Aktuálne

AKTUÁLNE: článok k možnosti konania zastupiteľstiev počas lockdownu - nájdete u nássledujte portál

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

V súvislosti s prijatými opatreniami Vlády SR a UVZ SR ohľadne koronavírusu, v prípade ak obecné zastupiteľstvo bude zasadať klasicky, za účasti poslancov a bez verejnosti, musíme zasadnutie nahrávať? Platí v tomto prípade podpísanie uznesení do 10 dní a zverejnenie zápisnice tiež do 10 dní? 

13.05.2020

Aktualizované dňa 26.11.2021

Vyžaduje sa súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov zamestnávateľom?

26.11.2021

 

Poslancovi zastupiteľstva bol odobratý vodičský preukaz. Skutok bol kvalifikovaný ako trestný čin Poslanec po uplynutí stanovenej podmienky 2 roky požiadal o navrátenie vodičského preukazu. Mesto nemalo vedomosť o treste poslanca a poslanec o ňom neinformoval. Sú platné rozhodnutia zastupiteľstva s jeho dva roky neplatným hlasom? Nedopustil sa nevedomky iného trestného činu?

26.11.2021

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 18.11.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

11.11.2021

Aktualizované dňa 22.11.2021

Žalobca sa úspešne uchádzal o poskytnutie NFP, ktorý mu mal byť poskytnutý na základe zmluvy uzavretej z poverenia žalovaného (Ministerstvo hospodárstva SR). Vydanie poverenia na uzavretie zmluvy žalovaným bolo jedinou podmienkou majúcou vplyv na obdržanie NFP. Žalovaný bez existencie právneho dôvodu zrušil poverenie na uzavretie zmluvy, hoci projekt žalobcu bol schválený hodnotiacou komisiou, žalobcovi bol priznaný NFP a rozhodnutie hodnotiacej komisie bolo odsúhlasené ministrom žalovaného.

Okresný súd uložil žalovanému povinnosť nahradiť škodu žalobcovi, keďže konaním v rozpore s vykonávajúcimi predpismi ním vydanými a v rozpore s dobrými mravmi žalobcovi spôsobil škodu, keď bez existencie právneho dôvodu zrušil poverenie.

Odvolací súd však žalobu zamietol a poukázal na skutočnosť, že podľa § 18 ods. 1 zákona o štátnej pomoci na poskytnutie štátnej pomoci nie je právny nárok, preto neposkytnutie tejto pomoci nemôže byť titulom na vznik zodpovednostného nároku. Vzhľadom na to, že nedošlo k porušeniu právnej povinnosti zo strany žalovaného, nebol preukázaný vznik škody.

26.11.2021

 

Kto určuje výšku nájomného pri obecných/mestských nájomných bytoch?

23.11.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 24.11.2021 Vláda SR schválila program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025. Program stanovuje základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho programu, z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR a z aktuálne platných právnych predpisov EÚ.

29.11.2021

 

Dňa 25.11.2021 bola schválená novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ako „novela zákona“), ktorej cieľom je podporiť participáciu mladých ľudí na živote spoločnosti na vnútroštátnej, regionálnej a komunálnej úrovni. Zároveň bol zavedený aj školský parlament.

26.11.2021

 

Dňa 24.11.2021 NRSR schválila zákon, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len ako „novela zákona“). Novelou došlo k dočasnému predĺženiu opatrení prijatý  zákonom č. 129/2020 Z.z. v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

26.11.2021

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

V súvislosti s prijatými opatreniami Vlády SR a UVZ SR ohľadne koronavírusu, v prípade ak obecné zastupiteľstvo bude zasadať klasicky, za účasti poslancov a bez verejnosti, musíme zasadnutie nahrávať? Platí v tomto prípade podpísanie uznesení do 10 dní a zverejnenie zápisnice tiež do 10 dní? 

13.05.2020

Aktualizované dňa 26.11.2021

Vyžaduje sa súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov zamestnávateľom?

26.11.2021

 

Poslancovi zastupiteľstva bol odobratý vodičský preukaz. Skutok bol kvalifikovaný ako trestný čin Poslanec po uplynutí stanovenej podmienky 2 roky požiadal o navrátenie vodičského preukazu. Mesto nemalo vedomosť o treste poslanca a poslanec o ňom neinformoval. Sú platné rozhodnutia zastupiteľstva s jeho dva roky neplatným hlasom? Nedopustil sa nevedomky iného trestného činu?

26.11.2021

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 18.11.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

11.11.2021

Aktualizované dňa 22.11.2021

Žalobca sa úspešne uchádzal o poskytnutie NFP, ktorý mu mal byť poskytnutý na základe zmluvy uzavretej z poverenia žalovaného (Ministerstvo hospodárstva SR). Vydanie poverenia na uzavretie zmluvy žalovaným bolo jedinou podmienkou majúcou vplyv na obdržanie NFP. Žalovaný bez existencie právneho dôvodu zrušil poverenie na uzavretie zmluvy, hoci projekt žalobcu bol schválený hodnotiacou komisiou, žalobcovi bol priznaný NFP a rozhodnutie hodnotiacej komisie bolo odsúhlasené ministrom žalovaného.

Okresný súd uložil žalovanému povinnosť nahradiť škodu žalobcovi, keďže konaním v rozpore s vykonávajúcimi predpismi ním vydanými a v rozpore s dobrými mravmi žalobcovi spôsobil škodu, keď bez existencie právneho dôvodu zrušil poverenie.

Odvolací súd však žalobu zamietol a poukázal na skutočnosť, že podľa § 18 ods. 1 zákona o štátnej pomoci na poskytnutie štátnej pomoci nie je právny nárok, preto neposkytnutie tejto pomoci nemôže byť titulom na vznik zodpovednostného nároku. Vzhľadom na to, že nedošlo k porušeniu právnej povinnosti zo strany žalovaného, nebol preukázaný vznik škody.

26.11.2021

 

Kto určuje výšku nájomného pri obecných/mestských nájomných bytoch?

23.11.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 24.11.2021 Vláda SR schválila program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025. Program stanovuje základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho programu, z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR a z aktuálne platných právnych predpisov EÚ.

29.11.2021

 

Dňa 25.11.2021 bola schválená novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ako „novela zákona“), ktorej cieľom je podporiť participáciu mladých ľudí na živote spoločnosti na vnútroštátnej, regionálnej a komunálnej úrovni. Zároveň bol zavedený aj školský parlament.

26.11.2021

 

Dňa 24.11.2021 NRSR schválila zákon, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len ako „novela zákona“). Novelou došlo k dočasnému predĺženiu opatrení prijatý  zákonom č. 129/2020 Z.z. v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

26.11.2021