Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Žaloba po voľbách - Ústavnosť a zákonnosť volieb

3.11.2022

JUDr. Monika Ivanová

Kandidujúce subjekty vo voľbách do orgánov územnej samosprávy alebo určený počet oprávnených voličov môžu prvýkrát napadnúť ústavnosť a zákonnosť volieb žalobou na Najvyššom správnom súde SR. Zmenou Ústavy SR[1] rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy už nie je v právomoci Ústavného súdu SR ale Najvyššieho správneho súdu SR.

ZABEZPEČENIE VOLIEB 2022 OBCAMI

27.10.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 29.10.2022 sa uskutočnia spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov (ďalej len „voľby 2022“), pričom na prípravu a vykonanie týchto volieb je obec z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia povinná zrealizovať viaceré úlohy. V tomto článku prinášame prehľad najdôležitejších úloh a povinností, ktoré vyplývajú obciam zo všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s voľbami 2022.

Volebné moratórium

26.10.2022

JUDr. Monika Ivanová

Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) hneď v úvode definuje, čo sa považuje za volebnú kampaň. Podľa § 2 ods. 1 zákona o volebnej kampani sa volebnou kampaňou rozumie akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a kandidátov, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.

Volebná kampaň a použitie darov

13.10.2022

JUDr. Monika Ivanová

Nezávislý kandidát na funkciu starostu/primátora je povinný viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení (nepôjde o finančné prostriedky, tie možno poskytnúť len bankovým prevodom) vrátane dátumu ich prijatia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu v prípade fyzickej osoby a v prípade právnickej osoby názov, sídlo a IČO. Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je nezávislý kandidát povinný započítať rozdiel medzi cenou dohodnutou a cenou obvyklou. 

Volebná kampaň v súvislostiach

13.10.2022

JUDr. Monika Ivanová

Volebná kampaň (ďalej aj „kampaň“) je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a kandidátov, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Volebný kódex“).  Volebnou kampaňou je činnosť v prospech, ale aj v neprospech subjektov uvedených v predchádzajúcej vete.