Aktuálne

Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresoch v MPK - spracúvame legislatívnu správu

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb - národná stratégia v MPK - viac v legislatívnej správe

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

*Limitovaná licencia v roku 2021 **

Pripravujeme špeciálnu licenciu balíka našich portálov - nenechajte si ujsť ..

Sledujte nás

informácie na portáloch aj v newslettri

NOVINKA

špeciálna ponuka pre používateľov

*Limitovaná licencia v roku 2021 **

Pripravujeme špeciálnu licenciu balíka našich portálov - nenechajte si ujsť ..

Sledujte nás

informácie na portáloch aj v newslettri

NOVINKA

špeciálna ponuka pre používateľov
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Komisia obecného zastupiteľstva chce vykonávať svoju činnosť na základe uznesenia zastupiteľstva, ktorým bolo dohodnuté, že členovia komisie budú prítomní na rokovaniach, ktoré uskutočňuje obecný úrad ohľadne investičného zámeru mesta ako aj pri konzultáciách k všetkým súťažiam počnúc zadaním podmienok do súťaže pre výber projektanta ako aj realizátora investície na výstavbu tejto investičnej akcie. Zamestnanci mesta toto uznesenie porušili, prednosta odmieta spolupracovať, odvoláva sa na to, že nie je povinný takúto súčinnosť zabezpečovať, ako máme postupovať?

5.3.2021

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. Cieľom Návrh zákona má na základe doterajšej aplikačnej praxe posilniť a podporiť na Slovensku priaznivé prostredie pre rozvoj sociálnej ekonomiky, teda produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, organizovaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech (či už prostredníctvom netrhovej činnosti, alebo prostredníctvom sociálneho podnikania).

3.3.2021

Zmluvy o poskytovaní právnych služieb upravuje odmenu advokáta za jeden úkon právnej služby v určitej sadzbe, náhrada na náhradu hotových výdavkov paušálnou sumou, cestovné náhrady a náhrada za stratu času. Advokát začne poskytovať právne služby až po uhradení zálohy na odmenu. Je možné odsúhlasiť zmluvu základnou finančnou kontrolou?

2.3.2021

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

1.3.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 26.02.2021 bol do NRSR predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej ako „Predložený návrh zákona“). Predloženým návrhom zákona sa s poukazom na aplikačnú prax navrhujú doplniť kompetencie objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme, a to konkrétne o:

   1. možnosť poveriť organizátorov verejnej dopravy ako koordinátorov integrovaných dopravných systémov ku kontrolným činnostiam,

   2. upravenie právomoci objednávateľa nariadiť dopravcovi prevádzkovanie dopravy počas mimoriadnych situácií,

   3. ustanoviť výšky pokút, ktoré môže udeliť objednávateľ dopravcovi.

8.3.2021

Dňa 01.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

2.3.2021

Dňa 26.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

2.3.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Komisia obecného zastupiteľstva chce vykonávať svoju činnosť na základe uznesenia zastupiteľstva, ktorým bolo dohodnuté, že členovia komisie budú prítomní na rokovaniach, ktoré uskutočňuje obecný úrad ohľadne investičného zámeru mesta ako aj pri konzultáciách k všetkým súťažiam počnúc zadaním podmienok do súťaže pre výber projektanta ako aj realizátora investície na výstavbu tejto investičnej akcie. Zamestnanci mesta toto uznesenie porušili, prednosta odmieta spolupracovať, odvoláva sa na to, že nie je povinný takúto súčinnosť zabezpečovať, ako máme postupovať?

5.3.2021

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. Cieľom Návrh zákona má na základe doterajšej aplikačnej praxe posilniť a podporiť na Slovensku priaznivé prostredie pre rozvoj sociálnej ekonomiky, teda produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, organizovaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech (či už prostredníctvom netrhovej činnosti, alebo prostredníctvom sociálneho podnikania).

3.3.2021

Zmluvy o poskytovaní právnych služieb upravuje odmenu advokáta za jeden úkon právnej služby v určitej sadzbe, náhrada na náhradu hotových výdavkov paušálnou sumou, cestovné náhrady a náhrada za stratu času. Advokát začne poskytovať právne služby až po uhradení zálohy na odmenu. Je možné odsúhlasiť zmluvu základnou finančnou kontrolou?

2.3.2021

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

1.3.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 26.02.2021 bol do NRSR predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej ako „Predložený návrh zákona“). Predloženým návrhom zákona sa s poukazom na aplikačnú prax navrhujú doplniť kompetencie objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme, a to konkrétne o:

   1. možnosť poveriť organizátorov verejnej dopravy ako koordinátorov integrovaných dopravných systémov ku kontrolným činnostiam,

   2. upravenie právomoci objednávateľa nariadiť dopravcovi prevádzkovanie dopravy počas mimoriadnych situácií,

   3. ustanoviť výšky pokút, ktoré môže udeliť objednávateľ dopravcovi.

8.3.2021

Dňa 01.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

2.3.2021

Dňa 26.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

2.3.2021