Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Oprava správy o finančnej kontrole hlavným kontrolórom v prípade nedoručenia písomnosti

23.9.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže hlavný kontrolór nahradiť vypracovanú a odoslanú správu z kontroly novou správou ak sa dodatočne zistilo, že došlo k pochybeniu a kontrolórovi neboli zo strany zamestnancov úradu doručené námietky kontrolovaného subjektu?

Výstavba v rozpore s územným plánom obce vs. verejný záujem

22.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Na území (orná pôda), ktoré nie je zahrnuté do územného plánu obce, vlastníci pozemkov začali oplocovať svoje pozemky a umiestňovať na nich stavby. Argumentujú, že výstavba domov a oplotení nie je v rozpore s vereným záujmom. Je takáto argumentácia akceptovateľná aj napriek tomu, že výstavba je v rozpore s územným plánom obce?

Daň za ubytovanie odídenca

22.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Je odídenec daňovníkom dane za ubytovanie za obdobie pred účinnosťou zákona č. 92/2022 Z. z., t.j. pred 30.03.2022?

Zmena jednotkového koeficientu na žiaka

22.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Môže byť prognóza MF SR podkladom pre navýšenia financií pri zmene hodnoty jednotkového koeficientu na žiaka?

Financie pre súkromné CVČ na deti s pobytom mimo sídla CVČ

21.9.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Môže súkromné CVČ získať finančné prostriedky z výnosu mesta, kde má sídlo, na všetky deti alebo len na tie, ktoré majú trvalý pobyt v meste? Môžeme získať finančné prostriedky aj z inej obce, kde majú deti trvalý pobyt?