Starosta / Primátor

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce (štatutárnym orgánom). Predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom je primátor mesta. Na jeho postavenie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona o starostovi.
Starosta vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Za starostu obce môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone volebného práva (výkon trestu odňatia slobody a pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony) a ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 25 rokov veku. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (11)

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a skladanie sľubu poslancov a starostov

14.11.2018

Mgr. Matej Trnavský

Aktualizované dňa 2.11.2022

Odborný článok sa zaoberá povinnosťami doterajšieho starostu zvoleného v predchádzajúcom volebnom období v súvislosti s ustanovujúcim zasadnutím obecného zastupiteľstva. Taktiež je v článku priblížené skladanie sľubu novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Starosta a dovolenka v zmysle kolektívnej zmluvy

3.2.2015

JUDr. Adriána Kováčová

Má starosta nárok na dovolenku ako zamestnanci obecného úradu v zmysle kolektívnej zmluvy?

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

19.11.2014

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku sa venujeme povinnosti oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v súvislosti s nástupom novozvolených starostov obcí a mestských častí, primátorov miest, a tiež poslancov miestnych a mestských zastupiteľstiev, ktorí boli zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu

31.7.2014

JUDr. Monika Ivanová

Aktualizované dňa 10.11.2022

V odbornom článku prinášame vypracovanú problematiku týkajúcu sa právomoci obecného zastupiteľstva v nadväznosti na inštitút určenia rozsahu výkonu funkcie starostu.

Ustanovenie zástupcu starostu v obci

9.9.2013

JUDr. Martina Palušková

Predmetom článku je priblíženie funkcie zástupcu starostu v obci ako i spôsob jeho ustanovenia.

Verejný záujem a výkon funkcie starostu/predsedu VÚC v orgánoch obchodných spoločností

24.7.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Článok sa zaoberá problematikou ochrany verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára vo vzťahu k členstvu v orgánoch právnickej osoby zriadenej za účelom výkonu podnikateľskej činnosti.

Protest prokurátora proti rozhodnutiu

21.6.2013

JUDr. Martina Palušková

Protest prokurátora je jedným z prostriedkov prokurátorského dozoru, ktorý prokurátor vykonáva vo vzťahu k orgánom verejnej správy. Jedným z druhov protestu je protest proti právoplatnému rozhodnutiu orgánu verejnej správy, ktorým bol porušený zákon a lebo iný všeobecne záväzný právny predpis, a ktorým boli založené, zmenené alebo zrušené práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb.

Pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva

31.5.2013

GPL Mgr. Veronika Tóthová

Proces schvaľovania uznesení obecného zastupiteľstva je zavŕšený až podpisom starostu obce. Starosta však nie je povinný podpísať každé uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom, ale v súlade s § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení môže pozastaviť jeho výkon, a to za podmienok stanovených v tomto ustanovení. 

Deklarovanie majetkových pomerov v územnej samospráve

25.3.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Odborný článok sa zaoberá problematikou deklarovania majetkových pomerov v územnej samospráve. 

Ohováranie osoby verejného záujmu

28.2.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Osoby verejného záujmu sú vystavené drobnohľadu spoločnosti, ktorá hodnotí každé ich gesto či konanie a nevyhnú sa ani spŕške urážok alebo iných slovných napadnutí veľakráť založených na nepravdivých informáciách. Ak však verejnosť realizuje právo na slobodu prejavu spôsobom nezľučiteľným s právnym poriadkom Slovenskej republiky, osoba verejného záujmu má právo domáhať sa ochrany pred týmito zásahmi.

Právne úkony obce, postavenie obecného zastupiteľstva a starostu

18.1.2013

JUDr. Peter Vachan

Aktualizované dňa 2.11.2022

Prinášame Vám odborný článok, v ktorom sa venujeme problematike právnych úkonov obce, postavenia obecného zastupiteľstva a starostu.

Odborné stanoviská (2)

Stravovanie starostu

4.10.2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Právne postavenie starostov obcí a primátorov miest vo veci stravovania.

Dovolenka starostu (primátora)

4.10.2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Právne postavenie starostov obcí a primátorov miest vo veci dovolenky.

Prípadové štúdie (162)

Účinnosť odvolania z funkcie zástupcu starostu

20.2.2024

JUDr. Monika Ivanová

Starosta odvolal z funkcie zástupcu starostu povereného poslanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu starostu. Zástupca starostu prevzatie uvedeného odvolania odmietol podpísať, avšak starosta mu odvolanie odovzdal za prítomnosti svedka. Považuje sa odvolanie za platné dňom jeho oznámenia zástupcovi starostu napriek tomu, že zástupca starostu odmietol podpisom potvrdiť jeho prevzatie alebo je potrebné odvolanie doručiť zástupcovi ako doporučenú zásielku? Má vplyv na trvanie funkcie zástupcu starostu to, že zástupca starostu je práceneschopný?

Starosta ako účtovník miestnej školy?

18.1.2024

JUDr. Martina Tomus Palušková

Môže starosta obce vykonávať činnosti účtovníka pre miestnu školu?

Majetkové priznanie verejného funkcionára v prípade odkladu daňového priznania

19.5.2023

Mgr. Helena Laposová

Ako má verejný funkcionár postupovať pri podávaní majetkového priznania, ak má verejný funkcionár odklad na podanie daňového priznania k dani z príjmov? Aké príjmy má uviesť verejný funkcionár v takomto prípade v majetkovom priznaní?

Úhrada štúdia starostu z oblasti samosprávy obcou?

10.5.2023

JUDr. Monika Ivanová

Môže byť starostovi uhradené z rozpočtu obce štúdium, ak ide o vzdelanie s možnosťou získania titulu MBA v oblasti samospráva a štátna administratíva?

Rozhodovanie zastupiteľstva o výstavbe nezahrnutej v územnom pláne

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Môže starosta obce určiť obecnému zastupiteľstvu schvaľovanie výstavby rodinných domov na pozemkoch, ktoré v územnom pláne obce nie sú zahrnuté na výstavbu rodinných domov? Obec má schválený územný plán.

Schvaľovanie investičného zámeru stavebníka obecným zastupiteľstvom

14.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Je v kompetencii obecného zastupiteľstva požadovať od stavebníka predloženie investičného zámeru,  prerokovávať ho a následne rozhodovať o investičnom zámere stavebníka, ktorý chce v obci stavať rodinné domy? Obec nemá schválený územný plán.

Opätovné hlasovanie o prelomení veta starostu

8.12.2022

Mgr. Helena Laposová

Starosta obce sistoval uznesenie zastupiteľstva a zastupiteľstvo neprelomilo veto starostu tým, že nepotvrdilo predmetné uznesenie. Môže obecné zastupiteľstvo opätovne hlasovať o prelomení veta starostu v stanovenej trojmesačnej lehote?

Zníženie zvýšeného platu opätovne zvoleného starostu

5.12.2022

Mgr. Helena Laposová

Obecné zastupiteľstvo na ustanovujúcom zasadnutí znížilo opätovne zvolenému starostovi plat o 30 % (doterajší plat starostu predstavoval základný plat + 30 % zvýšenie). Je obecné zastupiteľstvo povinné najprv zrušiť pôvodné uznesenie o určení platu starostu a až následne prijať uznesenie o znížení platu? Od kedy má byť starostovi vyplácaný nový plat? Musí starosta súhlasiť so znížením platu o 30% ?

Schvaľovanie platu staronovému starostovi

23.11.2022

Mgr. Helena Laposová

Musí byť súčasťou ustanovujúceho zastupiteľstva i prejednanie platu starostu, ak funkciu obhájil predchádzajúci starosta, ktorý mal v predchádzajúcom funkčnom období schválené navýšenie základného platu o 30 % ?

Právomoc starostu dodatkovať zmluvu schválenú zastupiteľstvom

22.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Môže dodatok k nájomnej zmluve schválenej uznesením obecného zastupiteľstva každoročne uzatvárať starosta obce bez súhlasu obecného zastupiteľstva, ak výška nájmu určená v dodatku je každoročne iná? Zmluvné strany dohodli výšku nájmu najviac do výšky ročných odpisov majetku.

Nezloženie sľubu novozvoleného starostu

27.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Aký je postup v prípade ak novozvolený starosta nezloží sľub starostu?

Zvolanie zastupiteľstva online formou starostom na PN

13.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Môže starosta, ktorý je PN, zvolať a viesť zastupiteľstvo online formou? Zástupca starostu je v tom čase tiež PN.

Výkon funkcie len v časti volebného obdobia a výška odstupného starostu

24.8.2022

JUDr. Monika Ivanová

Na odstupné v akej výške má nárok starosta, ktorý sa ujal funkcie po doplňujúcich voľbách a následne bol zvolený a zotrval vo funkcii aj v ďalšom volebnom období (spolu 6 rokov)?

Poberanie odmeny za členstvo v Správnej rade vysokej školy primátorom

2.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže primátor mesta poberať odmenu za členstvo v Správnej rade verejnej vysokej školy podľa ust. § 40 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z.? Je to v súlade s čl. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.?

Zverejňovanie majetkových pomerov manželky starostu

3.5.2022

Mgr. Vladimír Fujak

V akom rozsahu je starosta obce povinný zverejniť v majetkovom priznaní majetok manželky? Do priznania je potrebné uvádzať aj majetok, ktorý manželka nadobudla pred uzatvorením manželstva a má ho vo svojom výlučnom vlastníctve?

Nárok starostu a hlavného kontrolóra na odmenu z kolektívnej zmluvy

1.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Vzťahuje sa Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve pre zamestnávateľov podľa zákona č. 553/2003 Z. z. aj na starostu obce a hlavného kontrolóra?

„Predčasné“ zverejňovanie informácii z výsledkov kontroly hlavného kontrolóra

25.2.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže primátor mesta informovať tretie osoby o návrhu správy hlavného kontrolóra, ktorá bola určená pre mesto? Primátor na základe návrhu správy z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom oznámil subjektom, že budú postihovaní vrátením dotácií. Predstavuje konanie primátora šírenie poplašnej správy prípadne porušenie iného zákona?

Dodržiavanie pracovného poriadku starostom?

12.2.2022

JUDr. Henrieta Bicáková

Musí primátor dodržiavať pracovný poriadok, ktorý sám schválil?

Počítanie počtu zasadnutí zastupiteľstva

14.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Poslanci požiadajú o zvolanie zasadnutia a starosta ho na základe ich žiadosti zvolá. Počíta sa toto zasadnutie ako zvolané starostom a ďalšie môže zvolať až po troch mesiacoch? Alebo sa to nepočíta ako zvolané starostom a musí sám starosta zvolať zastupiteľstvo, aby bol dodržaný zákon?

Odstupné pri smrti starostu

10.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Má rodinný príslušník starostu nárok na odstupné v prípade jeho úmrtia?

Vzdanie sa mandátu zástupcu starostu?

3.8.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Zástupca starostu sa vzdal tejto funkcie. Môže sa vzdať tejto funkcie, zaniká mu aj mandát poslanca? Pokiaľ budeme menovať nového zástupcu, musí s menovaním súhlasiť?

Prenájom časti domu starostom obce vs. podnikanie

19.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Ako starosta vlastním dom, ktorého časť chceme s manželkou prenajať. Ide o dlhodobý prenájom bez poskytovania pridaných služieb. Musím požiadať o DIČ?

Rada s finančnou odmenou menovaná primátorom

9.6.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Primátor mesta menoval členov rady primátora pre seniorov; túto činnosť vykonávali ako čestnú funkciu bez nároku na odmenu. Primátor schválil, že budú dostávať finančnú odmenu. Je možné im bez pracovného vzťahu vyplácať odmeny?

Konajúci orgán pri porušení verejného záujmu starostom

4.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je  komisia na ochranu verejného záujmu oprávnená začať konanie voči starostovi na základe podania, ktoré upozorňuje na porušenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, alebo musí rozhodnúť obecné zastupiteľstvo?

Vstupovanie do voľby hlavného kontrolóra obce starostom

14.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže primátor vstupovať do voľby hlavného kontrolóra, pri jeho voľbe klásť kandidátovi otázky a snažiť sa tak ovplyvniť jeho voľbu? Môže starosta podať podnet na prokuratúru ohľadne preskúmania voľby hlavného kontrolóra?

Podpisovanie účtovných dokladov zástupcom starostu?

16.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Kedy je možné podpisovať interné a účtovné doklady zástupcom starostu? Môže podpisovať prednosta úradu odmeny pre poslancov miestneho zastupiteľstva, alebo to je vo výhradnej pôsobnosti starostu obce?

Zmena programu rokovania počas konania zastupiteľstva len ohľadne platu starostu

19.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Pri schvaľovaní úpravy rozpočtu mesta poslanec navrhol zvýšenie platu starostu, ktoré zastupiteľstvo odsúhlasilo. Môže byť na podnet poslancov priamo na zasadnutí zastupiteľstva dodatočne schválený nový bod rokovania? Porušil starosta zákon alebo rokovací poriadok, ak umožnil hlasovať len o 1 bode mimo programu a ostatné zamietol? Ako správne označiť taký bod rokovania?

Vetovanie dňa voľby a podmienok voľby hlavného kontrolóra?

12.2.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Starosta obce vetoval uznesenie, ktorým zastupiteľstvo vyhlásilo deň voľby hlavného kontrolóra a určilo podrobnosti voľby hlavného kontrolóra. Mohol starosta vetovať toto uznesenie?

Sistačné právo vs. VZN

3.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Možno starosta uplatniť sistačné právo aj proti všeobecne záväzným nariadeniam?

Zmeny v organizačnej štruktúre a nezverejňovanie povinných dokumentov

29.1.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Čo v prípade ak obec nezverejňuje povinne zverejňované dokumenty, je potrebné VZN alebo uznesenie zastupiteľstva? Môže starosta zamestnať osobu bez schválenia zastupiteľstvom alebo vtedy ak daná pozícia nie je zahrnutá v organizačnom poriadku? Kedy je potrebné robiť výberové konania?

Udeľovanie odmeny starostom poslancovi?

7.12.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Obec chce vyplatiť poslancom obecného zastupiteľstva mimoriadne odmeny, je potrebné ich dať schváliť obecnému zastupiteľstvu alebo stačí len rozhodnutie starostu? V zásadách o odmeňovaní poslancov je uvedené, že "Starosta obce môže poslancovi OZ za aktívny prístup a iniciatívne plnenie úloh udeliť mimoriadnu odmenu."

Podpisovanie zmlúv zástupcom primátora?

2.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Aké kompetencie má zástupca primátora v oblasti podpisovania zmlúv; ktoré druhy zmlúv môže podpisovať? Môže zástupca primátora podpisovať nájomné zmluvy k mestským bytom alebo nájomné zmluvy na reklamné plochy, ktoré spravuje mesto? Môže zástupca primátora podpisovať aj rozhodnutia z oblasti preneseného výkonu štátnej správy?

Starosta vs.hlavný kontrolór ako manželia

22.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Môže byť hlavnou kontrolórkou v obci manželka starostu tejto obce? 

Spôsob fungovania komisie verejného záujmu vs. starosta

7.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

V  zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je starosta obce je povinný podať písomné oznámenie za rok 2019. Súčasťou má byť oznámenie majetkových pomerov starostu obce a majetkových pomerov manželky starostu. Členovia komisie sú poslancami obecného zastupiteľstva.

Ako má daná komisia prebiehať? Ako majú členovia komisie postupovať? Čo je povinný starosta obce predložiť na danú komisiu? Môže si predseda, resp. členovia komisie dokumenty ponechať na pár dní?

Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov od. 1.1.2020

4.5.2020

Mgr. Jana Kochan

Ako sa majú zverejňovať majetkové priznania verejných funkcionárov obce po novelizácii?

Plat starostu poskytnutý v prospech obce

9.4.2020

Mgr. Monika Ivanová

V súvislosti s aktuálnou situáciou zapríčinenou pandémiou koronavírusu sa chce starosta obce vzdať časti svojho platu na pol roka. Je potrebné, aby mu to schválilo obecné zastupiteľstvo  alebo postačí, keď sa písomne vzdáva na pol roka určitej časti platu?

Pozmeňujúce návrhy programu zastupiteľstva starostom

15.11.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže starosta obce na obecnom zastupiteľstve dávať pozmeňujúce návrhy k samotnému programu rokovania alebo jednotlivým prerokovávaným bodom v rámci rokovania obecného zastupiteľstva?

Vybavovanie sťažnosti proti orgánom obce

31.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Kto je príslušný na vybavenie sťažnosti, ak sťažnosť smeruje na hlavného kontrolóra obce, ak sťažnosť smeruje na starostu obce alebo na obecné zastupiteľstvo?

Vedenie zasadnutia zastupiteľstva počas dovolenky starostu?

19.9.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže starosta obce počas svojej riadnej dovolenky zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva a následne pokračovať v dovolenke?

Nárok starostu a jeho zástupcu na rekreačný príspevok

17.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Má starosta a zástupca starostu nárok na rekreačný príspevok v zmysle § 152a Zákonníka práce?

Žiadosť zastupiteľstva v uznesení voči starostovi a obecnému úradu?

9.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obecné zastupiteľstvo prostredníctvom uznesenia požiadať starostu alebo obecný úrad o výkon určitých činností (napr. žiadosť o oslovenie spoluvlastníkov pozemkov za účelom scelenia obecných pozemkov)? Môže starosta odmietnuť vykonať činnosť, o ktorú ho obecné zastupiteľstvo v uznesení požiadalo? 

Príbuzenský vzťah starostu obce a riaditeľky materskej školy

15.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže manželka starostu obce vykonávať funkciu riaditeľky materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec a nemá právnu subjektivitu? Výberového konania sa zúčastnila iba jediná uchádzačka o túto funkciu. 

Výkon práce na dohodu popri výkone funkcie

18.1.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Zamestnanec, ktorý sa stal starostom, má u zamestnávateľa uzatvorenú pracovnú zmluvu, a zároveň dohodu o pracovnej činnosti. Je možné, aby bol z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie ale z dohody o pracovnej činnosti nie?

Nárok starostu na odstupné pri vyhlásení volieb za neplatné

18.1.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

V prípade vyhlásenia volieb za neplatné sa vypláca starostovi odstupné aj za novo začaté volebné obdobie, ktoré starosta začal a nedokončil, resp. berie sa táto časť volebného obdobia (do doby ustanovujúceho zastupiteľstva) ako ďalšie po sebe nasledujúce funkčné obdobie pre účel vyplatenia odstupného?

Zvolenie za starostu aj poslanca zároveň?

8.12.2018

JUDr. Adriana Kovacova

Obyvateľ bol zvolený za starostu obce, a zároveň aj poslanca. Na základe vzniknutej situácie chce vykonávať funkciu starostu. Aký je zákonný postup pre oznámenie nastúpenia náhradníka?

Zvolanie ustanovujúceho a prvého riadneho zastupiteľstva

30.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Môže starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období zvolať nové obecné zastupiteľstvo a zverejniť na úradnej tabuli návrh programu riadneho zasadnutia nového obecného zastupiteľstva, ktoré by sa malo konať v ten istý deň hneď po ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva?

Vyplácanie odstupného starostu po častiach

23.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Je možné vyplatiť odstupné bývalému starostovi obce po častiach a len po dohode s ním alebo v rámci zlej finančnej situácie obce  je to možné po schválení obecným zastupiteľstvom vyplácať ho po častiach aj bez jeho súhlasu?


Zvolanie ustanovujúceho zastupiteľstva novým starostom?

16.11.2018

JUDr. Adriána Kováčová

Ak nový starosta zloží sľub pred notárom, nastúpi tak do funkcie skôr ako nové zastupiteľstvo. Kto potom zvoláva ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva ak tak nechce urobiť odchádzajúci starosta?Môže ho zvolať už nový starosta? 

Nárok na odchodné

16.11.2018

Mgr. Matej Trnavský

Starosta obce je verejným funkcionárom a patrí mu odstupné po skončení funkčného obdobia (či už z dôvodu nezvolenia alebo nepodania kandidátnej listiny). Patrí starostovi aj odchodné, keď mu skončí funkčné obdobie a súčasne odchádza do dôchodku, resp. je už poberateľom dôchodku?

Nastúpenie novozvoleného starostu/primátora do funkcie

14.11.2018

Mgr. Veronika Tóthová

Kedy nastupuje novozvolený starosta/primátor do funkcie? 

Neurčenie rozsahu funkcie starostu a plat znovuzvolného starostu

24.10.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Pre kandidáta, ktorý sa vo voľbách uchádza o funkciu starostu alebo primátora, má byť jasne určený rozsah výkonu funkcie. Ako riešiť situáciu, keď zastupiteľstvo neurčilo v zákonom stanovenej dobe rozsah výkonu funkcie ? Ak bude zvolený ten istý starosta, je potrebné aj jeho plat nanovo schvaľovať?

 

 

 

Podpis uznesenia z prerušeného zasadnutia

10.10.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ako má postupovať starosta v prípade ak sa zastupiteľstvo musí prerušiť a dokončí sa až o 14 dní? Je v tomto prípade starosta povinný podpísať už prijaté uznesenia, alebo musí počkať, kým sa celé zasadnutie neskončí a až potom podpísať všetky prijaté uznesenia?

Zadávanie úloh hlavnému kontrolórovi starostom

8.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Môže starosta obce zadať úlohu hlavnému kontrolórovi obce? Ak áno, podľa akého zákona?

Potvrdenie uznesenia po uplatnení sistačného práva starostu

20.9.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Akým spôsobom má obecné zastupiteľstvo potvrdiť uznesenie, ktorého výkon bol pozastavený tým, že ho starosta odmietol podpísať ?

 

Informačná povinnosť starostu o vydaných interných predpisoch

15.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je starosta obce povinný informovať poslancov obecného zastupiteľstva o vydaných interných predpisoch, a to poriadok, poriadok odmeňovania, interná smernica stravovania a iné?

Návrat do zamestnania po skončení funkcie a pracovný pomer na dobu určitú

9.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Pred zvolením do funkcie som mala uzatvorenú zmluvu na dobu určitú ako vysokoškolský pedagóg, ktorá však počas môjho funkčného obdobia skončila. Je povinná škola počas výkonu mojej funkcie miesto pre mňa zachovať alebo môže vyhlásiť nové výberové konanie? Mám sa tohto výberového konania zúčastniť, aj keď sa do funkcie vrátim až po uplynutí funkčného obdobia? Mám v takomto prípade nárok na návrat do pôvodného zamestnania?

Výpočet sumy nevyčerpanej dovolenky starostu

2.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Akým spôsobom sa prepláca nevyčerpaná dovolenka starostu? Po schválení zastupiteľstvom alebo po ukončení volebného obdobia? Akým spôsobom sa počíta priemerný zárobok? 

Súhlas obce pri zriadení súkromnej školy

10.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je pri zriaďovaní súkromnej materskej školy zastupiteľstvo povinné vyjadriť súhlas s jej zriadením?

Menovanie predsedov komisií starostom?

21.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Starosta obce vydal príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov. Za predsedu ústrednej inventarizačnej komisie, vyraďovacej komisie a likvidačnej komisie menoval tú istú poslankyňu obecného zastupiteľstva.

Môže byť poslanec obecného zastupiteľstva predsedom viacerých komisií a či tým nedochádza ku konfliktu záujmov, nakoľko obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhované závery týchto komisií?

Vznesenie námietky predpojatosti

1.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Starosta pri výkone kontroly obce hlavným kontrolórom vzniesol námietku predpojatosti voči hlavnému kontrolórovi obce z dôvodu, že mal vážne pochybnosti o vykonávaní kontroly nezávisle a nestranne. Ako v tomto prípade postupovať a kto bude riešiť námietku predpojatosti?

Pracovné stretnutia poslancov obecné zastupiteľstva a starostu

9.6.2017

Mgr. Matej Trnavský

Môže starosta obce zvolať pracovné neformálne stretnutie s poslancami obecného zastupiteľstva, kde by sa predjednali niektoré body, ktoré majú byť predmetom zasadnutia obecného zastupiteľstva? 

Pokyny náčelníkovi obecnej polície ukladané obecným zastupiteľstvom?

12.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Aké sú právomoci mestského zastupiteľstva vo vzťahu k ukladaniu úloh starostovi, zamestnancom obecného úradu alebo náčelníkovi mestskej polície?

„Všetky veci správy obce“, v ktorých rozhoduje starosta

3.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

V zmysle § 13 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Ako je potrebné vykladať „všetky veci správy obce?“

Schvaľovanie pracovnej cesty starostovi?

24.2.2017

Mgr. Matej Trnavský

Je potrebné schvaľovať obecným zastupiteľstvom zahraničnú pracovnú cestu starostovi obce?


Odobratie slova poslancovi starostom

26.1.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Ako postupovať ak na rokovaní zastupiteľstva bolo udelené slovo poslancovi počas diskusie k prerokovanému bodu, no starosta následne slovo poslancovi odoberie? Postupuje sa v zmysle § 12 ods. 6 zákona o obecnom zriadení?

 

 

Je povinnosťou starostu vydať poriadok odmeňovania?

26.1.2017

Mgr. Matej Trnavský

Vydáva starosta poriadok odmeňovania aj v prípade ak sa pri odmeňovaní zamestnancov obce postupuje podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme? Ak obec postupuje pri odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a starosta nevydal poriadok odmeňovania, je uvedená skutočnosť porušením zákona?

Zmena počtu poslancov počas rokovania – prerušenie či nové zasadnutie zastupiteľstva?

13.1.2017

Mgr. Matej Trnavský

Aktualizované dňa 17.3.2023

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa otvára ako uznášaniaschopné. Uznášania schopnosť sa mení aj počas rokovania, pričom ku koncu zasadnutia sa stáva, že zasadnutie nie je uznášania schopné. Môže starosta ukončiť z tohto dôvodu zasadnutie, aj keď sa už nebudú prijímať žiadne uznesenia? Alebo sa zasadnutie preruší?

 

 

Stanovenie pracovného času hlavného kontrolóra

16.12.2016

Mgr. Matej Trnavský

Hlavný kontrolór obce má schválený kratší pracovný čas v rozsahu 15 hodín týždenne. V pracovnom poriadku obec určila, že schválený kratší pracovný čas hlavný kontrolór odpracuje v presne vymedzených časoch. Je v kompetencii obecného zastupiteľstva schváliť uznesením obecného zastupiteľstva pracovnú dobu hlavného kontrolóra a následne ho kontrolovať?

Elektronický občiansky preukaz starostu – povinne?

24.11.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Je povinnosťou starostu obce ako štatútara obce mať od 1.1.2017 občiansky preukaz s čipom?

 

 

 

Viacnásobný starosta a spočívanie pracovného pomeru

15.11.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ak je kandidát na starostu zamestnaný a zvíťazí vo voľbách viac volebných období, je mu držané miesto u predchádzajúceho zamestnávateľa i keby bol starostom napr. 12 rokov?

 

 

Zadávanie úloh zamestnancom obecného úradu poslancami

10.11.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže poslanec zastupiteľstva poveriť úlohami zamestnanca obecného úradu (napr. vypracovaním dôvodovej správy k návrhu tohto poslanca na bod programu rokovania)?

Starosta ako člen občianskeho združenia

18.10.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť starosta obce členom občianskeho združenia, ktoré má sídlo v obci, kde vykonáva funkciu starostu (v ktorom je člen, a zároveň vykonáva funkciu sekretára)? Nie je to porušením ústavného zákona o ochrane verejného záujmu?

Povinnosť podať písomné oznámenie o zamestnaní a funkciách

11.10.2016

Mgr. Matej Trnavský

Starosta nepodal oznámenie podľa čl. 8 ods. 1 v spojení s čl. 8 ods. 5 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Je povinnosťou podať toto oznámenie aj keď by uviedol negatívne konštatovania?


Predčasne ukončené rokovanie zastupiteľstva

14.9.2016

Mgr. Matej Trnavský

Počas konania rokovania zastupiteľstva sedem poslancov z deviatich bez udania dôvodu odišlo. Starosta ukončil rokovanie po 30-tich minútach od ich odchodu. Poslanci podali žiadosť o zvolanie mimoriadneho rokovania zastupiteľstva s inými bodmi programu ako malo predčasne ukončené rokovanie zastupiteľstva.

Máme zvolať dve samostatné rokovania? Majú poslanci právo v rokovacom poriadku určiť o koľkej hodine sa bude konať rokovanie? Je starosta povinný vyplatiť všetkým poslancom odmenu za rokovanie, ktoré sa skončilo napriek neprerokovaným bodom?

Vzdanie sa mandátu starostu

22.7.2016

Mgr. Adam Mikuš

Ako starosta sa chcem sa vzdať mandátu starostu a odísť do dôchodku. Možno ukončiť mandát ku dňu zvolenia nového starostu? Doplňujúce kolo volieb bolo už vyhlásené rozhodnutím predsedu NR SR. Je možno doplniť do týchto volieb aj našu obec?

 

 

Sistačné právo a zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra

8.7.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže starosta využiť sistačné právo voči uzneseniu obecného zastupiteľstva o zvýšení pracovného úväzku hlavného kontrolóra? Ako postupovať v prípade, že toto právo nemá a napriek tomu si ho uplatní?

Spolupráca orgánov obce pri schvaľovaní rozpočtu

8.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Poslanci obecného zastupiteľstva v návrhu rozpočtu obce schválili zníženie výdavkov na mzdové prostriedky pre zamestnancov obecného úradu. Počet zamestnancov sa nemení a obec nie je vo finančnej núdzi. Cieľom je znížiť osobné ohodnotenia zamestnancom. Majú na to poslanci oprávnenie? Bude ohrozený normálny chod úradu (niektorí zo zamestnancov uvažujú že v tom prípade dajú výpoveď). Rozpočet obce odmietam ako starosta podpísať. Keď poslanci návrh nezmenia, bude rozpočet platný v pôvodnom znení? 

 

 

 

Otázky súvisiace s čerpaním dovolenky starostu

30.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je rozdiel vo výpočte náhrady mzdy pri čerpaní dovolenky medzi zamestnancom obce a starostom?

Ako je to s čerpaním dovolenky starostu? Čerpá sa v bežnom roku prednostne nevyčerpaná dovolenka z minulého roka alebo sa čerpá riadna dovolenka a až po jej vyčerpaní sa dočerpá dovolenka z minulého roka? Zároveň môže byť časť dovolenky, ktorú sa takto nepodarí vyčerpať, preplatená po splnení zákonných podmienok?

Oprávnenie vykonávať zmeny rozpočtu

21.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Podľa zásad hospodárenia primátor vykonáva úpravy rozpočtu rozpočtovými opatreniami do určitej výšky v kapitálových výdavkoch a v bežných výdavkoch. O vykonaných zmenách informuje písomne mestské zastupiteľstvo. Primátor vykonal rozpočtové presuny na investičných akciách financovaných z peňažných fondov minulých rokov. Predmetom úpravy bola konečná úprava rozpočtu znížením na akciách, ktoré neboli dočerpané a zvýšením na tých akciách, ktoré vyžadovali dofinancovanie. Použitie bolo schválené uznesením zastupiteľstva. Porušil primátor mesta ustanovenia §15 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v kontexte s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona o obecnom zriadení?

Členstvo v dozornej rade pozemkového spoločenstva

17.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Starosta obce bol ako fyzická osoba zvolený do dozornej rady podľa § 13 odsek 2 zákona. č. 97/2013 zákona o pozemkových spoločenstvách. Za členstvo v dozornej rade môže spoločenstvo priznať odmenu, ktorej sa starosta vzdal.  Je členstvo starostu ako fyzickej osoby v dozornej rade po vzdaní sa odmeny v rozpore so zákonom č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu  pri výkone verejných funkcionárov?

Uplatnenie sistačného práva k opätovne schválenému uzneseniu

10.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže starosta využiť sistačné právo v prípade opätovného schválenia uznesenia zastupiteľstvom, ktoré už predčasom starosta odmietol podpísať a zastupiteľstvo ho následne nepotvrdilo?

Zverejňovanie rozsudkov starostom

10.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže starosta zverejniť na úradnej tabuli rozsudok vo veci usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod ihriskom aj bez súhlasu zastupiteľstva?

Povinnosť prerokovania pozastavenia výkonu uznesenia s obecnou radou

10.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Nekoná starosta v rozpore so zákonom ak so zriadenou obecnou radou neprerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva prv ako ho odmietne podpísať?

Zriadenie inventarizačnej komisie

7.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže obecné zastupiteľstvo zriadiť inventarizačnú komisiu alebo zriadenie inventarizačnej komisie je vo výlučnej kompetencii starostu obce v zmysle zákona o účtovníctve?

 

Ako má postupovať obecné zastupiteľstvo v prípade, že inventarizačnú komisiu už zriadilo na svojom zasadnutí s odvolaním sa na zriadenie komisie v zmysle zákona o obecnom zriadení? Musíme ju uznesením zrušiť?

Primátor členom rady školy?

1.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže byť primátor mesta členom rady školy pri základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti tohto mesta?

Tvorba sociálneho fondu z platu zástupcu starostu

30.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Tvoria obce sociálny fond aj z platu zástupcu starostu?

Vyplatenie odmeny starostovi spoločného obecného úradu

16.5.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Obec má pod svojím IČO združených 13 obcí v spoločnom úrade. Tých 13 predstaviteľov obcí sa rozhodlo starostke navrhnúť odmenu za vykonávanie všetkých náležitostí súvisiacich s chodom spoločného úradu. Akým spôsobom jej môžeme túto odmenu vyplatiť? Môžeme s ňou uzatvoriť napr.: dohodu o vykonaní práce?

Neschválenie uznesenia o plate starostu

29.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Starostovi bol uznesením miestneho zastupiteľstva s účinnosťou od 1.1.2015 schválený plat uvedený pevnou sumou, ktorá je vyššia ako základný plat. Účinnosť schváleného uznesenia nebola obmedzená. V tomto roku miestne zastupiteľstvo rokovalo o zvýšení základného platu starostu o 50 %, ale uznesenie miestne zastupiteľstvo neschválilo. Aký plat patrí starostovi?

Príslušnosť na vybavenie sťažnosti na starostu

26.4.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Kto je príslušný na vybavenie sťažnosti obyvateľov obce na starostu?

Pozastavenie časti uznesenia obecného zastupiteľstva

21.4.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je uznesenie, v časti ktorá odporuje zákonu pre mesto záväzné resp. môže primátor nepodpísať iba časť uznesenia, ktorá odporuje zákonu, v prípade, že uznesenie obsahuje dva výroky?

Valorizácia a zrušená povinnosť prerokovať plat starostu

14.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Aké zmeny nastali v zákone č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v súvislosti s platom starostu? Ako postupovať pri plate starostu, keď sa zmení priemerná mesačná mzda?

 

Neodovzdanie agendy medzi odchádzajúcim a novozvoleným starostom obce

4.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Starosta po skončení funkčného obdobia odmietne "odovzdať" agendu, nie je poriadok v účtovníctve, zmluvách a na základe toho vznikne resp. môže vzniknúť škoda. Je možné takéto konanie bývalého starostu kvalifikovať aj ako porušenie trestného práva?

Čo po odstúpení zástupcu starostu ak mandát starostu zanikol?

18.3.2016

JUDr. Adriána Kováčová

Môže sa zástupca starostu obce vzdať svojej funkcie po tom, čo sa svojej funkcie vzdal starosta obce? Ak môže, aký bude postup?

Spájanie uznesení

16.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo k dvom bodom programu na rokovaní obecného zastupiteľstva. Jeden bod programu hlasovaním poslanci schválili a druhý bod schválený nebol. Starosta neskôr podpísal uznesenie, kde boli zahrnuté oba body programu. Možno spájať dve uznesenia so samostatným hlasovaním do jedného uznesenia? Ako je možné vykonať nápravu?

 

Interpelácia zástupcu starostu obce bez obecnej rady?

11.3.2016

JUDr. Adriána Kováčová

Môže poslanec obecného zastupiteľstva na zasadnutí obecného zastupiteľstva interpelovať zástupcu starostu obce aj napriek tomu, že obecná rada v obci nie je zriadená?

Podpis zmluvy v mene obce neoprávnenou osobou a právne následky

7.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Má podpísanie zmluvy v mene obce na to neoprávnenou osobou automaticky za následok neplatnosť zmluvy aj keď sa už na jej základe uskutočnili čiastkové plnenia? Záväzky z nej vyplývajúce sú pre obec záväzné?

Nárok na stravné a príspevok na dôchodkové sporenie starostov

18.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Mám nárok na stravné lístky zo sociálneho fondu ako starosta na ½ úväzok, ale na úrade trávim oveľa viac času? Má starosta nárok na príspevok od zamestnávateľa na dôchodkové sporenie?

Žaloba starostu bez vedomia obecného zastupiteľstva

11.2.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže starosta obce podať žalobu v majetkovo významnej veci voči štátnemu orgánu týkajúcu sa majetku obce bez vedomia a súhlasu obecného zastupiteľstva? A aký je postup v prípade nerešpektovania rozhodnutia poslancov obecného zastupiteľstva starostom obce ak sa chce obec s daným subjektom dohodnúť a existuje vôľa dohody aj na druhej strane?

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu sa vzťahuje aj na bývalého starostu

22.1.2016

Mgr. Matej Trnavský

Starostovi obce skončilo funkčné obdobie 2014. Bol bývalý starosta povinný podať komisii obecného zastupiteľstva oznámenie podľa Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu do 31.03.2015? Bol bývalý starosta obce povinný podať písomné oznámenie komisii obecného zastupiteľstva s ohľadom na skončenie funkčného obdobia v 2014 podľa čl. 8 Ústavného zákona? Ako má postupovať obecné zastupiteľstvo alebo komisia na ochranu verejného záujmu v prípade, že bývalý starosta si nesplnil povinnosti podľa čl. 7 a čl. 8 ústavného zákona?


Informovanie o obstarávaní starostom pred zasadnutím zastupiteľstva

8.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Má starosta obce povinnosť oboznamovať obecné zastupiteľstvo o verejnom obstarávaní pred jeho zasadnutím?

Poistenie obce a starostu za spôsobenú škodu

3.12.2015

JUDr. Adriána Kováčová

Pri uzatváraní poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia zodpovednosti za škodu starostu sa poistenie vzťahuje na zodpovednosť právnickej osoby za škody spôsobené inému porušením právnej povinnosti v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného a zodpovednosť poisteného – štatutárneho zástupcu subjektu územnej samosprávy za škody spôsobené inému porušením právnej povinnosti v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného. Môže obec hradiť takéto poistenie starostu? 

Zánik mandátu starostu a nové voľby

24.11.2015

Mgr. Adam Mikuš

Aktualizované dňa 16.12.2022

Aké kroky má obce urobiť, keď na základe vzdania sa mandátu došlo k zániku funkcie starostu obce?

Nezaradenie bodov do návrhu programu rokovania starostom

11.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Podnikateľ listom požiadal starostu obce, aby do programu rokovania obecného zastupiteľstva zaradil na prerokovanie jeho žiadosť o pripojenie sa na verejnú kanalizáciu a vodovod resp. schválenie zmluvy o zriadenie vecného bremena. Starosta obce jeho žiadosti nevyhovel. Má starosta obce v takomto prípade oprávnenie na nezaradenie požadovaných bodov do návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva?

Výkon štátneho stavebného dohľadu starostom?

6.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je starosta obce oprávnený vykonať štátny stavebný dohľad alebo to môže urobiť len poverený pracovník podľa § 99 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov“?

Zastupiteľstvo a zasahovanie do chodu obecnej materskej školy

23.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec je zriaďovateľom materskej škôlky bez právnej subjektivity. Môžu poslanci zasahovať do rozsahu prevádzkových hodín MŠ (v čase školských prázdnin) a do počtu učiteľov v MŠ?  

Nedodržanie rokovacieho poriadku starostom a zákonnosť uznesení

13.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Podľa rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva je návrhová aj overovacia komisia volená obecným zastupiteľstvom. Na posledných dvoch zasadnutiach obecného zastupiteľstva však členov overovacej komisie určil starosta. Má takýto postup starostu vplyv na zákonnosť uznesení prijatých na týchto zasadnutiach?

Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce starostom?

12.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Starosta zvolal 2x zhromaždenie obyvateľov obce. Porušil starosta zákony a prekročil tým svoje kompetencie? Bola zneužitá právomoc verejného činiteľa?


Havarijné poistenie súkromného motorového vozidla

7.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Starosta obce využíva súkromné cestné motorové vozidlo na pracovné cesty súvisiace s výkonom funkcie starostu. Musí mať starosta na svoje motorové vozidlo uzatvorenú poistnú zmluvu na havarijné poistenie?  

 

Starosta obce ako člen komisie pre verejné obstarávanie

25.9.2015

Mgr. Matej Trnavský

V kompetencii starostu obce ako štatutárneho orgánu verejného obstarávateľa /obce/ je vymenovanie členov komisie pre verejné obstarávanie. Na základe tohto sa starosta obce vymenoval za predsedu komisie pre verejné obstarávanie. Nie je v rozpore byť predsedom komisie pre verejné obstarávanie a zároveň štatutárom verejného obstarávateľa /obce/. Obec nemá určenú osobu zodpovednú za verejné obstarávanie.


Rozhodnutie o periodicite zasadnutí obecného zastupiteľstva

25.9.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením prijalo rozhodnutie, že rokovania obecného zastupiteľstva budú 1 krát mesačne. Neprekročilo obecné zastupiteľstvo zákon, keď zasadnutia zvoláva starosta ?

 

Odvolanie prednostu obecného úradu počas dočasnej pracovnej neschopnosti

14.8.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť prednosta obecného úradu odvolaný aj počas práceneschopnosti. Hrozí, že potom ako sa prednosta dozvedel o možnosti, že bude odvolaný nastúpi na PN.

Pozastavenie výkonu uznesenia o plate starostu

17.7.2015

Mgr. Ivana Gumanova

Starosta obce s odvolaním sa na § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. pozastavil výkon uznesenia, podľa ktorého mu poslanci rozhodnutím znížili jeho navýšenie platu. Je postup starostu obce v súlade zo zákonom o obecnom zriadení a ak nie, čo sa dá s tým urobiť ?

Nezvolávanie zastupiteľstiev podľa harmonogramu

30.6.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Zastupiteľstvo sa so starostom dohodlo na pevných termínoch konania zastupiteľstiev 1x za mesiac. Starosta však pred plánovaným termínom najbližšieho termínu nevykonal súvisiace úkony s prípravou, ani zastupiteľstvo nezvolal a následne sa nekonalo. Nedošlo k upozorneniu poslancov ani upovedomeniu o inom termíne. Môže si starosta svojvoľne nezvolať zastupiteľstvo? Aké majú poslanci možnosti? 

Forma vydania pravidiel vybavovania sťažností

4.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Musí mať mesto upravené vybavovanie sťažností formou všeobecne záväzného nariadenia? Nie je v tomto prípade postačujúca smernica, keďže zákon o sťažnostiach ustanovuje, že vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví vnútorným predpisom.

Valorizácia platu starostu a povinnosť jeho prerokovania

22.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je podľa súčasnej platnej právnej úpravy nutné, po doručení informácie o výške priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2014 zo štatistického úradu, prerokovať plat starostu na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ak plat bol určený zastupiteľstvom na ustanovujúcom zasadnutí, ktoré sa konalo 15.12.2014 a uznesením bol základný plat zvýšený o 40 %?

Informácie o používaní služobného vozidla starostom

7.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Poslanci obecného zastupiteľstva by chceli uznesením určiť starostovi obce, aby ich informoval o využívaní jemu prideleného služobného vozidla. Je takýto spôsob v súlade so zákonom o obecnom zriadení, resp. akým spôsobom by mali také niečo od starostu požadovať?

 

Valorizácia platu starostu a zvýšený plat starostu

23.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Valorizáciu platu starostu netreba prerokovávať, je daná zo zákona. Ale v prípade, že sa plat starostu skladná z dvoch častí - jedna je zo zákona, druhá - % zvýšenie na základe schválenia OZ, ako sa má postupovať pri % časti platu? Menil by sa iba základ a percentá by zostali zo základu pôvodného?

Vzťah komisie obecného zastupiteľstva a starostu

17.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Aké práva a povinnosti má stavebná komisia voči starostovi obce, a ktoré materiály musia/môžu byť postúpené komisii na vyjadrenie?

 

Počet podpisov primátora v zápisnici s uzneseniami zastupiteľstva

13.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Musia byť uznesenia mestského zastupiteľstva podpisované primátorom mesta - každé jedno uznesenie samostatne (napr. 20 uznesení /20 podpisov) alebo postačuje ak primátor podpíše sumár všetkých uznesení, ktoré sú očíslované (napr. 20 uznesení / 1 podpis)?

Aký má charakter podpis starostu na výpise z uznesenia?

5.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Uznesenie z mestského zastupiteľstva tvorí jeden dokument, ktorý je na poslednej strane podpísaný primátorom, prednostom a overovateľom. V prípade potreby robíme výpis uznesenia, ktorý podpisuje primátor. Ale čo v prípade, keď potrebujeme výpis uznesenia z predchádzajúceho volebného obdobia a zmenil sa starosta?

Doplnkové dôchodkové sporenie starostu

2.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Patrí starostovi príspevok zamestnávateľa 2% na doplnkové dôchodkové sporenie?

Môže byť starosta členom komisie obecného zastupiteľstva?

19.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť za člena komisie pri obecnom zastupiteľstve nominovaný a zvolený starosta obce? 

Cestovné náhrady

17.2.2015

JUDr. Adriána Kováčová

Poslanci schválili starostovi, že môže na pracovné cesty používať jeho auto a v zmysle § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách uzavrel s obcou písomnú dohodu. Poslanci žiadajú, aby sa táto dohoda zverejnila v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám ako povinná zmluva. Je takáto požiadavka v súlade s týmto zákonom ?

Opätovne zvolený starosta a povinnosť požiadať o uvoľnenie na výkon funkcie

27.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto dlhodobo uvoľnilo svojho zamestnanca na výkon verejnej funkcie starostu v inej obci, a to na dobu volebného obdobia. Zamestnanec bol opätovne zvolený v obci za starostu ale do dnešného dňa nesplnil povinnosť včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie ďalšieho pracovného voľna, ani ho neupovedomil o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní. Môže zamestnávateľ považovať konanie zamestnanca za porušenie pracovnej disciplíny? Môže zamestnávateľ skončiť s takýmto zamestnancom pracovný pomer ?  

Nezverejňovanie povinne zverejňovaných dokumentov obce starostom

20.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Starosta nezverejňuje na webovej stránke obce zmluvy, faktúry a objednávky. To isté sa týka aj ostatných povinne zverejňovaných dokumentov (zápisnice zo zasadnutí obecné zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia, rozpočet obce). Akým spôsobom sa dá dosiahnuť náprava tohto stavu, keď starosta nie je ochotný dobrovoľne tento protiprávny stav odstrániť?

Vzájomná podriadenosť a nadriadenosť medzi blízkymi osobami

19.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Na obecnom úrade v priamej podriadenosti starostu pracujú tri osoby, a to účtovníčka, personalistika a referentka pre správu daní, poplatkov a na vedenie pokladničnej agendy, ktorá je zároveň manželkou starostu.

Je možné, aby manželka starostu bola poverená správou pokladne aj naďalej?

Doplatenie platu starostovi a chyba počítania v počte obyvateľov obce

16.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Uznesením obecného zastupiteľstva bol starostovi obce schválený základný plat s násobok 1,65 odvíjajúcim sa od počtu obyvateľov obce a zvýšenie platu starostu obce o 45 % základného platu mesačne. Tento plat bol schválený s účinnosťou od 01.01.2014. V mesiaci júl pri vypracovaní podkladov pre štatistiku bolo zistené, že obec k 31.12.2013 má viac obyvateľov. Z uvedeného vyplýva, že k 01.01.2014 bol nesprávne vypočítaný základný plat starostu obce. Mal byť uvedený násobok 1,98 platu.

Je možné doplatiť plat podľa nového zistenia? 

Evidencia dochádzky riaditeľa ZŠ starostom obce

15.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže starosta obce požadovať od riaditeľa školy, ktorej zriaďovateľom je obec, predkladanie evidencie svojej dochádzky pravidelne na každý mesiac?

Súbeh výkonu funkcie starostu a vychovávateľa v ZŠ

15.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže starostka obce s úväzkom 75% súčasne pracovať ako vychovávateľka na ZŠ na 50% úväzok?

Porušenie pravidiel rokovacieho poriadku

15.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Starosta obce na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, aj keď bola zriadená návrhová komisia, predniesol všetky návrhy uznesení týkajúcich sa voľby komisií obecného zastupiteľstva a voľby predsedov komisií sám a následne dal o nich hlasovať, čo bolo v rozpore s platným rokovacím poriadkom. Sú takto schválené uznesenia platné?

 

Kto určuje v obci odmenu zástupcovi starostu?

1.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Kto určuje v obci odmenu zástupcovi starostu? Obecné zastupiteľstvo prijalo Zásady odmeňovania poslancov, kde je určené:

  1. výška odmeny zástupcu starostu závisí od rozsahu jeho poverenia a časovej náročnosti
  2. výšku odmeny zástupcu starostu určuje starosta obce.

Starosta trvá na tom, že keď mu  určuje rozsah poverenia, má právo mu určovať sám aj odmenu. Nemá odmenu zástupcu starostu určovať zastupiteľstvo? Výšku odmeny zástupcu starostu nikde nezverejňuje.

Poslanci a personálna agenda obecného úradu

26.11.2014

JUDr. Adriána Kováčová

Majú poslanci právo spolurozhodovať pri výbere zamestnancov na obecný úrad napr. formou menovania členov výberovej komisie?

Skončenie výkonu verejnej funkcie vychovávateľky vs. skončenie pracovného pomeru

25.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Starostka obce pred prvým zvolením do funkcie pracovala ako vychovávateľka v školskom klube pri základnej škole s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Počas uplynulého volebného obdobia 2010-2014 starostka dovŕšila penzijný vek; je poberateľkou starobného dôchodku.

Musí ju škola opäť zamestnať po skončení výkonu funkcie? Ako by mala základná škola postupovať, ak chce ukončiť s bývalou starostkou pracovný pomer? Čo v prípade ak by sa bývalá starostka rozhodla rozviazať svoj pracovný pomer so školou z dôvodu prvého odchodu do dôchodku? Patrí jej v takom prípade právo na odchodné podľa Zákonníka práce?


Môže starosta obce vykonávať funkciu prísediaceho na súde?

7.11.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže starosta obce vykonávať funkciu prísediaceho na súde?

 

Zverejnenie zmeneného znenia zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva starostom

31.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Starosta uverejnil ním pozmenenú zápisnicu, ktorú nepodpísal ani jeden overovateľ. Existuje aj riadna zápisnica , kde sú podpisy obidvoch overovateľov ale tú starosta odmietol zverejniť. Ako je možné postupovať proti starostovi z pozície poslanca, príp. občana, aby došlo k zverejneniu riadnej zápisnice? Ide prípadne o falšovanie verejnej listiny?

Uskutočnenie zasadnutia obecného zastupiteľstva nezvolaného starostom obce

24.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Tretina poslancov obecného zastupiteľstva požiadala dňa 17.10.2014 o zvolanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 29.10.2014 o 17.00 hod. Starosta obce nezvolá obecné zastupiteľstvo a obec bude postupovať podľa § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Nakoľko v zákone nie je uvedený presný postup, kto zvoláva takéto zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa má uskutočniť na 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie, aký postup je správny?

 

Výkon funkcie starostu obce a poberanie starobného dôchodku

17.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť starosta vo výkone funkcie a zároveň poberať starobný dôchodok?

Povinnosti zvoleného starostu, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť

9.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí sa uchádzam o miesto starostu obce. Keďže som živnostník, a zároveň konateľ a spolumajiteľ s.r.o. vyplýva pre mňa nejaká povinnosť previesť podiel v s.r.o. a ukončiť činnosť ako živnostník, ak vyhrám voľby? Zákon to ukladá len kandidátom na primátora mesta? Ak by som vyhral voľby a musel by som previesť podiel v s.r.o. a ukončiť činnosť ako živnostník, dokedy mám na to čas po voľbách 15.11.2014?

Uvoľnenie zamestnanca obce na výkon funkcie starostu obce

8.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Bol som zamestnancom obce. V súčasnej dobe vykonávam funkciu starostu a v nadchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí nemienim kandidovať. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je funkcia starostu nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený. Zákon č. 311/2001 z.z. Zákonník práce v § 136 hovorí : Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi  pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcii. Počas funkcie starostu som nevykonával žiadne práce súvisiace s predchádzajúcou funkciou zamestnanca obce. Vysvetľujem si správne, že po zložení sľubu nového starostu môžem byť naďalej zamestnancom obce?


Dočerpanie dovolenky pri ukončení funkčného obdobia

26.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Starosta obce má pred skončením funkčného obdobia 13 dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2013 a 25 dní za rok 2014; chce požiadať obecné zastupiteľstvo o preplatenie nevyčerpanej dovolenky. Ako má obec v tomto prípade postupovať?

Kompetencie zástupcu starostu obce v čase práceneschopnosti a dovolenky starostu obce

8.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Starosta obce bol dlhodobo práceneschopný. V januári 2014 odvolal svojho zástupcu, ktorý mal poverenie na jeho zastupovanie a vymenoval nového zástupcu starostu obce. V novom poverení uviedol právomoc na jeho zastupovanie počas jeho práceneschopnosti. Medzitým v júni 2014 starosta ukončil svoju práceneschopnosť a hneď začal čerpať riadnu dovolenku. 

Starosta nerozšíril vo svojom poverení rozsah zastupovania, zástupca starostu obce tak nemá zrejme právo na jeho zastupovanie. Súčasný zástupca starostu obce však napriek tomu rozhoduje vo všetkých veciach a narába s majetkom obce bez obmedzenia. Je takýto postup správny? Ak nie, čo môžem ako poslanec obecného zastupiteľstva urobiť?

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ako novozvolený starosta mám zložiť sľub na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Jedným z bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je aj citujem: „Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva." Je obecné zastupiteľstvo oprávnené prijať takéto uznesenie, pretože v zákone o obecnom zriadení nenachádzam takéhoto oprávnenie obecného zastupiteľstva.

 

Starosta obce a zástupca starostu ako rodinní príslušníci

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže starosta vymenovať na post zástupcu starostu svojho priameho potomka, ak je potomok členom obecného zastupiteľstva?

Vystúpenie kandidáta v miestnom rozhlase

29.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Aktualizované dňa 19.4.2022

Budem kandidovať na funkciu starostu malej obce a chcem vystúpiť v miestnom rozhlase. Môže mi to súčasný starosta zakázať?

Dlhodobé uvoľnenie z pracovného pomeru

21.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže starosta, ktorému obecné zastupiteľstvo schváli na volebné obdobie polovičný úväzok požiadať doterajšieho zamestnávateľa na základe § 136 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce o dlhodobé uvoľnenie zo zamestnania na výkon verejnej funkcie starostu obce alebo ak chce vykonávať iba túto funkciu musí dať zamestnávateľovi výpoveď?

 

 

Termín podania kandidátnych listín pre komunálne voľby

11.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Aktualizované dňa 21.1.2022

Aký je posledný termín podania kandidátnych listín do komunálnych volieb, aby som mohol byť vedený v zozname kandidátov buď na funkciu starostu obce alebo poslanca obecného zastupiteľstva ak pôjdem ako nezávislý kandidát? Dokedy je potrebné odovzdať podpisovú listinu?

Prevzatie funkcie novozvoleným starostom obce a zloženie sľubu

1.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Aktualizované dňa 17.1.2022

V doplňujúcich voľbách som bola zvolená za starostku obce. Aká je lehota odovzdania funkcie zástupcom starostu obce. Aj v tomto prípade je to 30 dní ?

Začatie konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov

27.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Starosta obce sa stal konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, čím porušil ustanovenie článku 5 ods. 2) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.

Akým spôsobom sa začína konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a v akej lehote ho je potrebné ukončiť?

Delegovanie oprávnenia rozhodovať v mene obce na inú osobu

24.3.2014

Mgr. Veronika Tóthová

Akým spôsobom možno delegovať oprávnenie rozhodovať v mene obce na inú osobu než starosta?

Má starosta nárok na vyplatenie odmeny pri životnom jubileu?

24.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Starosta obce dosiahne v najbližších dňoch vek 60 rokov. Môžeme mu na základe platnej kolektívnej zmluvy vyplatiť odmenu pri dosiahnutí 60 rokov, sú platné podmienky upravené v kolektívnej zmluve aj v prípade starostu obce?

 

Využívanie dopravného prostriedku starostom

14.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Starosta využíva obecné motorové vozidlo výlučne sám. Vedie si zošit o prevádzke motorového vozidla a mesačne predkladá vyúčtovanie spotreby. Smernica o využívaní služobných motorových vozidiel nie je spracovaná. Je tu tvrdenie poslancov obecného zastupiteľstva, že cestovné príkazy by mal podpisovať zástupca starostu z radov poslancov. Môžete mi v tom poradiť ?

Menovanie zástupcu starostu

6.12.2013

Mgr. Matej Trnavský

V príklade z praxe podávame odpoveď na otázku menovania zástupcu starostu po dobrovoľnom odstúpení pôvodného zástupcu starostu.

Povinnosť vyplácať plat starostovi v zákonnej výške

2.12.2013

Mgr. Matej Trnavský

Starosta v priebehu celého roka 2010 poberal plat v určitej výške, ktorú si určil sám. Obecné zastupiteľstvo plat starostovi v roku 2010 neschvaľovalo. Teraz starosta žiada doplatiť rozdiel vo výške platu, ktorý poberal a platom, na ktorý mal nárok zo zákona.

Sme povinní uvedený rozdiel doplatiť? Odstupné sa v tomto prípade vypočíta z platu ktorý poberal alebo z platu na ktorý mal nárok zo zákona? 

Odmeňovanie zástupcu starostu

23.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ktorý orgán obce podľa zákona o obecnom zriadení má oprávnenie schvaľovať odmenu zástupcovi starostu?

Sistačné právo starostu a povinnosť podpísať schválenú zmluvu

16.9.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Je starosta povinný podpísať zmluvu, ktorá bola schválená uznesením, ktorého vykonateľnosť pozastavil? 

Poverenie na výkon pracovnoprávnej agendy starostu

24.5.2013

JUDr. Martina Palušková

Môže starosta obce poveriť vykonávaním týchto úkonov aj niekoho iného?

 

Kúpa obecného pozemku starostom obce

11.4.2013

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec previesť vlastníctvo svojho majetku na fyzickú osobu starostu obce? 

Zodpovednosť za nesplatenie úveru obce

7.3.2013

JUDr. Adriana Jasová

Kto zodpovedá za dôsledky nesplatenia úveru obce? 

Prijímanie darov

11.2.2013

JUDr. Martina Palušková

Je prípustné, aby verejní funkcionári prijímali dary?

Zneužitie obecných/mestských peňazí na súkromné účely starostom/primátorom

28.1.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Prinášame Vám prípadovú štúdiu, ktorá rozoberá zodpovednosť starostu (primátora) v prípade zneužitia obecných (mestských) peňazí na súkromné účely.

Zastupovanie starostu

8.1.2013

Mgr. Matej Trnavský

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vymedzuje zastupovanie starostu v § 13b. Účelom inštitútu zástupcu starostu obce je zabezpečiť kontinuitu v plnení úloh starostu obce (napr. v čase jeho neprítomnosti, nespôsobilosti na výkon funkcie).

Výkon funkcie primátora so zreteľom na výkon podnikateľskej činnosti

17.12.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Podmienky pre výkon funkcie primátora mesta so zreteľom na výkon podnikateľskej činnosti.
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (63)

Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku v ďalšom funkčnom období tohto istého starostu

5.2.2024

Alexandra Močárová

Obmedzenie predaja alkoholických nápojov rozhodnutím starostu

29.9.2023

Simon Čačaný

Nezlučiteľnosť funkcie štátneho zamestnanca a nulový plat starostu

14.8.2023

Simon Čačaný

Nepravdivé tvrdenia poslanca na zastupiteľstve a ochrana osobnosti starostu

14.8.2023

Simon Čačaný

Odmietanie vyhlásenia referenda starostom o jeho odvolaní

22.6.2023

Alexandra Močárová

Rezignácia starostu a poslancov na ustanovujúcom zastupiteľstve

15.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Rozhodnutie primátora o odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácie

10.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Vzdanie sa mandátu starostu a strata nároku na odstupné

23.9.2022

Jakub Lenárt

Právomoc zastupiteľstva riadiť prácu obecného úradu?

23.8.2022

Jakub Lenárt

Zanedbanie povinností starostu vs. porušenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu

22.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Rozhodnutie o náhrade platu starostu za nevyčerpanú dovolenku

1.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Urážka starostu vs. priestupok proti občianskemu spolunažívaniu

24.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Status verejného funkionára po skončení funkcie, kvalita odôvodnenia rozhodnutia a skončenie konania

19.5.2022

JUDr. Adriána Kováčová

Zneužívanie právomoci verejného činiteľa jedným alebo viacerými skutkami?

31.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Nedostatočné identifikovanie porušenia povinností starostom v konaní o ochrane verejného záujmu

22.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Určenie času predaja zastupiteľstvom a starostom individuálne

24.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Schvaľovanie bežných finančných operácií zastupiteľstvom?

17.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Neprípustnosť individuálneho určovania predajného času rozhodnutím starostu

2.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Neurčitosť pojmu výplatná páska ako dôvod zamietnutia infožiadosti?

3.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Schvaľovanie nájmu starostom v dobe určenej zásadami

26.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Rozpor kúpnej zmluvy s uznesením zastupiteľstva o budúcej zmluve

16.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Nepreskúmateľné rozhodnutie zastupiteľstva z dôvodu chýbajúcej argumentácie vo veci ochrany verejného záujmu

20.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Kompetencie primátora v procese rozdelenia obce

19.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Neprípustné delegovanie zástupcu do rady školy starostom

12.2.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Fiktívne rozhodnutie vo veci infozákona ako porušenie zákona?

6.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Náhrada za nevyčerpanú dovolenku starostu pri opätovnom zvolení do funkcie

30.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Trestná činnosť starostu ako spoločníka vs. dôvod absolútnej neplatnosti zmluvy

16.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Oprávnený orgán pre udelenie súhlasu s umiestnením stavby na pozemkoch mesta

1.10.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd ČR z 24.7.2009 - Dojednanie zmluvnej pokuty starostom bez súhlasu zastupiteľstva

12.12.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Ústavný súd ČR z 25.8.2015 - Zmluvná pokuta dojednaná starostom v prospech obce

11.10.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Banská Bystrica z 27.2.2018 - Neodovzdanie darčekových poukážok a zodpovednosť starostu za škodu

9.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 26.10.2015 - Určenie času predaja a času prevádzky v obci starostom

6.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Ústavný súd SR z 14.11.2018 - Právo občana na informácie vs. právo na ochranu osobnosti verejného činiteľa

31.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Prešov z 26.6.2018 - K nároku starostu obce starostu obce na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku

8.2.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 4.11.2016 - K rozhodnutiu poslancov obecného zatupiteľstva o sankcií straty mandátu starostu

25.7.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 31.1.2018 - K otázke nezlučiteľnosti výkonu štátnej služby colníka a výkonu funkcie starostu obce

6.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd SR z 28.9.2017 - K právu starostu na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku vs. súdna ochrana tohto práva

10.5.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 3.7.2017 - Ublíženie na cti starostu

23.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 1.6.2017 - Protest prokurátora k uzneseniu, ktorým zastupiteľstvo nezákonne zaokrúhlilo plat primátora/starostu

29.9.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajská prokuratúra Prešov z 14.3.2016 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu starostu - rozhodovanie bez zákonného splnomocnenia

24.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 15.7.2015 - Trestný čin verejného činiteľa spáchaný aj jedným skutkom

7.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 16.6.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu, ktorým zastupiteľstvo zasiahlo do kompetencie starostu

24.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Galanta z 21.12.2015 - Protest prokurátora proti prevádzkovému poriadku pohrebísk - nezákonná kompetencia primátora

24.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 29.1.2008 - Majetkovoprávne úkony obce a vôľa obce

13.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 8.1.2015 - Oprávnenie rozhodovať o majetkovom právnom úkone

12.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Námestovo z 5.6.2015 - Protest prokurátora proti VZN o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

3.3.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 5.2.2014 - Podanie oznámenia po skončení funkcie

19.11.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 16.12.2009 - Pracovný úväzok starostu

20.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 16.12.2009 - Majetkovoprávne úkony obce

20.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 2.2.2012 - Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov - lehota na rozhodnutie

27.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 10.12.2008 - Rozhodnutie e vo veci ochrany verejného záujmu a jeho forma

27.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Brezno z 5.9.2013 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu starostu obce, ktorým určil súpisné číslo stavbe

27.6.2014

Bc. Ivana Gumanová

Ústavný súd SR z 31.1.2008 - Kvórum na schválenie rozhodnutia vo veciach ochrany verejného záujmu

27.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Košice I z 11.11.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu miestneho zastupiteľstva, ktorým zastupiteľstvo zriadilo Redakčnú radu ako svoj osobitný iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán

28.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 1.2.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu, ktorým OZ schválilo starostovi odmenu

26.7.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 10.10.2011 - Konanie o správnom delikte

24.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 16.12.2009 - ISkrátenie úväzku starostu počas výkonu funkcie

1.10.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Najvyšší súd SR z 28.2.1995 - K pracovnému pomeru medzi obcou a starostom

1.10.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Ústavný súd ČR z 6.4.2005 - Prekročenie právomoci starostu

28.9.2012

Mgr. Dagmar Haňdiaková

Ústavný súd SR z 5.1.2001 - Právo na ochranu osobnosti verejných činiteľov pri výkone služobnej právomoci

28.9.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Najvyšší súd SR z 1.11.2004 - Schvaľovanie majetkovoprávnych úkonov obecným zastupiteľstvom

26.9.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.