Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Nové podmienky pre triedený zber – najvyšší čas na prípravu

21. 6. 2021

Bc. Zuzana Čachová

Koncom roku 2020 boli v rámci novelizácie vyhlášky č. 348/2020 Z. z. zadefinované nové podmienky pre vykonávanie triedeného zberu. Tieto podmienky musia byť zabezpečené najneskôr 1. januára 2023.

Ochrana stojísk a nádob pred medveďom

27. 5. 2021

Bc. Zuzana Čachová

Zákon o odpadoch v § 14 písm. j) ukladá držiteľovi odpadu povinnosť v určených oblastiach zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého.  Vymedzenie oblastí výskytu medveďa hnedého,  v ktorých vzniká povinnosť zabezpečiť odpad osobitným spôsobom a podrobnosti o spôsobe zabezpečenia odpadu ustanovuje Ministerstvo životného prostredia vo vyhláške.

Nový príspevok z Environmentálneho fondu k triedeniu BRKO

25. 5. 2021

Bc. Zuzana Čachová

Dňom 15.3.2021 nadobudla účinnosť novelizácia zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorá upravuje nárok miest a obcí na nový príspevok z Environmentálneho fondu. Tento príspevok sa vytvára za účelom podpory a motivácie pre samosprávy k zavedeniu triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynské odpadu (ďalej len „BRKO“)  na svojom území.

Úprava odpadu pred skládkovaním

3. 5. 2021

Bc. Zuzana Čachová

V zákone o odpadoch novelou  z roku 2019  pribudol do §13 nový bod 9, ktorý hovorí, že nemožno uložiť na skládku odpady, ktoré neprešli úpravou.  Nová vyhláška podrobnejšie špecifikuje konkrétne podmienky tohto zákazu. Návrh Vyhlášky predpokladá postupné sprísňovanie podmienok skládkovania, a to od 1. januára 2021, 1. januára 2023 a následne od 1. januára 2027.

Aké informácie o odpadoch musí obec zverejňovať

26. 4. 2021

Bc. Zuzana Čachová

Obec je povinná okrem zverejnenia Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na svojom území  zverejniť aj iné dokumenty a informácie v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

V minulosti medzi strategické dokumenty, ktoré obec musela zverejňovať na svojom webovom sídle, patril aj Program odpadového hospodárstva obce. Od 1.1.2020 bol § 10 zákona o odpadoch zrušený a obci už nevzniká povinnosť vypracovávať a zverejňovať tento dokument.