Cezhraničná interoperabilita vo verejnom sektore EÚ

Dňa 05.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne interoperability verejného sektora v celej Únii (akt o interoperabilnej Európe). Cieľom návrhu je dosiahnuť reguláciu cezhraničnej interoperability ako základného predpokladu ďalšieho rozvoja a dokončenia všetkých existujúcich aspektov digitálneho jednotného trhu.   Špecifickým cieľom návrhu nariadenia je zabezpečiť jednotný a na človeka zameraný prístup EÚ k interoperabilite, a to od tvorby politiky až po jej vykonávanie.

Cieľom je tiež spoločne vytvoriť ekosystém riešení interoperability pre verejný sektor EÚ, aby orgány EÚ na všetkých úrovniach a iné zainteresované strany mohli inovovať, prichádzať s riešeniami, opakovane ich využívať a vytvárať verejnú hodnotu. Návrh nariadenia sa vzťahuje na subjekty verejného sektora členských štátov a inštitúcie členských štátov, orgány a inštitúcie EÚ. Navrhovaná právna úprava definuje opatrenia na podporu cezhraničnej interoperability sietí a informačných systémov, ktoré sa používajú na poskytovanie alebo riadenie verejných služieb v EÚ. Súčasťou návrhu je tiež zavedenie európskeho rámca interoperability, ktorý je uverejňovaný v Úradnom vestníku EÚ a špecializované rámce pre interoperabilitu zacielené na potreby osobitných sektorov alebo správnych úrovní. Návrh nariadenia predpokladá zriadenie jednotného kontaktného miesta na podporu dôveryhodnej výmeny informácií – bezplatný elektronický portál interoperabilnej Európy. Návrhom sa vytvára aj systém riadenia cezhraničnej interoperability, vznik nových orgánov a určenie príslušných orgánov zodpovedných za uplatňovanie nariadenia. Obsahom návrhu nariadenia je napokon aj monitorovanie a hodnotenie pokroku v rozvoji cezhraničných interoperabilných verejných služieb Európskou komisiou. Určuje tiež to, čo Európska komisia v rámci toho monitoruje a kde sú zverejňované výsledky monitoringu.

MPK končí: 12.09.2023

Predpokladaná účinnosť od: Dvadsiatym dňom od uverejnenia návrhu v Úradnom vestníku Európskej únie

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Helena Laposová