Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Rozsah údajov o daňových dlžníkoch poskytovaných zastupiteľstvu

27. 11. 2020

JUDr. Adriána Kováčová

Je možné v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov predložiť obecnému zastupiteľstvu menný zoznam daňových dlžníkov ako prílohu k návrhu na odpis daňových pohľadávok?

Spôsob úhrady za umiestnenie reklamného pútača

25. 11. 2020

Mgr. Monika Ivanová

Akým spôsobom je potrebné riešiť situáciu, keď právnická osoba chce v obci zavesiť na stĺp reklamný pútač (tabuľu, ktorá ukazuje smer k obchodu). Máme uzatvoriť nájomnú zmluvu na stĺp alebo to riešiť ako daň za užívanie verejného priestranstva?

Sadza poplatku za množstvový zber komunálneho odpadu

25. 11. 2020

JUDr. Adriána Kováčová

V obci máme zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu už niekoľko rokov. V nasledujúcom kalendárnom roku plánujeme zaviesť množstvový zber aj pre komunálny odpad. Akú sadzbu poplatku podľa § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady máme použiť?

Čiastočný úväzok kontrolóra vs. dovolenka a stravné lístky

11. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Hlavný kontrolór má 20% úväzok. V zmluve nie je dohodnuté rozvrhnutie pracovného času. Hlavný kontrolór musí odpracovať 7,5 hodín týždenne. Kontrolór pracuje na základe dohody 2 dni po 3,75 h. Žiada o poskytnutie stravných lístkov. V prípade ak nepríde celý týždeň do práce, žiada, aby boli odrátané dva dni dovolenky. Ako treba postupovať ?

Bioodpad a podmienky voči podnikateľom v obci

9. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Obec má skládku, na ktorú môžu občania vyvážať drevný odpad, ktorý následne obec likviduje štiepkovaním. Na skládku začali vyvážať veľké množstvá tohto odpadu miestni podnikatelia z výsledkov ich podnikateľskej činnosti. Môžeme zakázať na túto skládku ukladanie tohto odpadu podnikateľmi? Ako by mali podnikateľské subjekty tento odpad likvidovať, či skladovať?