Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Ako môžu obce získať príspevok za zber bioodpadu?

20.6.2022

Bc. Zuzana Čachová

Od 1.1.2021, resp. s možným odkladom až od 1.7.2021, boli mestá a obce povinné zaviesť na  celom svojom území triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (ďalej len „BRKO“). Táto povinnosť okrem iného pre obce priniesla aj výrazné zvýšenie nákladov na odpadové hospodárstvo.

Doručovanie podľa správneho poriadku

10.6.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Podľa § 24 Správneho poriadku dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, výzvy a predvolania, sa doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok. Keďže Správny poriadok obsahuje v tomto smere len demonštratívny výpočet písomností, ktoré sa doručujú do vlastných rúk, je na úvahe správneho orgánu, ktoré ďalšie písomnosti kvalifikuje ako dôležité a bude ich doručovať do vlastných rúk, či už adresátovi alebo splnomocnenej osobe.

Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia

1.6.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je podľa § 11 Školského zákona súbor dokumentov, ktorými sa riadi výchovno-vzdelávací proces, a podľa ktorých škola alebo školské zariadenie vydáva verejné listiny a rozhodnutia.

Dismissal of the principal on the proposal of the school board

27.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

The principal is appointed for a term of office and dismissed by the school founder or the school establishment founder.
Pursuant to Section 3 (8) (a) of the Act on State Administration in Education, the founder may also dismiss the principal on the proposal of the school board.

Odvolanie riaditeľa školy na návrh rady školy

27.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia.
Podľa § 3 ods. 8 písm. a) Zákona o štátnej správe v školstve  zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj na návrh rady školy.