Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v cirkevných a súkromných školách v roku 2022

4.1.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V článku upozorňujeme na zmenu  financovania cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení a na povinnosť obce a samosprávneho kraja  uzatvoriť so zriaďovateľmi cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča.

VZN o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v školách v roku 2022

4.1.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V článku upozorňujeme na povinnosť obce a samosprávneho kraja v roku 2022 upraviť všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia. Povinnosť úpravy vyplýva z novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (zákonom č. /2021 Z. z.“), ktorá je účinná od 1.januára 2022.

Rozpočet školy a školského zariadenia

23.12.2021

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa budeme venovať problematike rozpočtu školy a školského zariadenia. Poukážeme na aplikačnú prax pri jeho zostavovaní ako aj na problémy, s ktorými sa stretávame pri jeho realizácii. Odpovieme na časté otázky, ktoré sú kladené zo strany škôl a školských zariadení, a tiež aj zo strany ich zriaďovateľov.

Čo s odpadom z testovania obyvateľov na COVID19?

13.12.2021

Bc. Zuzana Čachová

Horúcou hospodárskou témou týchto dní je ako správne nakladať s odpadom z testovania. Šťastný to zamestnávateľ, ktorý má 100 %-nú zaočkovanosť zamestnancov a nemusí sa zaoberať podobnými starosťami, no to je zrejme skôr svetlá výnimka. Všetci ostatní  organizácie, školy, škôlky, úrady, právnické osoby či drobní podnikatelia, sa povinnému testovaniu zamestnancov vyhnúť nevedia a musia čeliť mnohým problémom, ktoré so zabezpečovaním tejto povinnosti vznikajú. Napr. i problému kam vyhodiť odpad, ktorý z testovania vznikne.

Od tvorby rozpočtu k zostaveniu záverečného účtu v obci a VÚC

6.12.2021

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku poukážeme na súčasti rozpočtového procesu v obci a VÚC. Zameriame sa na jeho jednotlivé časti z hľadiska aplikačnej praxe s upriamením pozornosti na najdôležitejšie činnosti v rámci rozpočtového procesu, ktorými sú zostavenie rozpočtu a zostavenie záverečného účtu.