Územia európskeho významu

Dňa 15.08.2023 bolo v MPK zverejnené nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu. Cieľom je odstránenie nedostatkov, ktoré Slovenskej republiky vytýka Európska únia a zjednodušenie identifikácie ÚEV.

Dôvodom predloženia návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje  národný zoznam území európskeho významu, je splnenie požiadavky vyplývajúcej zo smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Dôvodom predloženia návrhu nariadenia vlády je aj jednoznačnejšia a prehľadnejšia identifikácia ÚEV. 

V návrhu nariadenia vlády je pre každú lokalitu jednotne uvedený názov, kód (pridelený podľa európskej sústavy chránených území Natura 2000), výmera, vymedzenie stupňov ochrany podľa parciel a katastrálnych území, mapa s vyznačenými hranicami a stupňami ochrany, odôvodnenie ochrany a ďalšie náležitosti uvedené v § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, pričom lokality sú zoradené podľa krajov. Takýto predpis poskytuje prehľadnosť a právnu jednoznačnosť pre orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníkov či užívateľov dotknutých pozemkov, ako aj pre ďalšie subjekty.

Návrhom nariadenia vlády sa tiež odstránia viaceré nedostatky, ktoré Európska komisia vytýka Slovensku v konaniach k porušeniu č. 2016/2091 (vo veci nedostatočnosti národného zoznamu ÚEV) a k porušeniu č. 2019/2141 (vo veci označovania ÚEV za osobitne chránené územia a chýbajúcich cieľov ochrany a opatrení pre väčšinu ÚEV). Ide predovšetkým o označenie všetkých ÚEV jednoznačným spôsobom, a to aj na základe mapového zobrazenia.

MPK končí: 06.09.2023

Predpokladaná účinnosť od: 01.01.2024

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Helena Laposová