Aktuálne

Najnovšia legislatíva pre samosprávu - spracúvame denne - viac info v newsletter alebo na portáli

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

Aktuálne k daňovým povinnostiam
MIESTNE DANE

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

Aktuálne k daňovým povinnostiam
MIESTNE DANE
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Skupina poslancov žiada predloženie finančných a účtovných dokladov obce a s.r.o. so 100% účasťou obce, realizujú "poslanecké prieskumy". Je to v súlade s platnými zákonmi? 

29.05.2023

 

Dňa 22.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 165/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov.

24.05.2023

 

Dňa 22.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. Cieľom navrhovanej právnej úpravy bude vytvorenie predpokladov pre podávanie návrhov na zápis, zápis zmien a výmazov do obchodného registra pri premenách, cezhraničných premenách a zmene právnej formy obchodných spoločností a družstiev.

24.05.2023

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 18.05.2023 NRSR schválila novelu zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ktorej cieľom je ustanoviť výnimky zo zákazu prevodu vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky) a ktoré sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenského pozemkového fondu.

30.05.2023

 

Dňa 23.05.2023 NRSR schválila návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorého cieľom je zjednodušiť doterajšiu právnu úpravu obmedzenia platieb v hotovosti.

30.05.2023

 

Dňa 18.05.2023 NRSR schválila novelu zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorého cieľom je bližšie upraviť spôsob rozhodovania o výške náhrady trov konania. V doterajšej právnej úprave nebola explicitne určená lehota, do ktorej má byť uznesenie obsahujúce výšku náhrady trov konania vydané, po tom, ako bol už nárok súdnym rozhodnutím priznaný.

30.05.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 09.05.2023 NRSR schválila novelu zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Cieľom novely zákona je zosúladiť osobitné právne predpisy so schválenými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby, odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy v osobitnej právnej úprave a reflektovať zmeny v procesoch územného konania a výstavby v osobitných predpisoch.

30.05.2023

 

Dňa 16.05.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa dopĺňa zákon ć. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Cieľom je naplnenie Rezolúcie Európskeho Parlamentu z roku 2007, ktorá vyzýva všetky členské krajiny Európskej únie, aby zaviedli povinnú telesnú a športovú výchovu na základných a stredných školách, a aby prijali také zásady, podľa ktorých by učebný plán zaručoval pre predmet telesná a športová výchova najmenej tri vyučovacie hodiny týždenne, pričom školy môžu v rámci vyučovacích možností toto stanovené minimum prekročiť.

30.05.2023

 

Dňa 16.05.2023 NRSR schválila návrh zákona o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

30.05.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Skupina poslancov žiada predloženie finančných a účtovných dokladov obce a s.r.o. so 100% účasťou obce, realizujú "poslanecké prieskumy". Je to v súlade s platnými zákonmi? 

29.05.2023

 

Dňa 22.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 165/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov.

24.05.2023

 

Dňa 22.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. Cieľom navrhovanej právnej úpravy bude vytvorenie predpokladov pre podávanie návrhov na zápis, zápis zmien a výmazov do obchodného registra pri premenách, cezhraničných premenách a zmene právnej formy obchodných spoločností a družstiev.

24.05.2023

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 18.05.2023 NRSR schválila novelu zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ktorej cieľom je ustanoviť výnimky zo zákazu prevodu vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky) a ktoré sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenského pozemkového fondu.

30.05.2023

 

Dňa 23.05.2023 NRSR schválila návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorého cieľom je zjednodušiť doterajšiu právnu úpravu obmedzenia platieb v hotovosti.

30.05.2023

 

Dňa 18.05.2023 NRSR schválila novelu zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorého cieľom je bližšie upraviť spôsob rozhodovania o výške náhrady trov konania. V doterajšej právnej úprave nebola explicitne určená lehota, do ktorej má byť uznesenie obsahujúce výšku náhrady trov konania vydané, po tom, ako bol už nárok súdnym rozhodnutím priznaný.

30.05.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 09.05.2023 NRSR schválila novelu zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Cieľom novely zákona je zosúladiť osobitné právne predpisy so schválenými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby, odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy v osobitnej právnej úprave a reflektovať zmeny v procesoch územného konania a výstavby v osobitných predpisoch.

30.05.2023

 

Dňa 16.05.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa dopĺňa zákon ć. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Cieľom je naplnenie Rezolúcie Európskeho Parlamentu z roku 2007, ktorá vyzýva všetky členské krajiny Európskej únie, aby zaviedli povinnú telesnú a športovú výchovu na základných a stredných školách, a aby prijali také zásady, podľa ktorých by učebný plán zaručoval pre predmet telesná a športová výchova najmenej tri vyučovacie hodiny týždenne, pričom školy môžu v rámci vyučovacích možností toto stanovené minimum prekročiť.

30.05.2023

 

Dňa 16.05.2023 NRSR schválila návrh zákona o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

30.05.2023