Úprava mzdy pedagógov z dôvodu nevyučovania maturantov

Pani riaditeľka školy poslala informáciu učiteľom, ktorí v tomto školskom roku vyučovali maturantov, že nakoľko bolo ukončené vyučovanie v maturitných triedach, všetci budú mať znížený plat na 80% z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa za počet hodín pripadajúcich na výučbu maturantov. Je postup pani riaditeľky správny? 

Právny stav k: 18. 05. 2020

Otázka:

Pani riaditeľka školy poslala informáciu učiteľom, ktorí v tomto školskom roku vyučovali maturantov, že nakoľko bolo ukončené vyučovanie v maturitných triedach, všetci budú mať znížený plat na 80% z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa za počet hodín pripadajúcich na výučbu maturantov. Je postup pani riaditeľky správny?

Odpoveď:

Podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (ďalej ako „školský zákon“):

(8) Ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu 90a) alebo ak v období školského vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené život alebo zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, minister školstva môže rozhodnúť o

a) mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách,

b) mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení,

c) iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch

1. obdobia školského vyučovania a školských prázdnin,

2. klasifikácie, hodnotenia, skúšobného obdobia pri ukončovaní výchovy a vzdelávania a prijímacích skúšok,

3. vydávania dokladov o získanom vzdelaní,

4. podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania zápisov,

d) zrušení vykonania časti alebo formy skúšky, ktorou sa ukončuje výchova a vzdelávanie v strednej škole, v príslušnom školskom roku alebo

e) zrušení vykonania externého testovania žiakov základných škôl v príslušnom školskom roku“.

S poukazom na vyššie uvedené Minister školstva vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej ako „minister“) vydal rozhodnutie, ktorým určil podmienky pre gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy umeleckého priemyslu a stredné športové školy ohľadom maturitnej skúšky a maturitného ročníka.

V zmysle § 250b ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce (ďalej ako „ZP“) platí:

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku“.

Znižovaniu mzdy pedagogických zamestnancov sme sa venovali aj v prípadovej štúdií TU.

S poukazom na vyššie uvedené máme zato, že rozhodnutie ministra o spôsobe vykonania maturitnej skúšky administratívnym spôsobom nezakladá sám o sebe dôvod na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku pedagogického zamestnanca.

Ak chce zamestnávateľ pristúpiť k aplikovaniu inštitútu náhrady mzdy podľa § 250b ods. 6 ZP, môže tak spraviť odvolaním sa na mimoriadnu situáciu a zastavenie prevádzky škôl, ktorou sa pedagogickým zamestnancom reálne znemožnilo vykonať určité množstvo práce okrem iného aj pri žiakoch maturitného ročníka a určiť pomer medzi prácou, ktorú vykonávajú za mzdu dištančnou formou a prácu, ktorú nemôžu z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa vykonávať s nárokom na náhradu mzdy vo výške 80% alebo menej (§250 ods. 6 zákonníka práce).

V neposlednom rade podotýkame, že prípadné oznámenie riaditeľky školy o úprave platov so spätnou účinnosťou nie je v súlade s právnym poriadkom SR.

Mgr. Vladimír Fujak