Zvýšenie sumy stravného

Dňa 23.03.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného. Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú  cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Sumy stravného pri pracovných cestách boli naposledy upravené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného s účinnosťou od 1. januára 2023 na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za mesiac august 2022.

V zmysle mechanizmu  zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona   o cestovných náhradách, bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac január  2023.

V mesiaci január 2023 dosiahol  mesačný  kumulovaný index cien  jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike  hodnotu 107,0 čo predstavuje oproti základni zvýšenie  o 7,0 percentuálneho bodu (za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného).

Návrhom opatrenia sa  suma stravného pre  jednotlivé časové pásma má zvýšiť nasledovne:

− 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,80 eura na 7,30 eura,  

− nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,10 eura na 10,90 eura,

− nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 15,30 eura  na 16,40 eura.

Sumy stravného sú zaokrúhlené podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách na desať eurocentov nahor.

Zvýšené sumy stravného budú patriť zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom budú zverejnené.

Pripomienkové konanie končí: 29.03.2023
Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová