Aktuálne

Voľby v smospráve 2022 - poskytujeme volebné poradenstvo - viac aj v inštitúte "VOĽBY"

Chystáte sa kandidovať v komunálnych voľbách 2022? Pripravili sme kompletné manuály pre všetkých kandidátov

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Prokurátor podal protest proti rozhodnutiu obce, ktorým došlo k porušeniu Správneho poriadku, zákona o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. Žiadateľ doručil správnemu orgánu žiadosť o výrub stromu na vlastnom pozemku nachádzajúceho sa v intraviláne obce a svoju žiadosť odôvodnil plánovanou výstavbou komunikácie pre rodinné domy.

Správny orgán vykonal obhliadku na mieste a o tejto obhliadke spísal zápisnicu. Správny orgán vydal rozhodnutie, ktorým dal súhlas na výrub dreviny v zmysle podanej žiadosti a súčasne nariadil náhradnú výsadbu na pozemku v počte 2 ks nových stromov a povinnosť zabezpečiť, aby pri výrube nedošlo k poškodeniu okolitého majetku.

Preskúmaním žiadosti o vyrub dreviny bolo zistené, že žiadosť neobsahuje údaj o zdravotnom stave dreviny.

27.05.2022

 

Prokurátor podal protest proti VZN obce o niektorých podmienkach držania psov na území obce. Obec v tlačive prihlášky pre „evidenciu psov“ požadovala údaje stanovené v § 3 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ale aj údaj o rodnom čísle držiteľa psa.

VZN upravuje aj miesta, kde je voľný pohyb so psom zakázaný s tým, že voľný pohyb psa na verejnom priestranstve na území obce je zakázaný s výnimkou miest na to určených, pričom voľný pohyb psa bol povolený len na miestach viditeľne označených značkou „Plocha pre voľný pohyb psov“.

20.05.2022

 

Dňa 10.05.2022 NRSR schválila zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase.

20.05.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Žalovaný ako prenajímateľ (výlučný vlastník predmetu nájmu) a žalovaný v druhom rade ako nájomca, uzavreli bez predchádzajúceho súhlasu obce zmluvu o nájme, ktorej predmetom bola prevádzková jednotka Obchodný dom. Predmetom nájomnej zmluvy bola stavba – obchodný dom ako celok.

Žalobca napadol platnosť zmluvy z dôvodu neexistencie súhlasu obce s uzavretím predmetnej nájomnej zmluvy, ktorý podľa žalobcu bol potrebný podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

27.05.2022

 

Je povinnosťou obce tvoriť fond rozvoja bývania?

22.05.2022

 

Je možné vytvoriť rezervný fond, keď hospodárenie samosprávy je schodkové?

 

22.05.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Druhé živé vysielanie
Termín: štvrtok 2.6.2022 
Čas: 9.00 do 9.45 hod.
Kde: online prostredníctvom aplikácie TEAMS

27.05.2022

 

Vážení používatelia portálu isamosprava.sk,
prinášame Vám časť rozhovoru so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Filipom Vagačom, ktorý exkluzívne poskytol pre portál itretisektor.sk. Vo vybranej časti rozhovoru p. Vagač poukazuje na možnosti využitia subjektov neziskového sektora samosprávami.

27.05.2022

 

Dňa 26.05.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ktorého cieľom je vykonanie ustanovení, ktoré vyplývajú zo  zmeny v zákone o odpadoch v súvislosti s reformou nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácii.

27.05.2022

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Prokurátor podal protest proti rozhodnutiu obce, ktorým došlo k porušeniu Správneho poriadku, zákona o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. Žiadateľ doručil správnemu orgánu žiadosť o výrub stromu na vlastnom pozemku nachádzajúceho sa v intraviláne obce a svoju žiadosť odôvodnil plánovanou výstavbou komunikácie pre rodinné domy.

Správny orgán vykonal obhliadku na mieste a o tejto obhliadke spísal zápisnicu. Správny orgán vydal rozhodnutie, ktorým dal súhlas na výrub dreviny v zmysle podanej žiadosti a súčasne nariadil náhradnú výsadbu na pozemku v počte 2 ks nových stromov a povinnosť zabezpečiť, aby pri výrube nedošlo k poškodeniu okolitého majetku.

Preskúmaním žiadosti o vyrub dreviny bolo zistené, že žiadosť neobsahuje údaj o zdravotnom stave dreviny.

27.05.2022

 

Prokurátor podal protest proti VZN obce o niektorých podmienkach držania psov na území obce. Obec v tlačive prihlášky pre „evidenciu psov“ požadovala údaje stanovené v § 3 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ale aj údaj o rodnom čísle držiteľa psa.

VZN upravuje aj miesta, kde je voľný pohyb so psom zakázaný s tým, že voľný pohyb psa na verejnom priestranstve na území obce je zakázaný s výnimkou miest na to určených, pričom voľný pohyb psa bol povolený len na miestach viditeľne označených značkou „Plocha pre voľný pohyb psov“.

20.05.2022

 

Dňa 10.05.2022 NRSR schválila zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase.

20.05.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Žalovaný ako prenajímateľ (výlučný vlastník predmetu nájmu) a žalovaný v druhom rade ako nájomca, uzavreli bez predchádzajúceho súhlasu obce zmluvu o nájme, ktorej predmetom bola prevádzková jednotka Obchodný dom. Predmetom nájomnej zmluvy bola stavba – obchodný dom ako celok.

Žalobca napadol platnosť zmluvy z dôvodu neexistencie súhlasu obce s uzavretím predmetnej nájomnej zmluvy, ktorý podľa žalobcu bol potrebný podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

27.05.2022

 

Je povinnosťou obce tvoriť fond rozvoja bývania?

22.05.2022

 

Je možné vytvoriť rezervný fond, keď hospodárenie samosprávy je schodkové?

 

22.05.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Druhé živé vysielanie
Termín: štvrtok 2.6.2022 
Čas: 9.00 do 9.45 hod.
Kde: online prostredníctvom aplikácie TEAMS

27.05.2022

 

Vážení používatelia portálu isamosprava.sk,
prinášame Vám časť rozhovoru so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Filipom Vagačom, ktorý exkluzívne poskytol pre portál itretisektor.sk. Vo vybranej časti rozhovoru p. Vagač poukazuje na možnosti využitia subjektov neziskového sektora samosprávami.

27.05.2022

 

Dňa 26.05.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ktorého cieľom je vykonanie ustanovení, ktoré vyplývajú zo  zmeny v zákone o odpadoch v súvislosti s reformou nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácii.

27.05.2022