Aktualizácia Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2021 – 2027

Dňa 13.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu Aktualizácie Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2021 – 2027 a prípravy programu jej realizácie na roky 2024 až 2027 (ďalej len „stratégia“).

Primárnym cieľom stratégie je prijímanie a presadzovanie účinných preventívnych opatrení na úrovni štátu, ako aj na úrovni zamestnávateľov s cieľom vytvárať dlhodobo udržateľné dôstojné pracovné podmienky na udržanie nízkeho počtu pracovných úrazov, najmä smrteľných pracovných úrazov a pracovných úrazov s celoživotnými následkami, s víziou nulovej pracovnej úrazovosti, ako aj minimalizovanie príčin chorôb z povolania, presadzovanie prevencie, posilňovanie významu kultúry bezpečnosti práce a šírenie osvety v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Zároveň je potrebné podporovať proces informatizácie a digitalizácie ústredných orgánov štátnej správy a inšpekcie práce a iných orgánov vykonávajúcich dozor v oblasti BOZP a ich vzájomné prepojenie, a to z dôvodu zabezpečenia efektívneho výkonu činností a taktiež zjednodušiť komunikáciu so zamestnávateľmi. 

Dátum konca PK: 22.09.2023

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Helena Laposová