Aktuálne

Najnovšia legislatíva pre samosprávu - spracúvame denne - viac info v newsletter alebo na portáli

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

Aktuálne k daňovým povinnostiam
MIESTNE DANE

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

Aktuálne k daňovým povinnostiam
MIESTNE DANE
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 18.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon  č. 325/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente). Výhradným cieľom pripravovaného návrhu zákona je posun účinnosti ustanovení o zmenách v zaručenej konverzii zavedených zákonom č. 325/2022 Z. z., s účinnosťou od 1. októbra 2024.

22.04.2024

 

Obec zaznamenáva a zverejňuje zvukové nahrávky z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje fyzických osôb, ktoré v tom čase na zasadnutí nie sú prítomní. Musí komisia čítať kompletné znenie uznesení aj s osobnými údajmi? Môže obec zverejniť takúto nahrávku úplnú alebo ju je povinná redigovať?

22.04.2024

 

Je nad rámec zákona ak usmernenie Úradu katastra žiada, aby pri úkonch voči okresným úradom obsahom uznesenia o nakladaní s majetkom obce bol aj link na zásady hospodárenia alebo zásady hospodárenia ako celok?

16.04.2024

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Môžu poslanci pri prevode nehnuteľnosti v prípadoch hodných osobitného zreteľa, kedy bola všeobecná hodnota určená znaleckým posudkom, túto cenu uznesením navýšiť?

22.04.2024

 

Dňa 18.04.2024 bol MPK zverejnený návrh legislatívneho zámeru zákona o podpore prioritných okresov. Návrh legislatívneho zámeru predpokladá zmenu v posudzovaní stavu regiónu na úrovni okresu, a to na základe rozšírenia oblastí dôležitých pre hodnotenie regionálnych rozdielov. Kombinovanie a analýza indikátorov vo viacerých oblastiach umožňuje zachytiť silné a slabé stránky jednotlivých regiónov a následne hodnotiť celkové postavenie regiónu oproti ostatným regiónom na základe jedného kompozitného ukazovateľa – ukazovateľa regionálneho rozvoja. Na základe sledovania indikátorov vo viacerých oblastiach vyjadreného v ukazovateli regionálneho rozvoja sa umožní definovať prioritné okresy, v ktorých bude možné uskutočňovať kvalifikovanejšie rozhodnutia pri tvorbe verejných politík a priorizáciu podpory regiónov na úrovni okresov.

19.04.2024

 

Kto vykonáva základnú finančnú kontrolu na základnej škole, ak má škola externú firmu na spracovanie účtovníctva?

17.04.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 19.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025. Navrhuje sa  výška finančného príspevku na mesiac na miesto v zariadení podľa navrhnutého valorizačného mechanizmu pri pobytových službách v zariadeniach ako určeného násobku mesačnej minimálnej mzdy (750 eur v roku 2024) pri jednotlivých stupňoch odkázanosti, a to konkrétne 0,25 násobku minimálnej mzdy pri II. stupni odkázanosti, 0,5 násobku minimálnej mzdy pri III. stupni odkázanosti, 0,65 násobku minimálnej mzdy pri IV. stupni odkázanosti, 0,9 pri V. stupni odkázanosti a 1,1 násobku minimálnej mzdy pri VI. stupni odkázanosti. Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení podmienenom odkázanosťou/mesiac/miesto tvorí 66,67% (2/3) z výšky finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej služby v tomto zariadení/mesiac/miesto.

22.04.2024

 

Dňa 18.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o vzdelávaní dospelých. Cieľom návrhu zákona je zaviesť systémové nástroje, ktoré zmiernia vplyvy spoločenských a technologických zmien na životy ľudí. Zmeny, ktorými prechádza v súčasnosti trh práce, sú spojené najmä s prebiehajúcou Priemyselnou revolúciou 4.0 a s ňou spojenou digitalizáciou a automatizáciou výroby a služieb. Tieto zmeny majú za následok nutnosť, aby vzdelávací systém pružnejšie reagoval na tieto zmeny, a zabezpečil pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas celého života, v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote.

19.04.2024

 

Zriadenie Odbornej rady i3 portálov

i3 portály zriaďujú ODBORNÚ RADU PRE SAMOSPRÁVU.

Odborná rada je neformálne zoskupenie odborníkov na samosprávu, ktoré

  1. bude pravidelne diskutovať o problémoch v legislatíve samosprávy
  2. závery z diskusií budú zverejňované na webovom sídle isamosprava.sk 
  3. závery budú komunikované pri tvorbe zmien v legislatíve miest a obcí.

19.04.2024

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 18.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon  č. 325/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente). Výhradným cieľom pripravovaného návrhu zákona je posun účinnosti ustanovení o zmenách v zaručenej konverzii zavedených zákonom č. 325/2022 Z. z., s účinnosťou od 1. októbra 2024.

22.04.2024

 

Obec zaznamenáva a zverejňuje zvukové nahrávky z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje fyzických osôb, ktoré v tom čase na zasadnutí nie sú prítomní. Musí komisia čítať kompletné znenie uznesení aj s osobnými údajmi? Môže obec zverejniť takúto nahrávku úplnú alebo ju je povinná redigovať?

22.04.2024

 

Je nad rámec zákona ak usmernenie Úradu katastra žiada, aby pri úkonch voči okresným úradom obsahom uznesenia o nakladaní s majetkom obce bol aj link na zásady hospodárenia alebo zásady hospodárenia ako celok?

16.04.2024

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Môžu poslanci pri prevode nehnuteľnosti v prípadoch hodných osobitného zreteľa, kedy bola všeobecná hodnota určená znaleckým posudkom, túto cenu uznesením navýšiť?

22.04.2024

 

Dňa 18.04.2024 bol MPK zverejnený návrh legislatívneho zámeru zákona o podpore prioritných okresov. Návrh legislatívneho zámeru predpokladá zmenu v posudzovaní stavu regiónu na úrovni okresu, a to na základe rozšírenia oblastí dôležitých pre hodnotenie regionálnych rozdielov. Kombinovanie a analýza indikátorov vo viacerých oblastiach umožňuje zachytiť silné a slabé stránky jednotlivých regiónov a následne hodnotiť celkové postavenie regiónu oproti ostatným regiónom na základe jedného kompozitného ukazovateľa – ukazovateľa regionálneho rozvoja. Na základe sledovania indikátorov vo viacerých oblastiach vyjadreného v ukazovateli regionálneho rozvoja sa umožní definovať prioritné okresy, v ktorých bude možné uskutočňovať kvalifikovanejšie rozhodnutia pri tvorbe verejných politík a priorizáciu podpory regiónov na úrovni okresov.

19.04.2024

 

Kto vykonáva základnú finančnú kontrolu na základnej škole, ak má škola externú firmu na spracovanie účtovníctva?

17.04.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 19.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025. Navrhuje sa  výška finančného príspevku na mesiac na miesto v zariadení podľa navrhnutého valorizačného mechanizmu pri pobytových službách v zariadeniach ako určeného násobku mesačnej minimálnej mzdy (750 eur v roku 2024) pri jednotlivých stupňoch odkázanosti, a to konkrétne 0,25 násobku minimálnej mzdy pri II. stupni odkázanosti, 0,5 násobku minimálnej mzdy pri III. stupni odkázanosti, 0,65 násobku minimálnej mzdy pri IV. stupni odkázanosti, 0,9 pri V. stupni odkázanosti a 1,1 násobku minimálnej mzdy pri VI. stupni odkázanosti. Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení podmienenom odkázanosťou/mesiac/miesto tvorí 66,67% (2/3) z výšky finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej služby v tomto zariadení/mesiac/miesto.

22.04.2024

 

Dňa 18.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o vzdelávaní dospelých. Cieľom návrhu zákona je zaviesť systémové nástroje, ktoré zmiernia vplyvy spoločenských a technologických zmien na životy ľudí. Zmeny, ktorými prechádza v súčasnosti trh práce, sú spojené najmä s prebiehajúcou Priemyselnou revolúciou 4.0 a s ňou spojenou digitalizáciou a automatizáciou výroby a služieb. Tieto zmeny majú za následok nutnosť, aby vzdelávací systém pružnejšie reagoval na tieto zmeny, a zabezpečil pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas celého života, v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote.

19.04.2024

 

Zriadenie Odbornej rady i3 portálov

i3 portály zriaďujú ODBORNÚ RADU PRE SAMOSPRÁVU.

Odborná rada je neformálne zoskupenie odborníkov na samosprávu, ktoré

  1. bude pravidelne diskutovať o problémoch v legislatíve samosprávy
  2. závery z diskusií budú zverejňované na webovom sídle isamosprava.sk 
  3. závery budú komunikované pri tvorbe zmien v legislatíve miest a obcí.

19.04.2024