Najčítanejšie

Nezloženie sľubu novozvoleného starostu

27.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Aký je postup v prípade ak novozvolený starosta nezloží sľub starostu?

Volebné moratórium

26.10.2022

JUDr. Monika Ivanová

Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) hneď v úvode definuje, čo sa považuje za volebnú kampaň. Podľa § 2 ods. 1 zákona o volebnej kampani sa volebnou kampaňou rozumie akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a kandidátov, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.

Zmena jednotkového koeficientu na žiaka

22.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Môže byť prognóza MF SR podkladom pre navýšenia financií pri zmene hodnoty jednotkového koeficientu na žiaka?

Zvolanie zastupiteľstva online formou starostom na PN

13.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Môže starosta, ktorý je PN, zvolať a viesť zastupiteľstvo online formou? Zástupca starostu je v tom čase tiež PN.

Schvaľovanie platu staronovému starostovi

23.11.2022

Mgr. Helena Laposová

Musí byť súčasťou ustanovujúceho zastupiteľstva i prejednanie platu starostu, ak funkciu obhájil predchádzajúci starosta, ktorý mal v predchádzajúcom funkčnom období schválené navýšenie základného platu o 30 % ?