Celoúnijná platnosť určitých zákazov vedenia vozidla

Dňa 23.11.2023 bo v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o celoúnijnej platnosti určitých zákazov vedenia vozidla. Cieľom návrhu je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany všetkým účastníkom cestnej premávky v Únii.

Na tento účel sa v nej stanovujú pravidlá, pokiaľ ide o celoúnijnú platnosť zákazov vedenia vozidla za závažné dopravné priestupky súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky spáchané v inom členskom štáte, než je členský štát, ktorý dotknutej osobe vydal vodičský preukaz. Členské štáty budú mať podľa tohto návrhu povinnosť stanoviť v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi dodatočnú celoúnijnú platnosť zákazu vedenia vozidla, ktorý bol vydaný iným členským štátom. Rámec by sa mal zakladať na zásade, že účinky týkajúce sa odobratia, pozastavenia alebo obmedzenia vodičského preukazu by sa mali v čo najväčšej možnej miere uplatňovať v celej Únii, čím sa stanoví zákaz vedenia vozidla s celoúnijnou platnosťou. Takýto rámec umožní, aby EÚ dosiahla podobné výsledky, aké by sa dosiahli, keby sa rozhodnutia vedúce k zákazom vedenia vozidla vzájomne uznávali, a zároveň zohľadní špecifiká cestnej dopravy a zabezpečí, aby sa zákazy vedenia vozidla s celoúnijnou platnosťou a nástroje používané v oblasti spolupráce v trestných veciach neprekrývali.

MPK končí: 29.11.2023

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Henrieta Bicáková