Štátna pomoc a GDPR asistencia

Štátna pomoc

Štát, obce, mestá aj vyššie územné celky sú povinné predtým ako poskytnú tretím osobám dotácie, príspevky a ďalšie výhody z verejných zdrojov alebo na ne prevedú iný svoj majetok, zohľadniť pravidlá štátnej pomoci.  V opačnom prípade sa tieto subjekty vystavujú riziku spätného vymáhania poskytnutých verejných prostriedkov a ďalším sankciám zo strany Európskej komisie a štátu.

Naše skúsenosti z tejto oblasti využívame pri poskytovaní poradenstva, ktoré zahŕňa komplexnú analýzu zamýšľanej transakcie z pohľadu súladu s pravidlami štátnej pomoci a pri zohľadnení judikatúry Európskeho súdneho dvora, ako aj odporúčania a konzultácie pri realizácii ďalších krokov voči Protimonopolnému úradu SR a Európskej komisii.

 

GDPR služby

Problematika právnej úpravy spracúvania osobných údajov je oblasťou, v ktorej je zvlášť dôležité individuálne zohľadňovať postavenie a potreby každého prevádzkovateľa. V rámci poradenstva v oblasti GDPR poskytujeme komplexné služby, ktoré zahŕňajú:

  • vstupnú analýzu rozsahu, účelov a spôsobu nakladania s osobnými údajmi
  • prípravu všetkých nevyhnutných interných a ďalších dokumentov prevádzkovateľa v súlade s platnou právnou úpravou
  • zaškolenie pre aplikáciu pravidiel GDPR pri každodennom výkone predmetu činnosti prevádzkovateľa
  • konzultácie a poradenstvo pri riešení konkrétnych praktických problémov.


K
ompletné služby spojené ohľadne štátnej pomoci a GDPR zabezpečuje odborný garant Centrálneho odborného portálu pre samosprávu advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o.

V prípade záujmu nás kontaktujte, radi pomôžeme.

tel. č.  02 38 18 18 18 /sekretariat@gplegal.eu