Aktuálne

*** Vítame Vás v novom prostredí portálu isamosprava.sk ***

Ak Vám nefunguje heslo, využite možnosť obnovenia hesla v časti prihlásenie.

Odborné otázky posielajte na poradenstvo@isamosprava.sk

** Newsletter pripravujeme v 38. týždni **

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Denný servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Spracúvanie protestov

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Denný servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Spracúvanie protestov

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 11.09.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

16.9.2020

Je možné nájomnú zmluvu uzatvorenú na základe verejnej obchodnej súťaže meniť dodatkom v časti podstatných náležitostí bez schválenia obecného zastupiteľstva? Môže zastupiteľstvo schvaľovať dodatok zmluvy o nájme, ktorá bola výsledkom verejnej súťaže?

8.9.2020

Máme prihláseného poslanca na nepravidelný príjem v sociálnej poisťovni, ale on je český zamestnanec a má českú VšZP, vykonáva činnosť ako zamestnanec v dvoch členských štátoch ČR a SR. Požiadala som poslanca, aby si vybavil Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy PD A1 do českého sociálneho systému. Kto je povinný A1 mu vybaviť - zamestnanec alebo zamestnávateľ. A ako je to z českou VšZP, prihlásim ho až po vystavení A1.

29.8.2020

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Aké sú v súčasnosti povinnosti obce pri zverejňovaní informácií v profile verejného obstarávateľa? 

9.9.2020

Je možné nájomnú zmluvu uzatvorenú na základe verejnej obchodnej súťaže meniť dodatkom v časti podstatných náležitostí bez schválenia obecného zastupiteľstva? Môže zastupiteľstvo schvaľovať dodatok zmluvy o nájme, ktorá bola výsledkom verejnej súťaže?

8.9.2020

Do MPK bol predložený  návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. 

27.8.2020

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 11.09.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

16.9.2020

Dňa 11.09.2020 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

16.9.2020

Dňa 24.08.2020 bol do medzirezortného pripomienkového konania zaradený návrh zákona o finančnej podpore detí a rodín. Predmetom návrhu zákona je zavedenie nového druhu nemocenskej dávky „tehotenské“. Novelou sa ďalej navrhuje tehotenské štipendium, ktoré má byť za podmienok uvedených v zákone vyplácané tehotnej študentke vysokej školy, resp. plnoletej tehotnej žiačke strednej školy. Novelou sa taktiež zužuje okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 

29.8.2020

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 11.09.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

16.9.2020

Je možné nájomnú zmluvu uzatvorenú na základe verejnej obchodnej súťaže meniť dodatkom v časti podstatných náležitostí bez schválenia obecného zastupiteľstva? Môže zastupiteľstvo schvaľovať dodatok zmluvy o nájme, ktorá bola výsledkom verejnej súťaže?

8.9.2020

Máme prihláseného poslanca na nepravidelný príjem v sociálnej poisťovni, ale on je český zamestnanec a má českú VšZP, vykonáva činnosť ako zamestnanec v dvoch členských štátoch ČR a SR. Požiadala som poslanca, aby si vybavil Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy PD A1 do českého sociálneho systému. Kto je povinný A1 mu vybaviť - zamestnanec alebo zamestnávateľ. A ako je to z českou VšZP, prihlásim ho až po vystavení A1.

29.8.2020

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Aké sú v súčasnosti povinnosti obce pri zverejňovaní informácií v profile verejného obstarávateľa? 

9.9.2020

Je možné nájomnú zmluvu uzatvorenú na základe verejnej obchodnej súťaže meniť dodatkom v časti podstatných náležitostí bez schválenia obecného zastupiteľstva? Môže zastupiteľstvo schvaľovať dodatok zmluvy o nájme, ktorá bola výsledkom verejnej súťaže?

8.9.2020

Do MPK bol predložený  návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. 

27.8.2020

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 11.09.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

16.9.2020

Dňa 11.09.2020 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

16.9.2020

Dňa 24.08.2020 bol do medzirezortného pripomienkového konania zaradený návrh zákona o finančnej podpore detí a rodín. Predmetom návrhu zákona je zavedenie nového druhu nemocenskej dávky „tehotenské“. Novelou sa ďalej navrhuje tehotenské štipendium, ktoré má byť za podmienok uvedených v zákone vyplácané tehotnej študentke vysokej školy, resp. plnoletej tehotnej žiačke strednej školy. Novelou sa taktiež zužuje okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 

29.8.2020