Dotácie nákladov stavebného poriadku, bývania a špeciálneho stavebného úradu

I. Dňa 24.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia MDaV SR, ktorým sa dopĺňa výnos MDVaRR SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.

Predložený návrh opatrenia bol vypracovaný v súvislosti s povinnosťou obcí vyplývajúcej z Dodatkov ku Kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  vyplatiť odmenu pre zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy vrátane poistného.

Podľa súčasnej právnej úpravy sa výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy poskytujú

  • na úseku stavebného poriadku obciam ako podiel výdavkov schváleného rozpočtu alebo upraveného rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky účelovo určené v príslušnom rozpočtovom roku na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a počtu obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • a na úseku bývania obciam podľa koeficientu na jedného obyvateľa vo výške 0,214 eura vynásobeným počtom obyvateľov s trvalým pobytom na území okresu.

Iný spôsob úhrady nie je v súčasnej právnej úprave možný.

V nadväznosti na povinnosť obciam, vyplývajúcu z Dodatkov ku Kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyplatiť odmenu pre zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy vrátane poistného sa navrhovaným opatrením dopĺňa možnosť a spôsob úhrady takýchto odmien.

Navrhovaný dátum účinnosti: 01.12.2022
MPK končí: 02.12.2022
Sprievodná dokumentácia

II. Dňa 24.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia MDaV SR, ktorým sa mení a dopĺňa  Výnos MDPaT SR č. 2482/M-2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.

Predložený návrh opatrenia bol vypracovaný v súvislosti s povinnosťou obcí, vyplývajúcej z Dodatkov ku Kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vyplatiť odmenu pre zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy vrátane poistného do poisťovní.

Podľa súčasnej právnej úpravy sa výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (úsek cestnej dopravy) určené koeficientom na 1 obyvateľa vo výške 1,30 Sk, čomu zodpovedá  suma 0,0432 eur na jedného obyvateľa. 

Iný spôsob úhrady nie je v súčasnej právnej úprave možný.

V nadväznosti na povinnosť obciam  vyplývajúca z Dodatkov ku Kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vyplatiť odmenu pre zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy vrátane poistného sa navrhovaným opatrením dopĺňa možnosť a spôsob úhrady takýchto odmien.

Súčasne sa návrhom aktualizuje koeficient v sume 1,30 Sk na 1 obyvateľa na hodnotu v mene eur, a to na sumu 0,0432 eur na 1 obyvateľa.

Navrhovaný dátum účinnosti: 01.12.2022
MPK končí: 02.12.2022
Sprievodná dokumentácia

Mgr. Adam Mikuš