Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Sprístupnenie nákresu drobnej stavby obcou

25.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

V rámci sprístupnenia informácií požaduje žiadateľ predložiť okrem oznámenia k ohláseniu drobnej stavby aj jednoduchý situačný výkres a jednoduchý technický opis (projektovú dokumentáciu). Žiadateľ nie je účastníkom konania k tejto drobnej stavbe. Nepodliehajú takéto dokumenty ochrane autorských práv podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov ?

Povinnosť obce odpredať byt nájomcovi

25.11.2022

Mgr. Helena Laposová

Doterajší nájomca si podal žiadosť o odpredaj bytu do jeho vlastníctva za regulovanú cenu. Je mesto v tomto prípade povinné postupovať v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a byt odpredať za regulovanú cenu?

Dotácie nákladov stavebného poriadku, bývania a špeciálneho stavebného úradu

25.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

I. Dňa 24.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia MDaV SR, ktorým sa dopĺňa výnos MDVaRR SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť v odpadovom hospodárstve

25.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 23.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Návrh vyhlášky, ktorou sa nahrádza súčasne platná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, zabezpečuje naplnenia cieľa v oblasti informatizácie a elektronizácie odpadového hospodárstva. Dôvod, prečo ministerstvo nepristúpilo k jej novelizácii, ale rozhodlo sa nahradiť ju novou vyhláškou, spočíva vo veľkom rozsahu zmien, ktoré bolo potrebné vykonať v nadväznosti na elektronizáciu odpadového hospodárstva.

Skládky odpadov bez prevádzkovateľov

25.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 22.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. V SR sa nachádza niekoľko skládok odpadov, ktorých prevádzkovateľ zanikol bez právneho nástupcu alebo si nesplnil povinnosť skládku odpadov, ktorá už nie je v prevádzke, riadne uzatvoriť a zrekultivovať a monitorovať najmenej 30 rokov po jej uzatvorení.