Zvýšenie investičnej pomoci v regiónoch

Dňa 08.12.2021 Vláda SR schválila zmenu nariadenia č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch SR. Novela reaguje na zmeny v legislatíve EÚ v oblasti poskytovania štátnej pomoci, a taktiež s ohľadom na pretrvávajúcu pandémiu ochorenia COVID-19.

Uplatnením nových usmernení dôjde ku zmene hodnôt maximálnych intenzít, v rámci ktorých možno poskytovať investičnú pomoc v SR na základe zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci. Vyššia podpora v daných územiach má prispieť k riešeniu špecifických sociálnych, hospodárskych a environmentálnych výziev, ktorým dané oblasti čelia v dôsledku prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Uvedené prispeje k dosiahnutiu klimatických cieľov Európskej únie.

Maximálna

  1. intenzita investičnej pomoci,
  2. výška dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok a
  3. výška príspevku na vytvorené nové pracovné miesta v zónach a regiónov SR.

Podľa nových usmernení  počnúc 1. januárom 2022 možno poskytnúť na základe zákona o regionálnej investičnej pomoci investičnú pomoc v maximálnej intenzite na:

  1. západnom Slovensku (s výnimkou Bratislavského kraja) 30 % z oprávnených nákladov investičného zámeru,
  2. strednom Slovensku do výšky 40 % a
  3. východnom Slovensku do výšky 50 %.

Ponechané bolo navýšenie hodnôt maximálnych intenzít o 20 % v prípade investičných zámerov realizovaných mikropodnikmi a malými podnikmi a o 10 % v prípade investičných zámerov realizovaných strednými podnikmi.
Novou je možnosť navýšenia maximálnych intenzít o 10 %, ak ide o investičné zámery realizované na tzv. území určenom na podporu z Fondu spravodlivej transformácie v rámci plánu spravodlivej transformácie.
V nadväznosti na zvýšenú podporu transformujúcich sa regiónov nariadenie v novom § 11d dodatočne priznáva okresu Partizánske rovnaké postavenie ako má okres Prievidza. Nakoľko oba uvedené okresy sú dotknuté transformáciou regiónu Horná Nitra, je žiadúce, aby pre investičné zámery realizované v daných okresoch platili rovnaké zvýhodnené podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.[1]

Nariadenie reflektuje aj na pretrvávajúcu pandémiu ochorenia COVID-19 a potrebu zvýšenej stimulácie nových investícií v SR. Za týmto účelom sa dočasne zmierňujú niektoré podmienky na poskytnutie investičnej pomoci a priznáva status investičného zámeru realizovaného v prioritnej oblasti priemyselnej výroby každému zámeru realizovanému v priemyselnej výrobe. [2]

Účinnosť od: 01.01.2022
Sprievodná dokumentácia

Mgr. Vladimír Fujak

[1] Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2023.

[2] Napr. v konaní o poskytnutí investičnej pomoci začatom od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 sa bude miera nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru a miera nezamestnanosti s ním susediacich okresov posudzovať podľa miery nezamestnanosti v kalendárnom polroku, ktorý predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom bola na ministerstvo hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc,

alebo minimálna výška hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu.