obce zahrnul do plánu profesijného rozvoja aj vzdelávanie pre seba formou rozširujúceho štúdia. Obec ako zriaďovateľ školy s absolvovaním vzdelávania nesúhlasí a nechce mu na tieto účely poskytnúť pracovné voľno. Obec to odôvodňuje tým, že v zmysle zákona je potrebné, aby sa na čerpaní pracovného voľna riaditeľ a zriaďovateľ dohodli. Ako máme postupovať?

15.10.2021

 

Zmeny k sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Dňa 13.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a k návrhu nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a o ďalších podrobnostiach tvorby verejnej minimálnej siete.

14.10.2021

 

Novela zákona o vnútrozemskej plavbe

Dňa 29.09.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe. Hlavným cieľom novely je zvýšenie bezpečnosti plavby a ochrana ľudského života tým, že sa ustanovia požiadavky týkajúce sa teoretických vedomostí, praxe aj zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o preukaz lodného kapitána.

14.10.2021

 

Rodičovský príspevok pre starých rodičov

Dňa 11.10.2021 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v platnom znení (ďalej len ako „návrh zákona“).  Hlavným cieľom je umožniť starým rodičom, ktorí sú starobnými dôchodcami alebo predčasnými starobnými dôchodcami, poberať rodičovský príspevok. Navrhuje sa, aby si starý rodič mohol uplatniť nárok na rodičovský príspevok len s písomným súhlasom rodiča dieťaťa.

12.10.2021

 

Rozvoj rodinných podnikov v SR

Dňa 08.10.2021 bol v MPK zverejnený návrh akčného plánu pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku. Cieľom materiálu je pomôcť rodinným podnikom prekonať generačnú výmenu a podporiť tento segment v ďalších oblastiach. Ide o súbor 10 opatrení, ktoré pokrývajú niekoľko základných oblasti – od zvyšovania povedomia cez vzdelávanie až po odstránenie bariér pri práci.

12.10.2021

 

Efektívnejšia ochrana kultúrnych pamiatok

Dňa 06.10.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Novelou sa sleduje rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely, a to na verejnoprospešný účel, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry.

14.10.2021

 

Schválený zákon o významných investíciách

Dňa 29.09.2021 NRSR schválila zákon o významných investíciách. Zákon o významných investíciách reaguje na zmeny v trendoch prípravy významných investícií, strategických parkov, resp. území a zároveň reaguje na aplikačnú prax, ktorú Ministerstvo hospodárstva SR získalo počas účinnosti pôvodnej právnej úpravy.

14.10.2021

 

Cirkevné inštitúcie a športové kluby vs. oslobodenie od dane z nehnuteľností a štátna pomoc

Predmetom konania bolo oslobodenie od obecnej dane z nehnuteľností v prípadoch nehnuteľností užívaných nekomerčnými subjektmi na osobitné účely.  Žalobca (majiteľ turistického ubytovacieho zariadenia) sa obrátil na Komisiu s tým, že zavedenie oslobodenia od miestnej dane z nehnuteľností v prospech nekomerčných subjektov, ktoré vykonávali  výhradne sociálnu, zdravotnú, vzdelávaciu, ubytovaciu, kultúrnu, športovú, náboženskú činnosť, a ktoré sa rozšírilo aj na uvedené činnosti „bez ohľadu na ich prípadný komerčný charakter“, predstavuje štátnu pomoc nezlučiteľnú so spoločným trhom.

Okrem toho, žalobca upozornil Komisiu na právne predpisy o dani z príjmu, ktoré ustanovili, že na rozdiel od všetkých ostatných subjektov, cirkevné inštitúcie uznané ako právnické osoby podľa občianskeho práva a amatérske športové kluby nepodliehajú v ňom stanoveným kritériám na účely určenia straty postavenia nekomerčného subjektu. Podľa žalobcu, dôsledkom je daňové zvýhodnenie uvedených dvoch druhov subjektov, pretože im umožňuje zachovať si postavenie nekomerčného subjektu, hoci už nespĺňajú kritériá uplatňované na iné subjekty.

Komisia vyslovila názor, že opatrenia nepredstavujú štátnu pomoc a žaloba je neprípustná z dôvodu, že žalobca nie je osobne dotknutý predmetnými opatreniami.

13.10.2021

 

Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2% dane na rok 2022

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. 

 

02.12.2020

Aktualizované dňa 1.10.2021

Poskytnutie pracovného voľna na profesijný rozvoj riaditeľovi školy

Riaditeľ ZŠ obce zahrnul do plánu profesijného rozvoja aj vzdelávanie pre seba formou rozširujúceho štúdia. Obec ako zriaďovateľ školy s absolvovaním vzdelávania nesúhlasí a nechce mu na tieto účely poskytnúť pracovné voľno. Obec to odôvodňuje tým, že v zmysle zákona je potrebné, aby sa na čerpaní pracovného voľna riaditeľ a zriaďovateľ dohodli. Ako máme postupovať?

15.10.2021

 

Zmeny k sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Dňa 13.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a k návrhu nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a o ďalších podrobnostiach tvorby verejnej minimálnej siete.

14.10.2021

 

Novela zákona o vnútrozemskej plavbe

Dňa 29.09.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe. Hlavným cieľom novely je zvýšenie bezpečnosti plavby a ochrana ľudského života tým, že sa ustanovia požiadavky týkajúce sa teoretických vedomostí, praxe aj zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o preukaz lodného kapitána.

14.10.2021

 

Rodičovský príspevok pre starých rodičov

Dňa 11.10.2021 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v platnom znení (ďalej len ako „návrh zákona“).  Hlavným cieľom je umožniť starým rodičom, ktorí sú starobnými dôchodcami alebo predčasnými starobnými dôchodcami, poberať rodičovský príspevok. Navrhuje sa, aby si starý rodič mohol uplatniť nárok na rodičovský príspevok len s písomným súhlasom rodiča dieťaťa.

12.10.2021

 

Rozvoj rodinných podnikov v SR

Dňa 08.10.2021 bol v MPK zverejnený návrh akčného plánu pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku. Cieľom materiálu je pomôcť rodinným podnikom prekonať generačnú výmenu a podporiť tento segment v ďalších oblastiach. Ide o súbor 10 opatrení, ktoré pokrývajú niekoľko základných oblasti – od zvyšovania povedomia cez vzdelávanie až po odstránenie bariér pri práci.

12.10.2021