Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Organizovanie športových výcvikov na základnej škole

17.2.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

V prípade, že základná škola ide organizovať športový výcvik, je potrebné, aby dodržala viaceré povinnosti v súlade so Školským zákonom, Vyhláškou o ZŠ ako aj Zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Zmena sankcionovania záškoláctva

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 08.11.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa. Uvedenou novelou bol doplnený okrem iného aj zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) s dopadmi na sankcionovanie záškoláctva.

Žaloba po voľbách - Ústavnosť a zákonnosť volieb

3.11.2022

JUDr. Monika Ivanová

Kandidujúce subjekty vo voľbách do orgánov územnej samosprávy alebo určený počet oprávnených voličov môžu prvýkrát napadnúť ústavnosť a zákonnosť volieb žalobou na Najvyššom správnom súde SR. Zmenou Ústavy SR[1] rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy už nie je v právomoci Ústavného súdu SR ale Najvyššieho správneho súdu SR.

ZABEZPEČENIE VOLIEB 2022 OBCAMI

27.10.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 29.10.2022 sa uskutočnia spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov (ďalej len „voľby 2022“), pričom na prípravu a vykonanie týchto volieb je obec z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia povinná zrealizovať viaceré úlohy. V tomto článku prinášame prehľad najdôležitejších úloh a povinností, ktoré vyplývajú obciam zo všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s voľbami 2022.

Volebné moratórium

26.10.2022

JUDr. Monika Ivanová

Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) hneď v úvode definuje, čo sa považuje za volebnú kampaň. Podľa § 2 ods. 1 zákona o volebnej kampani sa volebnou kampaňou rozumie akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a kandidátov, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.