Cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch

Dňa 23.11.2023 bo v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/413, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. Cieľom návrhu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zlepšenie ochrany základných práv vodičov-nerezidentov.

Táto iniciatíva je zameraná na ďalšie zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom rozšírenia rozsahu pôsobnosti smernice o cezhraničnej výmene informácií na iné dopravné delikty súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky a zefektívnenia (t. j. zjednodušenia, digitalizácie a vylepšenia) vyšetrovania týchto deliktov spáchaných v zahraničí, čím sa uľahčí cezhraničné uplatňovanie sankcií.

Cieľmi návrhu je:

  • Zvýšiť mieru dodržiavania dodatočných pravidiel bezpečnosti cestnej premávky vodičmi-nerezidentmi
  • Zefektívniť postupy vzájomnej pomoci medzi členskými štátmi pri cezhraničnom vyšetrovaní dopravných deliktov súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky
  • Posilniť ochranu základných práv páchateľov-nerezidentov vrátane zosúladenia s novými pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov

Vykonávanie návrhu si vyžaduje, aby sa zriadil a udržoval nový informačný systém. Týmto systémom by sa mali prepájať existujúce siete vnútroštátnych informačných systémov a interoperabilných prístupových bodov, ktoré fungujú v rámci individuálnej zodpovednosti a správy jednotlivých členských štátov, s cieľom zaistiť bezpečnú a spoľahlivú cezhraničnú výmenu informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky.

MPK končí: 29.11.2023

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Henrieta Bicáková