Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce v čase rozpočtového provizória

Je obec oprávnená poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce za podmienok ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je obec, fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce?

 

Právny stav k 07.05.2014

Otázka:

Je obec oprávnená poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce za podmienok ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení  právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je obec, fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce?

Odpoveď:

Rozpočet obce a pravidlá rozpočtového hospodárenia upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení (ďalej len „Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). Zákonom č. 426/2013 Z. z. bolo s účinnosťou od 1.1.2014 okrem iných novelizované ustanovenie § 11 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré upravuje pravidlá hospodárenia obce v čase rozpočtového provizória.

V zmysle novelizovaného znenia ustanovenia § 11 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy platí, že: „Ak nie je rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový rok schválený orgánom obce alebo orgánom vyššieho územného celku príslušným podľa osobitných predpisov do 31. decembra bežného roka, hospodári obec alebo vyšší územný celok podľa schváleného rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Počas rozpočtového provizória obec a vyšší územný celok nemôžu poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5; to neplatí, ak poskytovanie dotácií obcou a vyšším územným celkom ustanovuje osobitný predpis.

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec oprávnená poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce za podmienok ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení  právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je obec, fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce len na podporu všeobecne prospešných služieb1, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov2, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Prijatím schváleného zákonného znenia zákonodarca počas trvania rozpočtového provizória obmedzil možnosť obcí poskytovať dotácie zo svojho rozpočtu podľa § 7 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Jedinú, zákonnom prípustnú výnimku pre subjekty vymedzené v § 7 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predstavujú také dotácie, ktoré obec poskytuje na základe osobitného predpisu (napr. poskytovanie prostriedkov z rozpočtu obce neštátnym školám a školským zariadeniam a pod3).

Z uvedeného vyplýva, že v čase rozpočtového provizória nie je obec oprávnená poskytnúť dotácie z rozpočtu obce právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je obec, fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, s výnimkou, ak poskytovanie týchto dotácií ustanoví osobitný predpis.

JUDr. Martina Palušková, advokát

Spracoval: Mgr. Matej Trnavský, advokátsky koncipient


1) 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

2) Napríklad § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

3) viď. § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov