Najčítanejšie

Finančná kontrola na základnej škole a externé spracovanie účtovníctva

17.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Kto vykonáva základnú finančnú kontrolu na základnej škole, ak má škola externú firmu na spracovanie účtovníctva?

Odchodné pri nároku na dôchodok vzniknutom pred pracovným pomerom

27.3.2024

Mgr. Martina Bumberová

Môže si osoba nárokovať na vyplatenie odchodného, ak jej bol priznaný invalidný dôchodok (›70%) pred začatím pracovného pomeru a nárok na starobný dôchodok počas pracovného pomeru?  Musí osoba požiadať o starobný dôchodok, ak má priznaný úplný invalidný dôchodok? 

Zmeny financovania základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

28.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 24.05.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Návrh zákona upravuje zmenu financovania materských škôl a školských klubov detí z financovania z DPFO na financovanie zo štátneho rozpočtu (najmä § 5a, § 5b, § 6ab a § 6b zákona č. 597/2003 Z. z.). 

Správa nájomných bytov obce vykonávaná zamestnancom obce

17.5.2024

JUDr. Monika Ivanová

Ak obec nemá zriadenú rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu za účelom správy obecných nájomných bytových domov, môže poveriť správou zamestnanca obce? Môže takúto činnosť vykonávať zamestnanec aj na základe dohody o pracovnej činnosti? Je potrebné, aby mal zamestnanec osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 246/2015 Z. z. a bol zapísaný v zozname správcov?

Zverejňovanie zvukových záznamov z rokovania zastupiteľstva a osobné údaje

22.4.2024

Mgr. Igor Šumichrast

Obec zaznamenáva a zverejňuje zvukové nahrávky z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje fyzických osôb, ktoré v tom čase na zasadnutí nie sú prítomní. Musí komisia čítať kompletné znenie uznesení aj s osobnými údajmi? Môže obec zverejniť takúto nahrávku úplnú alebo ju je povinná redigovať?