Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Doručovanie osobe bez trvalého pobytu - lehoty a spôsob oznamovania

29.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Aké je správne doručovaním písomnosti občanovi, ktorému bol zrušený trvalý pobyt alebo sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt a jeho adresou na účely doručovania je sídlo obecného prostredníctvom obce od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov? Chceme požiadať o vyjadrenie sa k lehote a spôsobu oznamovania (obsahové náležitosti oznámenia) doručovania písomností obcou v zmysle ust. § 5 zákona č. 253/1998 Z. z..

Povinnosť súrodencov postarať sa o súrodenca vs. povinnosti obce

28.3.2023

JUDr. Adriána Kováčová

V obci žije obyvateľ, ktorý býva v karavane na pozemku podnikateľa, kde mal predtým dom v havarijnom stave. Dom s pozemkom predali, pričom karavan tak nemá kde umiestniť. Súrodenci sa o neho odmietajú postarať. Aké povinnosti má obec a súrodenci k takému obyvateľovi?

Mládežnícky parlament a oprávnenie oboznamovania sa s dokumentáciou obce

28.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Môže obecný úrad elektronicky zasielať materiály členom mládežníckeho parlamentu? Podľa štatútu môžu byť jeho členmi aj osoby neplnoleté a materiály obsahujú aj osobné údaje.

Zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie

28.3.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 23.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodiny osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Cieľom návrhu je zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby a zvýšenie sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie.