Aktuálne

Čoskoro viac tém k praktickým otázkam výkonu verejnej moci elektronicky - sledujte portál a newsletter

Stavebné zákony v MPK - Zákon o výstavbe a územnom plánovaní - už spracované u nás

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Aké možnosti má obec, keď sa jedná o rôzne druhy odpadov na pozemku obyvateľov so znakmi nelegálnej skládky; dotknutí neprispôsobivý občania nespolupracujú, či nereagujú na upozornenia, sú nemajetní (v prípade uloženie sankcie, či odstránenia odpadu na ich náklady je to nevymožiteľné), vstup na pozemok neexistujúceho vlastníka je bez súhlasu tam bývajúcich obyvateľov nemožný.

17.05.2021

Môže primátor vstupovať do voľby hlavného kontrolóra, pri jeho voľbe klásť kandidátovi otázky a snažiť sa tak ovplyvniť jeho voľbu? Môže starosta podať podnet na prokuratúru ohľadne preskúmania voľby hlavného kontrolóra?

14.05.2021

Predmetom konania bolo posudzovanie určenia neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a určenia, že pracovný pomer  trvá. Žalovaný doručil žalobkyni hlavnej kontrolórke oznámenie o skončení pracovného pomeru zánikom funkcie z dôvodu, že  krajský súd zrušil uznesenie miestneho zastupiteľstva, ktoré stanovilo kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra v rozpore s ustanovením zákona o obecnom zriadení.

14.05.2021

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Aký starý musí byť znalecký posudok pri predaji alebo zámene pozemkov obce?

17.05.2021

Obec zriaďuje vecné bremená na majetok vo vlastníctve obce bez nároku na zaplatenie odmeny bez ohľadu na účel, pre ktorý sa vecné bremeno zriaďuje. Je takýto postup obce v súlade s povinnosťami, ktoré má pri hospodárení s majetkom obce?

17.05.2021

Dňa 13.05.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa mení vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti (ďalej ako „vyhláška“) s dopadom na zariadenia sociálnych služieb.

14.05.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dávame do pozornosti online konferenciu: Realita kybernetickej bezpečnosti v mestách a obciach
termín: 1. jún 2021

Kompletné informácie TU.

Organizátor: techevents

18.05.2021

Dňa 13.05.2021 schválila NRSR viaceré zmeny zákonov, medzi nimi aj zákona o cestnej doprave a zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.

17.05.2021

Dňa 11.05.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorej cieľom je zlepšenie postavenia prijímateľov sociálnych služieb s pobytovou formou sociálnej služby. 

17.05.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Aké možnosti má obec, keď sa jedná o rôzne druhy odpadov na pozemku obyvateľov so znakmi nelegálnej skládky; dotknutí neprispôsobivý občania nespolupracujú, či nereagujú na upozornenia, sú nemajetní (v prípade uloženie sankcie, či odstránenia odpadu na ich náklady je to nevymožiteľné), vstup na pozemok neexistujúceho vlastníka je bez súhlasu tam bývajúcich obyvateľov nemožný.

17.05.2021

Môže primátor vstupovať do voľby hlavného kontrolóra, pri jeho voľbe klásť kandidátovi otázky a snažiť sa tak ovplyvniť jeho voľbu? Môže starosta podať podnet na prokuratúru ohľadne preskúmania voľby hlavného kontrolóra?

14.05.2021

Predmetom konania bolo posudzovanie určenia neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a určenia, že pracovný pomer  trvá. Žalovaný doručil žalobkyni hlavnej kontrolórke oznámenie o skončení pracovného pomeru zánikom funkcie z dôvodu, že  krajský súd zrušil uznesenie miestneho zastupiteľstva, ktoré stanovilo kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra v rozpore s ustanovením zákona o obecnom zriadení.

14.05.2021

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Aký starý musí byť znalecký posudok pri predaji alebo zámene pozemkov obce?

17.05.2021

Obec zriaďuje vecné bremená na majetok vo vlastníctve obce bez nároku na zaplatenie odmeny bez ohľadu na účel, pre ktorý sa vecné bremeno zriaďuje. Je takýto postup obce v súlade s povinnosťami, ktoré má pri hospodárení s majetkom obce?

17.05.2021

Dňa 13.05.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa mení vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti (ďalej ako „vyhláška“) s dopadom na zariadenia sociálnych služieb.

14.05.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dávame do pozornosti online konferenciu: Realita kybernetickej bezpečnosti v mestách a obciach
termín: 1. jún 2021

Kompletné informácie TU.

Organizátor: techevents

18.05.2021

Dňa 13.05.2021 schválila NRSR viaceré zmeny zákonov, medzi nimi aj zákona o cestnej doprave a zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.

17.05.2021

Dňa 11.05.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorej cieľom je zlepšenie postavenia prijímateľov sociálnych služieb s pobytovou formou sociálnej služby. 

17.05.2021