Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Vlastníctvo k priestorom volebnej miestnosti kandidátom

29.6.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže kandidát za poslanca do mestského zastupiteľstva byť zároveň majiteľ reštaurácie, v ktorej je zriadená volebná miestnosť pre okrsok volebného obvodu, v ktorom je sám kandidátom?

Škoda spôsobená spadnutým stromom pri ceste

29.6.2022

JUDr. Monika Ivanová

Je obec zodpovedná za škodu na motorovom vozidle, ktoré prechádzalo po ceste I. triedy v intraviláne obce a počas toho spadol na toto vozidlo strom, ktorý rástol pri ceste?

Obmedzenie vývozu komunálneho odpadu od neplatiča

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže obec nevyvážať odpad od neplatičov poplatku za komunálne odpady?

Novela infozákona

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 21.06.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktorá reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie).

Zjavne nedôvodná námietka EIA

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 27.05.2022 bol NRSR predložený návrh poslancov na vydanie zákona, ktorého cieľom je zabrániť obštrukciám šikanózneho charakteru zo strany jednotlivcov spomedzi verejnosti.  Návrh zachováva právo verejnosti vyjadrovať sa k správe vecí verejných, ale zároveň vytvára predpoklady, aby toto právo bolo v rovnováhe s právom vlastníkov nehnuteľností na získanie jednotlivých rozhodnutí v reálnom čase.