Aktuálne

Voľby v smospráve 2022 - poskytujeme volebné poradenstvo - viac aj v inštitúte "VOĽBY"

Chystáte sa kandidovať v komunálnych voľbách 2022? Pripravili sme kompletné manuály pre všetkých kandidátov

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

VIDEO ONLINE _ VOĽBY 2022

Komunálne voľby 2022 - pripravte sa s našimi odborníkmi ONLINE odborná diskusia k volebným témam - len u nás

Volebné poradenstvo

Opýtajte sa nás *chat rozhovor priamo na portáli *poradenstvo@isamosprava.sk

Komplexná príprava na komunálne voľby 2022

isamosprava.sk ꟾ i3 právo
zakúpiť

VIDEO ONLINE _ VOĽBY 2022

Komunálne voľby 2022 - pripravte sa s našimi odborníkmi ONLINE odborná diskusia k volebným témam - len u nás

Volebné poradenstvo

Opýtajte sa nás *chat rozhovor priamo na portáli *poradenstvo@isamosprava.sk

Komplexná príprava na komunálne voľby 2022

isamosprava.sk ꟾ i3 právo
zakúpiť
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 16.08.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o správe, zabezpečení sprístupňovania a používania vybraných kategórií údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o údajoch). Cieľom právnej regulácie zákona  je všeobecné nastavenie dátového manažmentu verejnej správy.

18.08.2022

 

Dňa 17.08.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SRč. 225/2022 Z. z. o jednotnom formáte elektronických správ. Návrh vyhlášky má za cieľ detailnejšie definovať technické parametre formátu elektronickej doručenky. Uvedeným spôsobom sa dosiahne zjednotenie pravidiel pri vytváraní a používaní elektronickej doručenky v rámci prostredia e-Governmentu v súlade s § 30 ods. 1 zákona o e-Governmente.

18.08.2022

 

Dňa 09.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve.

16.08.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 04.08.2022 bola v MPK zverejnená Správa o lesnom hospodárstve v SR za rok 2021, ktorá obsahuje informácie o aktuálnom stave lesov a ich obhospodarovaní k 31.12.2021.

09.08.2022

 

Dňa 05.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh na uloženie povinnosti aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb.

08.08.2022

 

Obec pri výstavbe kanalizácie poškodila miestnu komunikáciu, ktorá je vo vlastníctve VÚC. Obec je povinná uhradiť náklady na jej opravu. Ako má obec postupovať pri financovaní? Ide o bežné výdavky alebo o kapitálové výdavky? Je možné uvedené výdavky uhradiť z rezervného fondu?

08.08.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 11.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Štatistického úradu SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z.

16.08.2022

 

Dňa 05.08.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Cieľom návrhu zákona je novelizácia troch právnych predpisov, a to:

09.08.2022

 

Dňa 05.08.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje nové prerozdelenie špeciálnych dráh.

08.08.2022

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 16.08.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o správe, zabezpečení sprístupňovania a používania vybraných kategórií údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o údajoch). Cieľom právnej regulácie zákona  je všeobecné nastavenie dátového manažmentu verejnej správy.

18.08.2022

 

Dňa 17.08.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SRč. 225/2022 Z. z. o jednotnom formáte elektronických správ. Návrh vyhlášky má za cieľ detailnejšie definovať technické parametre formátu elektronickej doručenky. Uvedeným spôsobom sa dosiahne zjednotenie pravidiel pri vytváraní a používaní elektronickej doručenky v rámci prostredia e-Governmentu v súlade s § 30 ods. 1 zákona o e-Governmente.

18.08.2022

 

Dňa 09.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve.

16.08.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 04.08.2022 bola v MPK zverejnená Správa o lesnom hospodárstve v SR za rok 2021, ktorá obsahuje informácie o aktuálnom stave lesov a ich obhospodarovaní k 31.12.2021.

09.08.2022

 

Dňa 05.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh na uloženie povinnosti aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb.

08.08.2022

 

Obec pri výstavbe kanalizácie poškodila miestnu komunikáciu, ktorá je vo vlastníctve VÚC. Obec je povinná uhradiť náklady na jej opravu. Ako má obec postupovať pri financovaní? Ide o bežné výdavky alebo o kapitálové výdavky? Je možné uvedené výdavky uhradiť z rezervného fondu?

08.08.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 11.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Štatistického úradu SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z.

16.08.2022

 

Dňa 05.08.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Cieľom návrhu zákona je novelizácia troch právnych predpisov, a to:

09.08.2022

 

Dňa 05.08.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje nové prerozdelenie špeciálnych dráh.

08.08.2022