Aktuálne

Pripravili sme nový inštitút ** Štátna pomoc ** - viac nájdete v časti "EKONOMIKA"

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Žalobcovia ako koncesionári pre výstavbu a správu prístavu v Slovinsku sa obrátili na SDEÚ a nahlásili  nezákonné poskytnutie štátnej pomoci zo strany obce Izola, v prospech servisnej spoločnosti kontrolovanej obcou, ktorá vykonáva správu prístavu. Žalobcovia namietali, že Komisia vo svojom rozhodnutí nesprávne vyložila a uplatnila čl. 107 ZFEÚ, keď skúmala, či údajná štátna pomoc v prospech servisnej spoločnosti, môže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, aj keď sa príjemcovia priamo nezúčastňujú na cezhraničnom obchode.

16.09.2021

 

Môže sa poslanec alebo občan dopytovať na vydanie rozpisu služieb členov mestskej polície na určité obdobie, prípadne na celý za rok?

13.09.2021

 

Môže obec uzatvoriť dohodu o zľave z nájomného s nájomcom vzhľadom k prijatým opatreniam proti šíreniu koronavírusu aj v prípade ak prenajímateľ nepožiada o dotáciu na nájomné?

13.09.2021

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

V prípade ak obec vyhlási motivačnú súťaž na očkovanie, je možné, aby sa do súťaže zapojili aj osoby mladšie ako 18 rokov? Je nutné na vyhlásenie súťaže povolenie nejakého príslušného orgánu? V prípade ak finančná odmena (výhra) bude nad 350 eur, musí byť táto suma zdanená?

17.09.2021

 

Súdny dvor EÚ sa zaoberal otázkou, kedy španielske mesto zamietlo žiadosť kongregácie, aby jej vrátilo sumu zaplatenú ako daň zo stavieb, zariadení a stavebných prác, pri prestavbe školy, ktorú kongregácia vlastnila a spravovala. Oslobodenie od dane súvisí s prestavbou a rozšírením auly školy, pričom táto aula je určená len na činnosti vzdelávania.

Kongregácia bola zapísaná v registri cirkví a náboženských spoločností.
Prejudiciálna otázka španielskych súdov znela nasledovne:
„Je oslobodenie katolíckej cirkvi od dane, v súvislosti so stavbami, zariadeniami a stavebných prác vykonávanými na nehnuteľnostiach určených na výkon hospodárskych činností, ktoré nemajú výlučne náboženský účel, v rozpore s čl. 107 ZFEÚ?“

16.09.2021

 

Súdnemu dvoru EÚ bola položená prejudiciálna otázka, či sa majú právne subjekty, tzv. bankové nadácie, ktoré sú majiteľmi kontrolných podielov spoločností vykonávajúcich bankové činnosti  považovať za subjekty, na ktoré sa vzťahujú pravidlá hospodárskej súťaže, aj keď sú poverené úlohami sociálnej prospešnosti.

13.09.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Sledujeme vývoj zmien k zmenám legislatívy ku komunálnym voľbám v roku 2022.

Pripravované zmeny zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sú aktuálne na Vláde SR, kde návrhy na zmeny boli dňa 16.09.2021 schválené a budú postupovať do NR SR.

Sprievodná dokumentácia


Proces naďalej sledujeme a budeme o vývoji informovať.

Tím isamosprava.sk

14.09.2021

 

Dňa 10.09.2021 bola v MPK zverejnená Národná stratégia Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021-2030 (ďalej len ako národná stratégia SR) ako nelegislatívny všeobecný materiál Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len ako „MDaVSR“). Ide o kľúčový dokument všetkých subjektov, ktoré v rámci svojej kompetencie priamo alebo nepriamo ovplyvňujú oblasť zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike.

13.09.2021

 

Dňa 07.09.2021 bol zverejnený v MPK návrh „Bytová politika Slovenskej republiky do roku 2030“ ako nelegislatívny všeobecný materiál Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len ako „MDaVSR“). Dôvodom spracovania návrhu bytovej politiky 2030 bol doterajší vývoj inštitucionálneho, ekonomického a legislatívneho prostredia, ako aj pretrvávajúce problémy na trhu s bývaním.

08.09.2021

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Žalobcovia ako koncesionári pre výstavbu a správu prístavu v Slovinsku sa obrátili na SDEÚ a nahlásili  nezákonné poskytnutie štátnej pomoci zo strany obce Izola, v prospech servisnej spoločnosti kontrolovanej obcou, ktorá vykonáva správu prístavu. Žalobcovia namietali, že Komisia vo svojom rozhodnutí nesprávne vyložila a uplatnila čl. 107 ZFEÚ, keď skúmala, či údajná štátna pomoc v prospech servisnej spoločnosti, môže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, aj keď sa príjemcovia priamo nezúčastňujú na cezhraničnom obchode.

16.09.2021

 

Môže sa poslanec alebo občan dopytovať na vydanie rozpisu služieb členov mestskej polície na určité obdobie, prípadne na celý za rok?

13.09.2021

 

Môže obec uzatvoriť dohodu o zľave z nájomného s nájomcom vzhľadom k prijatým opatreniam proti šíreniu koronavírusu aj v prípade ak prenajímateľ nepožiada o dotáciu na nájomné?

13.09.2021

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

V prípade ak obec vyhlási motivačnú súťaž na očkovanie, je možné, aby sa do súťaže zapojili aj osoby mladšie ako 18 rokov? Je nutné na vyhlásenie súťaže povolenie nejakého príslušného orgánu? V prípade ak finančná odmena (výhra) bude nad 350 eur, musí byť táto suma zdanená?

17.09.2021

 

Súdny dvor EÚ sa zaoberal otázkou, kedy španielske mesto zamietlo žiadosť kongregácie, aby jej vrátilo sumu zaplatenú ako daň zo stavieb, zariadení a stavebných prác, pri prestavbe školy, ktorú kongregácia vlastnila a spravovala. Oslobodenie od dane súvisí s prestavbou a rozšírením auly školy, pričom táto aula je určená len na činnosti vzdelávania.

Kongregácia bola zapísaná v registri cirkví a náboženských spoločností.
Prejudiciálna otázka španielskych súdov znela nasledovne:
„Je oslobodenie katolíckej cirkvi od dane, v súvislosti so stavbami, zariadeniami a stavebných prác vykonávanými na nehnuteľnostiach určených na výkon hospodárskych činností, ktoré nemajú výlučne náboženský účel, v rozpore s čl. 107 ZFEÚ?“

16.09.2021

 

Súdnemu dvoru EÚ bola položená prejudiciálna otázka, či sa majú právne subjekty, tzv. bankové nadácie, ktoré sú majiteľmi kontrolných podielov spoločností vykonávajúcich bankové činnosti  považovať za subjekty, na ktoré sa vzťahujú pravidlá hospodárskej súťaže, aj keď sú poverené úlohami sociálnej prospešnosti.

13.09.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Sledujeme vývoj zmien k zmenám legislatívy ku komunálnym voľbám v roku 2022.

Pripravované zmeny zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sú aktuálne na Vláde SR, kde návrhy na zmeny boli dňa 16.09.2021 schválené a budú postupovať do NR SR.

Sprievodná dokumentácia


Proces naďalej sledujeme a budeme o vývoji informovať.

Tím isamosprava.sk

14.09.2021

 

Dňa 10.09.2021 bola v MPK zverejnená Národná stratégia Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021-2030 (ďalej len ako národná stratégia SR) ako nelegislatívny všeobecný materiál Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len ako „MDaVSR“). Ide o kľúčový dokument všetkých subjektov, ktoré v rámci svojej kompetencie priamo alebo nepriamo ovplyvňujú oblasť zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike.

13.09.2021

 

Dňa 07.09.2021 bol zverejnený v MPK návrh „Bytová politika Slovenskej republiky do roku 2030“ ako nelegislatívny všeobecný materiál Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len ako „MDaVSR“). Dôvodom spracovania návrhu bytovej politiky 2030 bol doterajší vývoj inštitucionálneho, ekonomického a legislatívneho prostredia, ako aj pretrvávajúce problémy na trhu s bývaním.

08.09.2021