Najčítanejšie

Vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v MPK

27.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 26.05.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ktorého cieľom je vykonanie ustanovení, ktoré vyplývajú zo  zmeny v zákone o odpadoch v súvislosti s reformou nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácii.

ŽIVÉ VYSIELANIE KOMUNÁLNE VOĽBY 2022 / I.

10.6.2022

tím isamosprava.sk

Odborný portál isamosprava.sk v rámci svojich odborných živých vysielaní prináša platenú edíciu živých vysielaní zameranú na aktuálne odborné informácie ku problematike komunálnych volieb. Experti zaoberajúci sa volebnou legislatívou v LIVE STREAM vysielaní prinesú aktuálne informácie dôležité pre kandidátov na starostov a primátorov, poslancov ako aj na poslancov mestských, obecných zastupiteľstiev ako aj pre samotné mestá, obce a VÚC zabezpečujúce komunálne voľby 2022.

Náležitosti rozhodnutia školy vydaného podľa Správneho poriadku

25.4.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*článok zo série: Školy a aplikácia Správneho poriadku, časť 1*

Aplikácia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) na rozhodovanie riaditeľov škôl znamená, že riaditelia sú povinní vydávať rozhodnutia v súlade so Správnym poriadkom a je nevyhnutné, aby poznali právnu úpravu správneho konania, nakoľko sú v pozícii správneho orgánu.

Oznamovacia povinnosť hlásenia chovu včiel obci

21.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Je povinnosťou včelára podávať hlásenie o trvalom stanovišti včelstiev každoročne alebo stačí jedno ohlásenie, ktoré sa prenáša do ďalších rokov?

Financovanie sociálnych služieb

4.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení, jednotlivé sociálne služby môžu byť financované z viacerých zdrojov v závislosti od toho, či danú sociálnu službu poskytuje verejný alebo neverejný poskytovateľ sociálnych služieb.