Financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní

Základné informácie k financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní vrátane odkazov na konkrétne právne normy týkajúce sa financovania.

Právny stav k: 25.2.2020

Verejné ZUŠ, MŠ, JŠ a školské zariadenia (v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC) a neštátne ZUŠ, MŠ, JŠ a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev, náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba sú financované z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré dostávajú obce a VÚC.

Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu obcí a VÚC upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Kritériá a váhy rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC určuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Originálne kompetencie obcí aj VÚC na úseku školstva sú definované v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto zákone sú uvedené kompetencie a úlohy pre obce (§ 6 ods. 12) a pre VÚC (§ 9 ods. 12) v oblasti financovania školstva. Tu je uvedená aj povinnosť samosprávy prijať VZN, v ktorom určia výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, JŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia.1

Zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam na školstvo sa uskutočňuje podľa § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. V súlade s § 7a ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo školstva zriaďovateľom škôl a školských zariadení a obciam každoročne najneskôr do 31. augusta. Výkazy sú dostupné  na webovej stránke ministerstva - TU.

Informácie o podielových daniach obcí a VÚC sú zverejnené na: www.mfsr.sk.

Zoznam platných všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov pre oblasť financovania regionálneho školstva

1. Financovanie z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR:

2. Financovanie z podielových daní obcí a VÚC:

ZDROJ: www.minedu.sk


1 § 6 ods. 12 písm. c), § 9 ods. 12 písm. c) zákon č. 596/2003 Z. z.