Aktuálne

Prečítajte si najnovšie články k financovaniu škôl v roku 2022

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

V súvislosti s prijatými opatreniami Vlády SR a UVZ SR ohľadne koronavírusu, v prípade ak obecné zastupiteľstvo bude zasadať klasicky, za účasti poslancov a bez verejnosti, musíme zasadnutie nahrávať? Platí v tomto prípade podpísanie uznesení do 10 dní a zverejnenie zápisnice tiež do 10 dní? 

13.05.2020

Aktualizované dňa 26.11.2021

Poslanci požiadajú o zvolanie zasadnutia a starosta ho na základe ich žiadosti zvolá. Počíta sa toto zasadnutie ako zvolané starostom a ďalšie môže zvolať až po troch mesiacoch? Alebo sa to nepočíta ako zvolané starostom a musí sám starosta zvolať zastupiteľstvo, aby bol dodržaný zákon?

13.01.2022

 

Prokurátor podal protest proti VZN obce o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území obce, nakoľko ním bol porušený zákon o obecnom zriadení a zákon o veterinárnej starostlivosti. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN na základe zákona, ktorý v tom čase už 8 rokov neplatil.

11.01.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 18.11.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

11.11.2021

Aktualizované dňa 22.11.2021

Všeobecný súd zrušil rozhodnutie EK, ktorým označila za nezlučiteľnú so spoločným trhom schému dane z príjmov PO umožňujúcu podnikom v Španielsku odpisovať goodwill vzniknutý nadobudnutím podielov v podnikoch, ktoré sú daňovými rezidentmi v zahraničí.

Sporným opatrením bola daňová výhoda, ktorá spočívala v odpočítaní dane zo základu dane z príjmov PO vo forme odpisovania goodwillu pri nadobúdaní podielu vo výške najmenej 5 % podnikmi, ktoré sú daňovými rezidentmi v Španielsku v podnikoch, ktoré sú daňovými rezidentmi mimo tohto členského štátu.

13.01.2022

 

Je potrebné, aby zmluva o financovaní súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení bola schválená mestským zastupiteľstvom?

13.01.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 14.01.2022 bola zverejnená predbežná informácia k nariadeniu Vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

14.01.2022

 

Dňa 12.01.2022 Vláda SR schválila vymedzenie národných cieľov do roku 2030 v kontexte Akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv. V Akčnom pláne Európska komisia stanovila 3 hlavné cieľové hodnoty EÚ, ktoré sa majú dosiahnuť do konca roku 2030. Prijatie európskych cieľov tvorí základný impulz pre všetky členské štáty na podniknutie krokov k nastaveniu národných cieľov.

14.01.2022

 

Dňa 12.01.2022 Vláda SR schválila akčný plán riešenia šikanovania v školách a školských zariadeniach na roky 2022 – 2023. Zavedením osobitnej skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania sa prispieva k vyššej ochrane obetí a preto aj akčný plán je zameraný na elimináciu budúcich rizík a možnosti ich prevencie v školách a školských zariadeniach, nakoľko šikanovanie a v poslednom období aj kyberšikanovanie patria medzi najzávažnejšie negatívne javy v súčasnosti prítomné v školskom prostredí.

14.01.2022

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

V súvislosti s prijatými opatreniami Vlády SR a UVZ SR ohľadne koronavírusu, v prípade ak obecné zastupiteľstvo bude zasadať klasicky, za účasti poslancov a bez verejnosti, musíme zasadnutie nahrávať? Platí v tomto prípade podpísanie uznesení do 10 dní a zverejnenie zápisnice tiež do 10 dní? 

13.05.2020

Aktualizované dňa 26.11.2021

Poslanci požiadajú o zvolanie zasadnutia a starosta ho na základe ich žiadosti zvolá. Počíta sa toto zasadnutie ako zvolané starostom a ďalšie môže zvolať až po troch mesiacoch? Alebo sa to nepočíta ako zvolané starostom a musí sám starosta zvolať zastupiteľstvo, aby bol dodržaný zákon?

13.01.2022

 

Prokurátor podal protest proti VZN obce o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území obce, nakoľko ním bol porušený zákon o obecnom zriadení a zákon o veterinárnej starostlivosti. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN na základe zákona, ktorý v tom čase už 8 rokov neplatil.

11.01.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 18.11.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

11.11.2021

Aktualizované dňa 22.11.2021

Všeobecný súd zrušil rozhodnutie EK, ktorým označila za nezlučiteľnú so spoločným trhom schému dane z príjmov PO umožňujúcu podnikom v Španielsku odpisovať goodwill vzniknutý nadobudnutím podielov v podnikoch, ktoré sú daňovými rezidentmi v zahraničí.

Sporným opatrením bola daňová výhoda, ktorá spočívala v odpočítaní dane zo základu dane z príjmov PO vo forme odpisovania goodwillu pri nadobúdaní podielu vo výške najmenej 5 % podnikmi, ktoré sú daňovými rezidentmi v Španielsku v podnikoch, ktoré sú daňovými rezidentmi mimo tohto členského štátu.

13.01.2022

 

Je potrebné, aby zmluva o financovaní súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení bola schválená mestským zastupiteľstvom?

13.01.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 14.01.2022 bola zverejnená predbežná informácia k nariadeniu Vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

14.01.2022

 

Dňa 12.01.2022 Vláda SR schválila vymedzenie národných cieľov do roku 2030 v kontexte Akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv. V Akčnom pláne Európska komisia stanovila 3 hlavné cieľové hodnoty EÚ, ktoré sa majú dosiahnuť do konca roku 2030. Prijatie európskych cieľov tvorí základný impulz pre všetky členské štáty na podniknutie krokov k nastaveniu národných cieľov.

14.01.2022

 

Dňa 12.01.2022 Vláda SR schválila akčný plán riešenia šikanovania v školách a školských zariadeniach na roky 2022 – 2023. Zavedením osobitnej skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania sa prispieva k vyššej ochrane obetí a preto aj akčný plán je zameraný na elimináciu budúcich rizík a možnosti ich prevencie v školách a školských zariadeniach, nakoľko šikanovanie a v poslednom období aj kyberšikanovanie patria medzi najzávažnejšie negatívne javy v súčasnosti prítomné v školskom prostredí.

14.01.2022