Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Počítanie počtu zasadnutí zastupiteľstva

13.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Poslanci požiadajú o zvolanie zasadnutia a starosta ho na základe ich žiadosti zvolá. Počíta sa toto zasadnutie ako zvolané starostom a ďalšie môže zvolať až po troch mesiacoch? Alebo sa to nepočíta ako zvolané starostom a musí sám starosta zvolať zastupiteľstvo, aby bol dodržaný zákon?

Schválenie zmluvy so súkromnými školami zastupiteľstvom?

13.1.2022

JUDr. Henrieta Bicáková

Je potrebné, aby zmluva o financovaní súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení bola schválená mestským zastupiteľstvom?

Pravidelné poskytovanie stavebných a kolaudačných rozhodnutí

12.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Je obec povinná podľa infozákona poskytnúť žiadateľovi scany rozhodnutí (stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia) aj napriek tomu, že žiadateľ nie je účastníkom konania? Je obec povinná tak konať každý mesiac alebo je možné poukázať na zneužitie práva a informáciu neposkytnúť?

Rozdelenie zisku v obecnej s.r.o.

11.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zásady o nakladaní s majetkom obce stanovujú, že zastupiteľstvo schvaľuje ročnú účtovnú závierku spolu s rozdelením zisku obecnej s. r. o. Starosta uvedené nechce rešpektovať, argumentuje, že on jediný zastupuje obec na valnom zhromaždení. Kto má rozhodnúť o rozdelení zisku?

Zníženie nájmu vs. poskytnutie štátnej pomoci

23.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie nájmu pre obchodnú spoločnosť, v ktorej mesto nefiguruje ako vlastník. Mohlo by ísť v tomto prípade o štátnu pomoc? Aké ďalšie kroky by malo mesto vykonať v tomto štádiu schválenia zámeru na zníženie nájmu v súvislosti ak ide o štátnu pomoc ?