Vlastníctvo k priestorom volebnej miestnosti kandidátom

Môže kandidát za poslanca do mestského zastupiteľstva byť zároveň majiteľ reštaurácie, v ktorej je zriadená volebná miestnosť pre okrsok volebného obvodu, v ktorom je sám kandidátom?

Právny stav: 29.6.2022

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení (ďalej len „volebný kódex“) zveril obciam resp. starostom obcí utváranie volebných okrskov. Táto úprava vychádza z toho, že práve obce najlepšie poznajú miestne pomery a vedie rozhodnúť o najvhodnejšom utvorení volebných okrskov a umiestnení volebných miestností. Starostovia majú pri zriaďovaní volebných okrskov značnú voľnosť, dokonca volebný kódex nevylučuje, aby volebný okrsok bol zriadení v súkromnom zariadení. Volebná miestnosť musí spĺňať všetky požiadavky ustanovené v § 22 volebného kódexu.

Právo byť volený vyplýva z čl. 69 Ústavy SR a ust. § 164 volebného kódexu. Prekážkou práva byť volený je v zmysle § 6 volebného kódexu:

  1. výkon trestu odňatia slobody,
  2. právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  3. pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Vlastníctvo nehnuteľnosti, kde bude zriadená volebná miestnosť, nemôže byť dôvodom na obmedzenie práva byť volený. Z uvedeného vyplýva, že kandidát na poslanca môže byť zároveň majiteľom priestoru, v ktorom bude zriadená volebná miestnosť.

Zároveň upozorňujeme na dodržiavanie volebného moratória. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. Napriek tomu, že sa volebná miestnosť nachádza v priestoroch kandidáta, kandidát nesmie uvedené zneužiť a prezentovať sa v týchto priestoroch počas volebného moratória. Taktiež kandidát nesmie narúšať činnosť okrskovej volebnej komisie. Volebná miestnosť podlieha osobitnému režimu a okrem členov volebnej okrskovej komisie a zapisovateľa v nej môžu byť prítomné osoby podľa § 27 volebného kódexu a voľbu vykonávajúci občania.

JUDr. Monika Ivanová