Šport

V súčasnosti je financovanie športu na úrovni štátu nepostačujúce, pričom štát financuje najmä národné športové zväzy, a to prostredníctvom dotácii. Financovanie športu zo strany územnej samosprávy však nie je jasne definované, preto často v praxi dochádza k podpore jedného športového odvetvia na úkor druhého.

Úlohou samospráv pri financovaní športu by mala byť v prvom rade podpora a rozvoj športu detí a mládeže a budovanie kvalitnej športovej infraštruktúry a nie financovanie profesionálneho športu na úrovni dospelých tak, ako tomu je v súčasnosti.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (16)

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Zákon č. 138/1991 Zb. omajetku obcí v platnom znení Zákon č. 523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení Zákon č. 583/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Zákon č. 502/2001 Z. z.o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení Zákon č. 319/2019 Z. z. o fonde na podporu športu v platnom znení Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi v platnom znení Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 261/2016 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017 v platnom znení Oznámenie č. 295/1993 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch Vyhláška č.84/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore proti apartheidu v športe Vyhláška MV SR č. 274/2014 Z.z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme v platnom znení Oznámenieč. 262/1993 Z. z.o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru proti dopingu Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe v platnom znení Vyhláška MŠVVŠ SR č. 51/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca v platnom znení Vyhláška MŠVVŠ SR č. 17/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v platnom znení

Právne predpisy v príprave (4)

Rozšírenie použitia finančných prostriedkov Fondu na podporu športu

26.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 20.09.2023 vláda SR schválila zmenu a rozšírenie účelu použitia časti finančných prostriedkov v sume 10 mil. eur poskytnutých Fondu na podporu športu v roku 2021 v rámci projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu, schváleného uznesením vlády SR č. 625 z 18. decembra 2019 v znení jeho zmien uznesením vlády SR č. 103 zo dňa 24. februára 2021 a uznesením vlády SR č. 751 zo dňa 8. decembra 2021, na účel financovania modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry podľa zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Metodika na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024

4.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 25.07.2023 bolo v MPK zverejnené Nariadenie vlády SR o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024. Cieľom je úprava vzorcov uvedených v prílohách. Návrh nariadenia vlády upravuje obe metodiky, resp. pravidlá výpočtu prostredníctvom viacerých vzorcov vo svojich prílohách, ako aj ustanovuje hodnoty váh.

Rozšírenie telesnej a športovej výchovy na školách

30.5.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 16.05.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa dopĺňa zákon ć. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Cieľom je naplnenie Rezolúcie Európskeho Parlamentu z roku 2007, ktorá vyzýva všetky členské krajiny Európskej únie, aby zaviedli povinnú telesnú a športovú výchovu na základných a stredných školách, a aby prijali také zásady, podľa ktorých by učebný plán zaručoval pre predmet telesná a športová výchova najmenej tri vyučovacie hodiny týždenne, pričom školy môžu v rámci vyučovacích možností toto stanovené minimum prekročiť.

Nový zákon o športe

17.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 14.02.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona o športe. Ide o nový návrh zákona, ktorému predchádzalo vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, kde sa pristúpilo k zmene filozofie a pôvodný zámer o novelizáciu zákona o športe sa nahradil požiadavkou a potrebou komplexne nového zákona o športe, upraveného na základe výsledkov pripomienkového konania.

Dôvodové správy (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (11)

Organizovanie športových výcvikov na základnej škole

17.2.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

V prípade, že základná škola ide organizovať športový výcvik, je potrebné, aby dodržala viaceré povinnosti v súlade so Školským zákonom, Vyhláškou o ZŠ ako aj Zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Fond na podporu športu, prechodné pobyty a verejné zdravotné poistenie pre športovcov

27.9.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Zákonom o Fonde na podporu športu v platnom znení sa zriaďuje Fond na podporu športu, ktorý je právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Jeho zriadením sa vytvoria podporné mechanizmy zamerané na cielený a efektívny rozvoj športu ako všeobecne prospešného odvetvia spoločnosti. V článku prinášame informácie o jeho účele, činnosti a orgánoch. Prijatím zákona nastali zmeny pri prechodnom pobyte a verejnom zdravotnom poistení profesionálnych športovcov – cudzincov. 

Športoví odborníci a zmeny v sociálnom, zdravotnom poistení

26.9.2019

UČPS

Prinášame Vám informáciu o jednom z ďalších prínosov aktivity a činnosti komunity Učenej právnickej spoločnosti, ktorej výsledkom bolo schválenie pozmeňovacieho návrhu poslancov. Na základe tejto zmeny bude môcť celý šport používať pre športových odborníkov na krátkodobé pracovnoprávne vzťahy jeden zmluvný typ - Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka, čo administratívne, ale i právne zjednoduší život tak veľkým zväzom, ako aj malým športovým klubom, kde sa o všetko stará jeden, či dvaja zanietenci.

Úprava dotácii pre šport v obci podľa nového zákona o športe

2.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o športe“), okrem článku XIII, ktorý novelizuje Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dopad návrhu zákona o športe na školský vzdelávací systém

2.10.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Zmyslom tohto článku je bližšie rozobrať tie ustanovenia návrhu zákona o športe, ktoré sa dotknú školského vzdelávacieho systému na školách. Návrh zákona o športe bol dňa 23. septembra 2015 posunutý do druhého čítania rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, pričom jeho súčasťou je v rámci čl. XII aj novela zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení. 

Kontrolór športovej organizácie - nevyhnutnosť alebo zbytočná byrokracia?

29.7.2015

Mgr. Igor Šumichrast

Zmyslom tohto článku je poukázať na dôležitosť potreby inštitútu - kontrolóra športovej organizácie, ktorý by mal priniesť nový zákon o športe. 

Cyklotrasy a ich legálne prevádzkovanie

23.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ako správne postupovať pri legálnom prevádzkovaní cyklotrasy? 

Úloha samosprávy vo vzťahu k pohybových a športovým aktivitám

19.11.2012

JUDr. Peter Bellás

Dňa 25.10.2012 predstavila sekcia štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2012.

Financovanie športu v roku 2012

23.10.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prinášame prehľad schválených dotácií v roku 2012 ako aj informácie k pripravovaným výzvam a dotačnému procesu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zodpovednosť lyžiara za škodu

23.10.2012

JUDr. Peter Bellás

Článok sa zaoberá právnou úpravou zodpovednosti za škodu spôsobenej lyžiarom na lyžiarskom svahu.

Štát zverejnil koncepciu rozvoja športu

19.10.2012

JUDr. Peter Vachan

Národný program rozvoja športu v rokoch 2001-2010 ako základný strategický dokument štátnej politiky v oblasti športu v SR je k 31.12.2010 minulosťou.

Odborné stanoviská (4)

Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR k inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe

14.2.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Prinášame Vám metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypracovaného na účely riadneho využívania inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe. Metodické usmernenie usmerňuje postup sponzora a sponzorovaného pri uzatváraní a zverejňovaní zmluvy o sponzorstve v športe a pri verejnom vykazovaní použitia sponzorského v prechodnom období do dobudovania informačného systému v športe.

Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike

9.5.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020

19.12.2012

JUDr. Peter Bellás

Vláda SR schválila Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020.

Prípadové štúdie (9)

Prenajatie telocvične školy pre mládežnícky športový klub

8.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Mesto na tréningy pre športové kluby mládeže využíva telocvičňu ZŠ zriadenej mestom. Boli dohodnuté tréningové dni a hodiny so športovými klubmi. Je v tomto prípade potrebné vykonať prenájom na základe verejnej súťaže, dražby alebo priamym prenájmom?

Poskytovanie dotácii obce športovým odborníkom?

5.2.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Otázka:

Za akých podmienok je možné osobám, ktoré vykonávajú činnosť  športového odborníka podľa zákona o športe poskytovať dotácie  podľa § 7 ods. 4 zákona  č. 583/2004 Z. z. z rozpočtu obce?   

Vyúčtovanie cestovného športovým klubom z dotácie

23.8.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ako správne uplatňovať zákon o Cestovných náhradách v prípade poberateľov dotácií z rozpočtu obce? Ide o športové kluby, ktoré preplácajú svojim členom cestovné na zápasy pri použití vlastného motorového vozidla. Nie je tu vzťah zamestnávateľ - zamestnanec, ale vznikajú tu oprávnené nároky na náhradu cestovného.

Organizovanie športového podujatia vs. živnostenské oprávnenie

20.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec vydať povolenie na kultúrno-športové podujatie “boxérsky galavečer” fyzickej osobe, ktorá nemá na uvedené živnosť?

Prevádzkový poriadok exteriérového fitparku

3.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Obec si dala vybudovať exteriérový fitpark, ktorý aj prevádzkuje. Je povinná obec vypracovať a do areálu zabezpečiť prevádzkový poriadok obce exteriérového fitparku?

Dotácia na rekonštrukciu majetku obce v nájme

2.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Obec prenajíma športovému klub areál, pričom športový klub je oprávnený robiť drobné opravy a rekonštrukcie areálu. Športový klub je zároveň oprávnený poberať dotácie v súlade s VZN obce na športovú činnosť. Je obec oprávnená okrem toho poskytnúť športovému klubu dotáciu na rekonštrukciu areálu?

Výkon rozsahu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce vo vzťahu k športovému klubu

3.11.2015

GPL Miriama Draskovicova

Konal hlavný kontrolór v súlade so zákonom, keď pri kontrole v občianskom združení (mestský športový klub) zameranom na zúčtovanie dotácie vytkol, že správna rada tohto združenia nezasadala tak ako je uvedené v stanovách?

Organizovanie bežeckého podujatia

17.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Máme záujem zorganizovať bežecké podujatie v spolupráci s obcou (predpokladaná účasť bežcov - cca 40). Aké povinnosti musíme splniť? V zákone o organizovaní športových podujatí som sa dočítala o tom, že je potrebné mať odbornú spôsobilosť, na získanie ktorej sa treba prihlásiť na webovom sídle národného športového zväzu. Na internete som našla viac stránok s označením Národný športový zväz, preto neviem, na ktorú sa obrátiť.

Organizovanie verejného športového podujatia - oznamovacia povinnosť

25.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je občianske združenie zastrešujúce činnosť telovýchovnej jednoty v obci povinné oznámiť jednotlivé futbalové zápasy družstiev žiakov, dorastencov a mužov v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí ?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (8)

Primeranosť výšky pokuty udelenej na rizikovom podujatí

16.6.2023

Alexandra Močárová

Účasť amatérskeho športovca inej štátnej príslušnosti na národných majstrovstvách iného členského štátu

23.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Daňové výhody profesionálnym športovým klubom ako štátna pomoc

1.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Krajský súd z 8.9.2015 - K ohrozeniu verejného poriadku na športových podujatiach

15.2.2018

JUDr. Katarína Kováčiková

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 6.3.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu

27.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

meze soudního přezkumu; překvapivé rozhodnutí Daň z příjmů: činnost profesionálního sportovce

24.10.2012

Najvyšší správny súd ČR

Najvyšší súd SR z 11.3.2010 - Rozhodnutie NS SR k zdaňovaniu príjmov z reklamy v OZ pôsobiacich v športe

22.10.2012

Najvyšší súd SR

Najvyšší správny súd ČR z 29.5.2008 - Poskytovanie informácií obchodnou spoločnosťou založenou obcou

12.10.2012

Mgr. Dagmar Haňdiaková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (2)

NKÚ – Športová infraštruktúra na základných školách

14.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.