Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Vlastníctvo k priestorom volebnej miestnosti kandidátom

Môže kandidát za poslanca do mestského zastupiteľstva byť zároveň majiteľ reštaurácie, v ktorej je zriadená volebná miestnosť pre okrsok volebného obvodu, v ktorom je sám kandidátom?

29.06.2022

 

Škoda spôsobená spadnutým stromom pri ceste

Je obec zodpovedná za škodu na motorovom vozidle, ktoré prechádzalo po ceste I. triedy v intraviláne obce a počas toho spadol na toto vozidlo strom, ktorý rástol pri ceste?

29.06.2022

 

Obmedzenie vývozu komunálneho odpadu od neplatiča

Môže obec nevyvážať odpad od neplatičov poplatku za komunálne odpady?

29.06.2022

 

Zverejnenie špecifikácie použitia za viac zdaňovacích období

Ako zverejniť v Obchodnom vestníku špecifikáciu použitia prostriedkov z podielu zaplatenej dane, ktoré občianske združenie prijalo v roku 2021, avšak prostriedky pochádzali z viacerých zdaňovacích období (daň z príjmov za rok 2019 a 2020)? Je potrebné podať 2 špecifikácie pre každé daňové obdobie samostatne?

29.06.2022

 

Diskriminácia migrujúcich pracovníkov vs. rodinné prídavky

Komisia sa domnievala, že Rakúska republika si v závislosti od miesta bydliska dieťaťa zaviedla prispôsobovací mechanizmus týkajúci sa výšky rodinných prídavkov a daňového bonusu, čím nesplnila povinnosti vyplývajúce zo zásady rovnosti zaobchádzania stanovenej v článku 4 nariadenia č. 883/2004 a článku 7 ods. 2 nariadenia č. 492/2011.

Komisia uviedla, že rodinné dávky, ako aj sociálne a daňové výhody, na ktoré sa vzťahuje prispôsobovací mechanizmus, sa nevypočítavajú v závislosti od cenovej úrovne v mieste bydliska dieťaťa. Ich paušálna výška je na celom rakúskom území jednotná napriek rozdielom v kúpnej sile medzi jednotlivými regiónmi.

Komisia tvrdila, že rakúska právna úprava, ktorá obmedzila prídavky na deti žijúce v zahraničí je v rozpore so zásadou zákazu diskriminácie.

Rakúska republika poprela akúkoľvek nepriamu diskrimináciu migrujúcich pracovníkov. Argumentovala, že poskytnutie sociálnych a daňových výhod rodičom má kompenzovať časť ich výdavkov súvisiacich s výživou ich detí. Na dosiahnutie tohto cieľa treba rozlišovať medzi situáciou pracovníkov, ktorých deti majú bydlisko v zahraničí, a situáciou pracovníkov, ktorých deti majú bydlisko v Rakúsku. Tieto situácie nie sú z dôvodu rozdielov v životných nákladoch v členských štátoch vecne porovnateľné. Prispôsobovací mechanizmus by nespôsoboval rozdielne zaobchádzania s rovnakými situáciami, ale zaručoval by, aby sa s odlišnými situáciami zaobchádzalo odlišne.

29.06.2022

 

Správa z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím

Dňa 27.06.2022 bola v MPK zverejnená Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2021 a návrh na jeho aktualizáciu.

29.06.2022

 

Diskriminácia migrujúcich pracovníkov vs. rodinné prídavky

Komisia sa domnievala, že Rakúska republika si v závislosti od miesta bydliska dieťaťa zaviedla prispôsobovací mechanizmus týkajúci sa výšky rodinných prídavkov a daňového bonusu, čím nesplnila povinnosti vyplývajúce zo zásady rovnosti zaobchádzania stanovenej v článku 4 nariadenia č. 883/2004 a článku 7 ods. 2 nariadenia č. 492/2011.

Komisia uviedla, že rodinné dávky, ako aj sociálne a daňové výhody, na ktoré sa vzťahuje prispôsobovací mechanizmus, sa nevypočítavajú v závislosti od cenovej úrovne v mieste bydliska dieťaťa. Ich paušálna výška je na celom rakúskom území jednotná napriek rozdielom v kúpnej sile medzi jednotlivými regiónmi.

Komisia tvrdila, že rakúska právna úprava, ktorá obmedzila prídavky na deti žijúce v zahraničí je v rozpore so zásadou zákazu diskriminácie.

Rakúska republika poprela akúkoľvek nepriamu diskrimináciu migrujúcich pracovníkov. Argumentovala, že poskytnutie sociálnych a daňových výhod rodičom má kompenzovať časť ich výdavkov súvisiacich s výživou ich detí. Na dosiahnutie tohto cieľa treba rozlišovať medzi situáciou pracovníkov, ktorých deti majú bydlisko v zahraničí, a situáciou pracovníkov, ktorých deti majú bydlisko v Rakúsku. Tieto situácie nie sú z dôvodu rozdielov v životných nákladoch v členských štátoch vecne porovnateľné. Prispôsobovací mechanizmus by nespôsoboval rozdielne zaobchádzania s rovnakými situáciami, ale zaručoval by, aby sa s odlišnými situáciami zaobchádzalo odlišne.

29.06.2022

 

Cenová regulácia v plynárstve

Dňa 27.06.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve.
Cieľom pripravovaného návrhu vyhlášky je ustanoviť pre cenovú reguláciu v plynárenstve v oblasti pripojenia do siete, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu:

29.06.2022

 

Udelenie vodičského oprávnenia v nižšom veku

Dňa 27.06.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva vnútra SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Navrhované zmeny sa týkajú preukazovania splnenia podmienky na udelenie vodičského oprávnenia v nižšom veku a zavádza sa národný kód na preukazovanie obmedzenia, podľa ktorého je do dovŕšenia veku 23 rokov držiteľ vodičského oprávnenia skupiny D a DE, ktorý absolvoval zrýchlenú kvalifikáciu, oprávnený viesť len vozidlá pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 km.

29.06.2022

 

Vlastníctvo k priestorom volebnej miestnosti kandidátom

Môže kandidát za poslanca do mestského zastupiteľstva byť zároveň majiteľ reštaurácie, v ktorej je zriadená volebná miestnosť pre okrsok volebného obvodu, v ktorom je sám kandidátom?

29.06.2022

 

Škoda spôsobená spadnutým stromom pri ceste

Je obec zodpovedná za škodu na motorovom vozidle, ktoré prechádzalo po ceste I. triedy v intraviláne obce a počas toho spadol na toto vozidlo strom, ktorý rástol pri ceste?

29.06.2022

 

Obmedzenie vývozu komunálneho odpadu od neplatiča

Môže obec nevyvážať odpad od neplatičov poplatku za komunálne odpady?

29.06.2022

 

Zverejnenie špecifikácie použitia za viac zdaňovacích období

Ako zverejniť v Obchodnom vestníku špecifikáciu použitia prostriedkov z podielu zaplatenej dane, ktoré občianske združenie prijalo v roku 2021, avšak prostriedky pochádzali z viacerých zdaňovacích období (daň z príjmov za rok 2019 a 2020)? Je potrebné podať 2 špecifikácie pre každé daňové obdobie samostatne?

29.06.2022

 

Diskriminácia migrujúcich pracovníkov vs. rodinné prídavky

Komisia sa domnievala, že Rakúska republika si v závislosti od miesta bydliska dieťaťa zaviedla prispôsobovací mechanizmus týkajúci sa výšky rodinných prídavkov a daňového bonusu, čím nesplnila povinnosti vyplývajúce zo zásady rovnosti zaobchádzania stanovenej v článku 4 nariadenia č. 883/2004 a článku 7 ods. 2 nariadenia č. 492/2011.

Komisia uviedla, že rodinné dávky, ako aj sociálne a daňové výhody, na ktoré sa vzťahuje prispôsobovací mechanizmus, sa nevypočítavajú v závislosti od cenovej úrovne v mieste bydliska dieťaťa. Ich paušálna výška je na celom rakúskom území jednotná napriek rozdielom v kúpnej sile medzi jednotlivými regiónmi.

Komisia tvrdila, že rakúska právna úprava, ktorá obmedzila prídavky na deti žijúce v zahraničí je v rozpore so zásadou zákazu diskriminácie.

Rakúska republika poprela akúkoľvek nepriamu diskrimináciu migrujúcich pracovníkov. Argumentovala, že poskytnutie sociálnych a daňových výhod rodičom má kompenzovať časť ich výdavkov súvisiacich s výživou ich detí. Na dosiahnutie tohto cieľa treba rozlišovať medzi situáciou pracovníkov, ktorých deti majú bydlisko v zahraničí, a situáciou pracovníkov, ktorých deti majú bydlisko v Rakúsku. Tieto situácie nie sú z dôvodu rozdielov v životných nákladoch v členských štátoch vecne porovnateľné. Prispôsobovací mechanizmus by nespôsoboval rozdielne zaobchádzania s rovnakými situáciami, ale zaručoval by, aby sa s odlišnými situáciami zaobchádzalo odlišne.

29.06.2022

 

Správa z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím

Dňa 27.06.2022 bola v MPK zverejnená Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2021 a návrh na jeho aktualizáciu.

29.06.2022

 

Diskriminácia migrujúcich pracovníkov vs. rodinné prídavky

Komisia sa domnievala, že Rakúska republika si v závislosti od miesta bydliska dieťaťa zaviedla prispôsobovací mechanizmus týkajúci sa výšky rodinných prídavkov a daňového bonusu, čím nesplnila povinnosti vyplývajúce zo zásady rovnosti zaobchádzania stanovenej v článku 4 nariadenia č. 883/2004 a článku 7 ods. 2 nariadenia č. 492/2011.

Komisia uviedla, že rodinné dávky, ako aj sociálne a daňové výhody, na ktoré sa vzťahuje prispôsobovací mechanizmus, sa nevypočítavajú v závislosti od cenovej úrovne v mieste bydliska dieťaťa. Ich paušálna výška je na celom rakúskom území jednotná napriek rozdielom v kúpnej sile medzi jednotlivými regiónmi.

Komisia tvrdila, že rakúska právna úprava, ktorá obmedzila prídavky na deti žijúce v zahraničí je v rozpore so zásadou zákazu diskriminácie.

Rakúska republika poprela akúkoľvek nepriamu diskrimináciu migrujúcich pracovníkov. Argumentovala, že poskytnutie sociálnych a daňových výhod rodičom má kompenzovať časť ich výdavkov súvisiacich s výživou ich detí. Na dosiahnutie tohto cieľa treba rozlišovať medzi situáciou pracovníkov, ktorých deti majú bydlisko v zahraničí, a situáciou pracovníkov, ktorých deti majú bydlisko v Rakúsku. Tieto situácie nie sú z dôvodu rozdielov v životných nákladoch v členských štátoch vecne porovnateľné. Prispôsobovací mechanizmus by nespôsoboval rozdielne zaobchádzania s rovnakými situáciami, ale zaručoval by, aby sa s odlišnými situáciami zaobchádzalo odlišne.

29.06.2022

 

Cenová regulácia v plynárstve

Dňa 27.06.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve.
Cieľom pripravovaného návrhu vyhlášky je ustanoviť pre cenovú reguláciu v plynárenstve v oblasti pripojenia do siete, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu:

29.06.2022

 

Udelenie vodičského oprávnenia v nižšom veku

Dňa 27.06.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva vnútra SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Navrhované zmeny sa týkajú preukazovania splnenia podmienky na udelenie vodičského oprávnenia v nižšom veku a zavádza sa národný kód na preukazovanie obmedzenia, podľa ktorého je do dovŕšenia veku 23 rokov držiteľ vodičského oprávnenia skupiny D a DE, ktorý absolvoval zrýchlenú kvalifikáciu, oprávnený viesť len vozidlá pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 km.

29.06.2022