Aktuálne

**NOVINKA - Pripravujeme pre vás viac tém k Rozpočtom a financovaniu v samospráve ** viac už skoro na portáli

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Prokurátor podal protest proti zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce, v ktorých boli nezákonne určené kompetencie v rámci nakladania s majetkom obecnému zastupiteľstvu a aj starostovi. Konkrétne bolo ustanovené, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje vždy nájom majetku na dobu nad 5 rokov a starosta obce schvaľuje nájom majetku na dobu do 5 rokov a taktiež, že bude starosta schvaľovať akýkoľvek nájom majetku obce do 500 eur.

11.10.2021

 

Dňa 05.10.2021 schválila NRSR novelu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Novelou sa upravuje bariéra pre budovanie významných pietnych pamätníkov, kroník symbolizujúcich pamäť nášho národa či našich miest alebo obcí.

08.10.2021

 

Dňa 04.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o zabezpečení prevádzky, servisu, podpory, monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy (ďalej len ako „návrh vyhlášky“).

06.10.2021

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Predmetom konania bolo oslobodenie od obecnej dane z nehnuteľností v prípadoch nehnuteľností užívaných nekomerčnými subjektmi na osobitné účely.  Žalobca (majiteľ turistického ubytovacieho zariadenia) sa obrátil na Komisiu s tým, že zavedenie oslobodenia od miestnej dane z nehnuteľností v prospech nekomerčných subjektov, ktoré vykonávali  výhradne sociálnu, zdravotnú, vzdelávaciu, ubytovaciu, kultúrnu, športovú, náboženskú činnosť, a ktoré sa rozšírilo aj na uvedené činnosti „bez ohľadu na ich prípadný komerčný charakter“, predstavuje štátnu pomoc nezlučiteľnú so spoločným trhom.

Okrem toho, žalobca upozornil Komisiu na právne predpisy o dani z príjmu, ktoré ustanovili, že na rozdiel od všetkých ostatných subjektov, cirkevné inštitúcie uznané ako právnické osoby podľa občianskeho práva a amatérske športové kluby nepodliehajú v ňom stanoveným kritériám na účely určenia straty postavenia nekomerčného subjektu. Podľa žalobcu, dôsledkom je daňové zvýhodnenie uvedených dvoch druhov subjektov, pretože im umožňuje zachovať si postavenie nekomerčného subjektu, hoci už nespĺňajú kritériá uplatňované na iné subjekty.

Komisia vyslovila názor, že opatrenia nepredstavujú štátnu pomoc a žaloba je neprípustná z dôvodu, že žalobca nie je osobne dotknutý predmetnými opatreniami.

13.10.2021

 

Sú fyzické osoby povinné byť zapísané v Registri partnerov verejného sektora, ak obchodná spoločnosť mesta (účasť 100%) predáva nehnuteľnosť vo verejnej obchodnej súťaži a výherným záujemcom sú fyzické osoby (manželia), pričom ponúkaná cena prevyšuje sumu 100.000 eur bez DPH?

12.10.2021

 

Dňa 07.10. 2021 bola zverejnená v MPK „Vízia spoločných postupov  pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035“ (ďalej len ako „Vízia“), ktorá bola skoncipovaná so zámerom pomenovať súčasný stav, východiská a očakávania rozvoja do roku 2027 a 2035, problémy rozvoja a návrh prorozvojových opatrení v piatich základných oblastiach.

11.10.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 30.09.2021 bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len ako „novela zákona“). Novela zákona bola prijatá z dôvodu riešenia nevyhnutných problémov, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe.

11.10.2021

 

Aktuálne je do NRSR  predložený vládny návrh zákona, ktorým sa menia zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani (ďalej len ako „volebné zákony“).  Z dôvodu blížiacich sa volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov,  ktoré sa prvýkrát uskutočnia v jeden deň,  dávame do pozornosti stručný prehľad najdôležitejších zmien volebných zákonov:

11.10.2021

 

Dňa 08.10.2021 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia (ďalej len ako „návrh uznesenia“).

08.10.2021

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Prokurátor podal protest proti zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce, v ktorých boli nezákonne určené kompetencie v rámci nakladania s majetkom obecnému zastupiteľstvu a aj starostovi. Konkrétne bolo ustanovené, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje vždy nájom majetku na dobu nad 5 rokov a starosta obce schvaľuje nájom majetku na dobu do 5 rokov a taktiež, že bude starosta schvaľovať akýkoľvek nájom majetku obce do 500 eur.

11.10.2021

 

Dňa 05.10.2021 schválila NRSR novelu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Novelou sa upravuje bariéra pre budovanie významných pietnych pamätníkov, kroník symbolizujúcich pamäť nášho národa či našich miest alebo obcí.

08.10.2021

 

Dňa 04.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o zabezpečení prevádzky, servisu, podpory, monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy (ďalej len ako „návrh vyhlášky“).

06.10.2021

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Predmetom konania bolo oslobodenie od obecnej dane z nehnuteľností v prípadoch nehnuteľností užívaných nekomerčnými subjektmi na osobitné účely.  Žalobca (majiteľ turistického ubytovacieho zariadenia) sa obrátil na Komisiu s tým, že zavedenie oslobodenia od miestnej dane z nehnuteľností v prospech nekomerčných subjektov, ktoré vykonávali  výhradne sociálnu, zdravotnú, vzdelávaciu, ubytovaciu, kultúrnu, športovú, náboženskú činnosť, a ktoré sa rozšírilo aj na uvedené činnosti „bez ohľadu na ich prípadný komerčný charakter“, predstavuje štátnu pomoc nezlučiteľnú so spoločným trhom.

Okrem toho, žalobca upozornil Komisiu na právne predpisy o dani z príjmu, ktoré ustanovili, že na rozdiel od všetkých ostatných subjektov, cirkevné inštitúcie uznané ako právnické osoby podľa občianskeho práva a amatérske športové kluby nepodliehajú v ňom stanoveným kritériám na účely určenia straty postavenia nekomerčného subjektu. Podľa žalobcu, dôsledkom je daňové zvýhodnenie uvedených dvoch druhov subjektov, pretože im umožňuje zachovať si postavenie nekomerčného subjektu, hoci už nespĺňajú kritériá uplatňované na iné subjekty.

Komisia vyslovila názor, že opatrenia nepredstavujú štátnu pomoc a žaloba je neprípustná z dôvodu, že žalobca nie je osobne dotknutý predmetnými opatreniami.

13.10.2021

 

Sú fyzické osoby povinné byť zapísané v Registri partnerov verejného sektora, ak obchodná spoločnosť mesta (účasť 100%) predáva nehnuteľnosť vo verejnej obchodnej súťaži a výherným záujemcom sú fyzické osoby (manželia), pričom ponúkaná cena prevyšuje sumu 100.000 eur bez DPH?

12.10.2021

 

Dňa 07.10. 2021 bola zverejnená v MPK „Vízia spoločných postupov  pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035“ (ďalej len ako „Vízia“), ktorá bola skoncipovaná so zámerom pomenovať súčasný stav, východiská a očakávania rozvoja do roku 2027 a 2035, problémy rozvoja a návrh prorozvojových opatrení v piatich základných oblastiach.

11.10.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 30.09.2021 bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len ako „novela zákona“). Novela zákona bola prijatá z dôvodu riešenia nevyhnutných problémov, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe.

11.10.2021

 

Aktuálne je do NRSR  predložený vládny návrh zákona, ktorým sa menia zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani (ďalej len ako „volebné zákony“).  Z dôvodu blížiacich sa volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov,  ktoré sa prvýkrát uskutočnia v jeden deň,  dávame do pozornosti stručný prehľad najdôležitejších zmien volebných zákonov:

11.10.2021

 

Dňa 08.10.2021 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia (ďalej len ako „návrh uznesenia“).

08.10.2021