Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Verejné kultúrne podujatia a hlučnosť

24.7.2024

JUDr. Martina Tomus Palušková

Obdržali niekoľko sťažnosti od obyvateľov mesta na nedodržanie nočného kľudu a hlučnosti z podnikov. Má mesto zákonnú kompetenciu zmeniť, resp. skrátiť čas konania konkrétneho podujatia? Je možné takéto obmedzenie času konania verejného kultúrneho podujatia zapracovať do VZN? Je potrebné rozlišovať, či sa jedná o podujatie na verejnom priestranstve alebo v prevádzke?

Právny stav k: 24.07.2024

Odpoveď:

Verejné kultúrne podujatia nepodliehajú povoľovacej povinnosti, ale len oznamovacej povinnosti. Obec teda nerozhoduje o povolení verejného kultúrneho podujatia, len registruje oznámenie o jeho konaní a len v zákonom presne stanovených výnimočných prípadoch môže verejné kultúrne podujatie zakázať (§ 4 ods. 2 Zákona o verejných kultúrnch podujatiach).

Obec by mala písomne poveriť osobu, ktorá bude oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s podaným oznámením. Tento tzv. dozorný orgán má právo (§ 6 zákona o kultúrnych podujatiach):...

Zodpovednosť starostu za škodu a žaloba

18.7.2024

JUDr. Helena Laposová

Kto je oprávnený podať žalobu voči starostovi ak spôsobil škodu pri nakladaní s majetkom obce?

 

Právny stav k: 17.07.2024

Odpoveď:
Podľa § 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (ďalej len „Zákon o majetku obcí“), orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

Starosta obce ako jeden z orgánov obce je povinný najmä:

  • udržiavať a užívať majetok,
  • chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
  • používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
  • viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

Zároveň platí, že starosta obce musí pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom obce postupovať hospodárne, efektívne a v súlade s účelom ich použitia.

Vzdelávanie zástupcu zamestnancov a pracovná cesta

12.7.2024

JUDr. Igor Šumichrast

Zamestnankyňa je zároveň zástupkyňa odborovej organizácie. Ide na zasadnutie odborovej organizácie počas pracovnej doby, kde sa bude vzdelávať. Máme za to, že ide o prekážku v práci podľa § 138 ods. 2 a § 240 ods. 2 ZP. Sporné je, či ide o pracovnú cestu. 

Právny stav k: 12.07.2024

Odpoveď:
Z danej otázky sme pochopili, že spornou skutočnosťou je, či za pracovnú cestu možno považovať cestu zamestnankyne - zástupkyne odborovej organizácie, na zasadnutie odborovej organizácie, na ktorom sa bude vzdelávať.

V tomto prípade ide o prekážku v práci na strane zamestnanca (§ 240 ZP odkazuje na § 136 ods. 1 ZP), avšak v spojení s § 138 ods. 1 ZP vznikne zástupcovi zamestnancov nárok na náhradu mzdy (musí však ísť o vzdelávanie, ktoré zabezpečuje orgán príslušného odborového orgánu – viď. § 240 ods. 2 ZP). Z hľadiska potrieb praxe je potrebné vždy...

Regulácia hlučných prác vo VZN

10.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Je obec oprávnená prijať VZN, ktorým stanoví dobu odpočinku, resp. nočného kľudu a zákaz hlučných prác napr. od 22.00 do 06.00 hod.?

Doručovanie písomností v daňovom konaní osobe s trvalým pobytom mimo SR

10.7.2024

JUDr. Adriana Kováčová

Ako má obec postupovať pri vyrubení dane z nehnuteľnosti, keď vlastník pozemku (daňovník) má na liste vlastníctva adresu pobytu v zahraničí? Rozhodnutia vyrubujeme v systéme DCOM a ten takému daňovníkovi neumožňuje  vyrubiť dane (systém ho ani nezaeviduje ako daňovníka).