Aktuálne

Povinnosti pri organizovaní lyžiarskych zájazdov školami - už čoskoro

Najnovšia legislatíva pre samosprávu - spracúvame denne - viac info v newsletter alebo na portáli

Zákon o ochrane klímy tzv. klimatický zákon už v MPK - viac v legislatívnej správe

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Môže obecné zastupiteľstvo prijať uznesenie o opätovnom predložení prerokovaných správ o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra z dôvodu, že neboli dodržané lehoty stanovené v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva? Vzťahuje sa na hlavného kontrolóra rokovací poriadok?

30.01.2023

 

Žalobkyni vznikla v dôsledku zatopenia škoda na pozemkoch, rastlinách, drevinách, zásobách a skleníkoch, v dôsledku nesprávnej manipulácie s vodným dielom pri znižovaní hladiny vody a jej vypúšťaním. Správcom vodného diela je štátny podnik. Škoda bola čiastočne uhradená odškodnením Ministerstva poľnohospodárstva. Otázka bola, ktorý orgán mal byť v tomto prípade žalovaným pri náhrade škody.

20.01.2023

 

Dotknutá osoba sa obrátila na povinnú osobu, aby získala prístup k osobným údajom, ktoré povinná osoba o nej uchováva alebo uchovávala a v prípade, že tieto údaje poskytla tretím stranám, totožnosť príjemcov takéhoto poskytnutia.

V odpovedi na túto žiadosť sa povinná osoba obmedzila na to, že uviedla, že v rozsahu povolenom zákonom používa údaje v rámci svojej činnosti, a že tieto osobné údaje ponúka obchodným partnerom na marketingové účely. Okrem toho s cieľom získať podrobnejšie informácie a ďalšie účely spracovávania údajov odkázala na internetovú stránku. Táto spoločnosť neinformovala dotknutú osobu o totožnosti konkrétnych príjemcov údajov.

Prejudiciálna otázka znela nasledovne:                 

„Má sa článok 15 ods. 1 písm. c) [nariadenia GDPR] vykladať v tom zmysle, že právo na prístup sa obmedzuje na informácie o kategóriách príjemcov, ak konkrétni príjemcovia v čase plánovaného poskytnutia ešte nie sú známi, ale že sa musí nevyhnutne vzťahovať aj na informácie o príjemcov týchto informácií, ak už boli údaje poskytnuté?“

20.01.2023

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 31.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách. Predkladaný návrh ustanovuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky novým cenovým orgánom pre oblasť regulácie cien nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov.

01.02.2023

 

Dňa 10.01.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o geodézii a kartografii. ÚGKK SR pripravuje nový  zákon o geodézii a kartografii, ktorý má nahradiť zákon č. 215/1995 Z. z.. Návrh zákona má prispieť k ochrane trhu pred nekvalifikovaným vykonávaním geodetických činností ich novým zadefinovaním a vymedzením činností, ktorých výsledky sa preberajú do informačných systémov verejnej správy, a ktorých výsledky je potrebné overovať/autorizovať po stránke kvalitatívnej aj formálnej.

13.01.2023

 

Dňa 22.12.2022 NRSR schválila zákona o štátnom rozpočte na rok 2023. Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie troch rokov, t. j. roky 2023, 2024 a 2025.

10.01.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Prinášame krátky sumár tematických článkov a judikátúry z portálu isamosprava k téme:

"Daňové priznania k miestnym daniam 2023"

Pracujte s našou databázou a pomôžte si pri každodennej práci

K miestnym daniam odporúčame z portálu nasledovné články:

 

02.02.2023

 

Dňa 30.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (klimatický zákon). Potreba prijať všeobecný právny predpis v oblastí riešenia zmeny klímy je nutná z hľadiska zosúladenia legislatívneho rámca v Slovenskej republike s rámcom v Európskej únie a dosiahnutia klimatických cieľov Slovenska a EÚ do roku 2030 vrátane klimatickej neutrality najneskôr do roka 2050.

31.01.2023

 

Dňa 25.01.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky MZ SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci. Návrh vyhlášky predkladá Ministerstvo zdravotníctva k návrhu zákona, ktorým sa ukladá ministrovi zdravotníctva predložiť do legislatívneho procesu návrh novely vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci s cieľom aktualizácie postupu posudzovania fyzickej záťaže pri práci.

31.01.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Môže obecné zastupiteľstvo prijať uznesenie o opätovnom predložení prerokovaných správ o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra z dôvodu, že neboli dodržané lehoty stanovené v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva? Vzťahuje sa na hlavného kontrolóra rokovací poriadok?

30.01.2023

 

Žalobkyni vznikla v dôsledku zatopenia škoda na pozemkoch, rastlinách, drevinách, zásobách a skleníkoch, v dôsledku nesprávnej manipulácie s vodným dielom pri znižovaní hladiny vody a jej vypúšťaním. Správcom vodného diela je štátny podnik. Škoda bola čiastočne uhradená odškodnením Ministerstva poľnohospodárstva. Otázka bola, ktorý orgán mal byť v tomto prípade žalovaným pri náhrade škody.

20.01.2023

 

Dotknutá osoba sa obrátila na povinnú osobu, aby získala prístup k osobným údajom, ktoré povinná osoba o nej uchováva alebo uchovávala a v prípade, že tieto údaje poskytla tretím stranám, totožnosť príjemcov takéhoto poskytnutia.

V odpovedi na túto žiadosť sa povinná osoba obmedzila na to, že uviedla, že v rozsahu povolenom zákonom používa údaje v rámci svojej činnosti, a že tieto osobné údaje ponúka obchodným partnerom na marketingové účely. Okrem toho s cieľom získať podrobnejšie informácie a ďalšie účely spracovávania údajov odkázala na internetovú stránku. Táto spoločnosť neinformovala dotknutú osobu o totožnosti konkrétnych príjemcov údajov.

Prejudiciálna otázka znela nasledovne:                 

„Má sa článok 15 ods. 1 písm. c) [nariadenia GDPR] vykladať v tom zmysle, že právo na prístup sa obmedzuje na informácie o kategóriách príjemcov, ak konkrétni príjemcovia v čase plánovaného poskytnutia ešte nie sú známi, ale že sa musí nevyhnutne vzťahovať aj na informácie o príjemcov týchto informácií, ak už boli údaje poskytnuté?“

20.01.2023

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 31.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách. Predkladaný návrh ustanovuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky novým cenovým orgánom pre oblasť regulácie cien nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov.

01.02.2023

 

Dňa 10.01.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o geodézii a kartografii. ÚGKK SR pripravuje nový  zákon o geodézii a kartografii, ktorý má nahradiť zákon č. 215/1995 Z. z.. Návrh zákona má prispieť k ochrane trhu pred nekvalifikovaným vykonávaním geodetických činností ich novým zadefinovaním a vymedzením činností, ktorých výsledky sa preberajú do informačných systémov verejnej správy, a ktorých výsledky je potrebné overovať/autorizovať po stránke kvalitatívnej aj formálnej.

13.01.2023

 

Dňa 22.12.2022 NRSR schválila zákona o štátnom rozpočte na rok 2023. Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie troch rokov, t. j. roky 2023, 2024 a 2025.

10.01.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Prinášame krátky sumár tematických článkov a judikátúry z portálu isamosprava k téme:

"Daňové priznania k miestnym daniam 2023"

Pracujte s našou databázou a pomôžte si pri každodennej práci

K miestnym daniam odporúčame z portálu nasledovné články:

 

02.02.2023

 

Dňa 30.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (klimatický zákon). Potreba prijať všeobecný právny predpis v oblastí riešenia zmeny klímy je nutná z hľadiska zosúladenia legislatívneho rámca v Slovenskej republike s rámcom v Európskej únie a dosiahnutia klimatických cieľov Slovenska a EÚ do roku 2030 vrátane klimatickej neutrality najneskôr do roka 2050.

31.01.2023

 

Dňa 25.01.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky MZ SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci. Návrh vyhlášky predkladá Ministerstvo zdravotníctva k návrhu zákona, ktorým sa ukladá ministrovi zdravotníctva predložiť do legislatívneho procesu návrh novely vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci s cieľom aktualizácie postupu posudzovania fyzickej záťaže pri práci.

31.01.2023