Aktuálne

Voľby v smospráve 2022 - poskytujeme volebné poradenstvo - viac aj v inštitúte "VOĽBY"

Chystáte sa kandidovať v komunálnych voľbách 2022? Pripravili sme kompletné manuály pre všetkých kandidátov

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

VIDEO ONLINE _ VOĽBY 2022

Komunálne voľby 2022 - pripravte sa s našimi odborníkmi ONLINE odborná diskusia k volebným témam - len u nás

Volebné poradenstvo

Opýtajte sa nás *chat rozhovor priamo na portáli *poradenstvo@isamosprava.sk

Komplexná príprava na komunálne voľby 2022

isamosprava.sk ꟾ i3 právo
zakúpiť

VIDEO ONLINE _ VOĽBY 2022

Komunálne voľby 2022 - pripravte sa s našimi odborníkmi ONLINE odborná diskusia k volebným témam - len u nás

Volebné poradenstvo

Opýtajte sa nás *chat rozhovor priamo na portáli *poradenstvo@isamosprava.sk

Komplexná príprava na komunálne voľby 2022

isamosprava.sk ꟾ i3 právo
zakúpiť
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Starosta podal návrh na prejednanie priestupku vo veci urážky na cti podľa zákona o priestupkoch tým, že obvinený  vyslovil na adresu starostu výrok: „On zrušil folklór, chcel zrušiť OŠK /Obecný športový klub".

Starosta na podanom návrhu trval a žiadal, aby bol obvinený postihnutý za vyššie uvedený výrok, nakoľko podľa starostu sa uvedený výrok nezakladal na pravde. Starosta považoval výrok obvineného za akt osobnej pomsty.

23.06.2022

 

Prokurátor podal protest proti uzneseniu zastupiteľstva, ktorým schválilo uzatvorenie zámennej zmluvy na výmenu pozemku vo vlastníctve obce, z dôvodu, že schválením došlo k porušeniu ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

21.06.2022

 

Spor medzi poľskou obcou a ministrom financií sa týkal daňového postavenia obecných rozpočtových jednotiek z hľadiska DPH. Obec sa obrátila s otázkou na ministra financií či obec alebo rozpočtová jednotka sa má považovať za zdaniteľnú osobu na účely DPH, pokiaľ takáto jednotka vykonáva transakcie podliehajúce DPH.

Poľský minister vo svojom stanovisku uviedol, že pokiaľ rozpočtové jednotky, oddelené od štruktúr obce, vzhľadom na objektívne kritériá nezávisle vykonávajú ekonomické činnosti a v tejto súvislosti vykonávajú činnosti podliehajúce DPH, majú sa samy považovať za zdaniteľné osoby na účely DPH.

21.06.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Je obec zodpovedná za škodu na motorovom vozidle, ktoré prechádzalo po ceste I. triedy v intraviláne obce a počas toho spadol na toto vozidlo strom, ktorý rástol pri ceste?

29.06.2022

 

Od 1.1.2021, resp. s možným odkladom až od 1.7.2021, boli mestá a obce povinné zaviesť na  celom svojom území triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (ďalej len „BRKO“). Táto povinnosť okrem iného pre obce priniesla aj výrazné zvýšenie nákladov na odpadové hospodárstvo.

20.06.2022

 

Môže mesto poskytnúť zo svojho rozpočtu jednorazový príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, ktorý bude určený rodičom (prípadne iným oprávneným osobám) a deťom s trvalým pobytom v meste?

17.06.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 21.06.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktorá reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie).

29.06.2022

 

Dňa 27.05.2022 bol NRSR predložený návrh poslancov na vydanie zákona, ktorého cieľom je zabrániť obštrukciám šikanózneho charakteru zo strany jednotlivcov spomedzi verejnosti.  Návrh zachováva právo verejnosti vyjadrovať sa k správe vecí verejných, ale zároveň vytvára predpoklady, aby toto právo bolo v rovnováhe s právom vlastníkov nehnuteľností na získanie jednotlivých rozhodnutí v reálnom čase.

29.06.2022

 

Dňa 20.06.2022 bola v MPK zverejnená Správa o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa posúdi, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a ak dôjde k zmene predpokladov, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie. Na podklade výsledku prerokovania Správy sa rozhodne o potrebe aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie.

23.06.2022

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Starosta podal návrh na prejednanie priestupku vo veci urážky na cti podľa zákona o priestupkoch tým, že obvinený  vyslovil na adresu starostu výrok: „On zrušil folklór, chcel zrušiť OŠK /Obecný športový klub".

Starosta na podanom návrhu trval a žiadal, aby bol obvinený postihnutý za vyššie uvedený výrok, nakoľko podľa starostu sa uvedený výrok nezakladal na pravde. Starosta považoval výrok obvineného za akt osobnej pomsty.

23.06.2022

 

Prokurátor podal protest proti uzneseniu zastupiteľstva, ktorým schválilo uzatvorenie zámennej zmluvy na výmenu pozemku vo vlastníctve obce, z dôvodu, že schválením došlo k porušeniu ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

21.06.2022

 

Spor medzi poľskou obcou a ministrom financií sa týkal daňového postavenia obecných rozpočtových jednotiek z hľadiska DPH. Obec sa obrátila s otázkou na ministra financií či obec alebo rozpočtová jednotka sa má považovať za zdaniteľnú osobu na účely DPH, pokiaľ takáto jednotka vykonáva transakcie podliehajúce DPH.

Poľský minister vo svojom stanovisku uviedol, že pokiaľ rozpočtové jednotky, oddelené od štruktúr obce, vzhľadom na objektívne kritériá nezávisle vykonávajú ekonomické činnosti a v tejto súvislosti vykonávajú činnosti podliehajúce DPH, majú sa samy považovať za zdaniteľné osoby na účely DPH.

21.06.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Je obec zodpovedná za škodu na motorovom vozidle, ktoré prechádzalo po ceste I. triedy v intraviláne obce a počas toho spadol na toto vozidlo strom, ktorý rástol pri ceste?

29.06.2022

 

Od 1.1.2021, resp. s možným odkladom až od 1.7.2021, boli mestá a obce povinné zaviesť na  celom svojom území triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (ďalej len „BRKO“). Táto povinnosť okrem iného pre obce priniesla aj výrazné zvýšenie nákladov na odpadové hospodárstvo.

20.06.2022

 

Môže mesto poskytnúť zo svojho rozpočtu jednorazový príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, ktorý bude určený rodičom (prípadne iným oprávneným osobám) a deťom s trvalým pobytom v meste?

17.06.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 21.06.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktorá reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie).

29.06.2022

 

Dňa 27.05.2022 bol NRSR predložený návrh poslancov na vydanie zákona, ktorého cieľom je zabrániť obštrukciám šikanózneho charakteru zo strany jednotlivcov spomedzi verejnosti.  Návrh zachováva právo verejnosti vyjadrovať sa k správe vecí verejných, ale zároveň vytvára predpoklady, aby toto právo bolo v rovnováhe s právom vlastníkov nehnuteľností na získanie jednotlivých rozhodnutí v reálnom čase.

29.06.2022

 

Dňa 20.06.2022 bola v MPK zverejnená Správa o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa posúdi, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a ak dôjde k zmene predpokladov, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie. Na podklade výsledku prerokovania Správy sa rozhodne o potrebe aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie.

23.06.2022