Najčítanejšie

Príspevok obce jubilantom alebo pri narodení dieťaťa

27.10.2023

JUDr. Monika Ivanová

Akým spôsobom môže obec poskytovať príspevok svojím občanom pri príležitosti ich jubilea alebo pri narodení dieťaťa, aby poskytnutie takýchto príspevkov neodporovalo § 7 ods. 1 z. č. 583/2004 Z. z.?

Vzdelanie hlavného kontrolóra vs. potrebný odbor vo vzťahu k učebným predmetom

27.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Postačuje na splnenie požiadavky podľa ust. § 19a ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch ohľadom kvalifikačného predpokladu na výkon funkcie hlavného kontrolóra ukončenie vysokej školy (napr. Pedagogická fakulta v študijnom odbore učiteľstvo, Lesnícka fakulta aj iná fakulta), ktorá má  študijný odbor s ekonomickými, technickými predmetmi, či právnickými predmetmi ?

Prevod a nájom majetku obce po novele zákona o majetku obcí

7.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Odborný článok prináša informácie o rozsiahlej novele zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí k novele, ktorá nadobudne účinnosť 01.11.2023 so špecifickým zameraním na možnosť obce previesť alebo prenajať majetok inak ako vykonaním obchodnej verejnej súťaže, dražby alebo priameho predaja.