Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Navýšenie ceny majetku v prípadoch HOZ

22.4.2024

JUDr. Monika Ivanová

Môžu poslanci pri prevode nehnuteľnosti v prípadoch hodných osobitného zreteľa, kedy bola všeobecná hodnota určená znaleckým posudkom, túto cenu uznesením navýšiť?

Zverejňovanie zvukových záznamov z rokovania zastupiteľstva a osobné údaje

22.4.2024

Mgr. Igor Šumichrast

Obec zaznamenáva a zverejňuje zvukové nahrávky z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje fyzických osôb, ktoré v tom čase na zasadnutí nie sú prítomní. Musí komisia čítať kompletné znenie uznesení aj s osobnými údajmi? Môže obec zverejniť takúto nahrávku úplnú alebo ju je povinná redigovať?

Finančná kontrola na základnej škole a externé spracovanie účtovníctva

17.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Kto vykonáva základnú finančnú kontrolu na základnej škole, ak má škola externú firmu na spracovanie účtovníctva?

Usmernenie katastra pri nakladaní s majetkom obce vs. povinné obsahové náležitosti VZN

16.4.2024

JUDr. Martina Tomus Palušková

Je nad rámec zákona ak usmernenie Úradu katastra žiada, aby pri úkonch voči okresným úradom obsahom uznesenia o nakladaní s majetkom obce bol aj link na zásady hospodárenia alebo zásady hospodárenia ako celok?

Nájom poľnohospodárskej pôdy a zákon o majetku obcí

11.4.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Nájomca poľnohospodárskej pôdy doručil mestu žiadosť o pokračovanie v nájme poľnohospodárskeho pozemku. Akým spôsobom má mesto pristúpiť k ďalšiemu prenájmu poľnohospodárskej pôdy? Má postupovať podľa zákona o majetku obcíMôže použiť HOZ ak prenájom poľnohospodárskej pôdy nemá uvedený v zásadách hospodárenia ako dôvod HOZ?