Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Financovanie mimovládnych neziskových organizácií

4.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

V NRSR je poslanecký návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby . Cieľom tohto návrhu je zvýšiť transparentnosť financovania MNO.

Povinnosti základnej školy pri organizovaní lyžiarskeho výcviku

13.2.2024

JUDr. Helena Laposová

V predchádzajúcom článku sme vás informovali o prijatí novej Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode, ktorá upravuje podmienky športových výcvikov organizovaných materskou školou a základnou školou (ďalej len „Smernica“). Predmetná Smernica vychádza z aktuálne platnej legislatívy, najmä z Vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole.

Vzhľadom na to, že problematika športových výcvikov, napr. lyžiarskeho výcviku, je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou, prinášame prehľad najdôležitejších povinností a úkonov, ktoré škola musí vykonať pri ich organizovaní.

 

Organizovanie športových výcvikov a kurzov pohybových aktivít v prírode

1.2.2024

JUDr. Helena Laposová

Dňa 15. januára 2024 vstúpila do účinnosti nová Smernica Ministerstva školstva SR  č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode (ďalej len „Smernica“), ktorá upravuje organizáciu, rozsah, personálne zabezpečenie, plánovanie rôznych druhov športových aktivít v materskej škole a základnej škole.

Organizovanie športových výcvikov na základnej škole

17.2.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

V prípade, že základná škola ide organizovať športový výcvik, je potrebné, aby dodržala viaceré povinnosti v súlade so Školským zákonom, Vyhláškou o ZŠ ako aj Zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Zmena sankcionovania záškoláctva

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 08.11.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa. Uvedenou novelou bol doplnený okrem iného aj zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) s dopadmi na sankcionovanie záškoláctva.