Profesionálny vojak ako kandidát

Môžem ako profesionálny vojak kandidovať vo voľbách do samosprávy?

Právny stav k: 06.07.2022

Odpoveď:
V prípade profesionálnych vojakov pasívne volebné právo, t.j. právo byť volený garantované čl. 30 Ústavy SR, obmedzené nie je. Potvrdzuje to aj čl. 54 Ústavy SR. To znamená, že profesionálni vojaci môžu kandidovať  vo voľbách do orgánov územnej samosprávy.

Aj samotný zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v platnom znení (ďalej len „zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov“) počíta s možnosťou kandidatúry profesionálnych vojakov. Ustanovenie § 118 ods. 1 písm. c) predmetného zákona umožňuje služobnému úradu poskytnúť profesionálnemu vojakovi služobné voľno, ak nemôže vykonávať štátnu službu z dôvodu činnosti registrovaného kandidáta pri voľbe do Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, registrovaného kandidáta pri voľbe do Európskeho parlamentu a do orgánov územnej samosprávy.

Po samotnom zvolení profesionálneho vojaka do funkcie však vzniká nezlučiteľnosť funkcií. Podľa ust. § 84 zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov:

Štátna služba profesionálneho vojaka sa skončí prepustením, ak bol zvolený, poverený alebo vymenovaný do funkcie:

 1. prezidenta,
 2. poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
 3. poslanca Európskeho parlamentu,
 4. člena vlády,
 5. predsedu, riaditeľa a vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy,
 6. sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
 7. predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 8. guvernéra alebo viceguvernéra Národnej banky Slovenska,
 9. verejného ochrancu práv,
 10. člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
 11. štátneho tajomníka,
 12. vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
 13. vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
 14. člena Európskej komisie alebo pracovníka medzinárodného sekretariátu Organizácie Severoatlantickej zmluvy,
 15. sudcu,
 16. prokurátora,
 17. rektora vysokej školy, okrem rektora vojenskej vysokej školy,
 18. predsedu vyššieho územného celku, primátora mesta alebo starostu obce,
 19. poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca obecného zastupiteľstva, za ktorej výkon poberá odmenu,
 20. inšpektora Organizácie Spojených národov,
 21. vedúceho diplomatickej misie, vedúceho stálej misie pri medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení alebo vedúceho osobitnej misie.

Viac k téme:
Profesionálny vojak ako poslanec obecného zastupiteľstva

Mgr. Helena Laposová