Efektívnejšia ochrana kultúrnych pamiatok

Dňa 06.10.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Novelou sa sleduje rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely, a to na verejnoprospešný účel, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry.

V § 11 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane pamiatkového fondu sa dopĺňa kompetencia krajského pamiatkového úradu na vydanie záväzného stanoviska, v ktorom:

  1. sa vymedzí územie národnej kultúrnej pamiatky určenej na obnovu,
  2. určia sa podmienky realizácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky, požiadavky na prieskum územia okolia národnej kultúrnej pamiatky, prípadne spôsob a rozsah výkonu kontroly,
  3. v záujme minimalizácie prevodu národných kultúrnych pamiatok z majetku obce alebo VÚC na tretiu osobu sa dopĺňa gescia krajského pamiatkového úradu nad takýmto prevodom národnej kultúrnej pamiatky, ku ktorému sa bude vyžadovať jeho súhlas.

Lesný pozemok vo vlastníctve štátu alebo pozemok tvoriaci ostatný majetok vo vlastníctve štátu, na ktorom sa nachádza národná kultúrna pamiatka, môže správca na verejnoprospešný účel obnovy národnej kultúrnej pamiatky, na základe záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu previesť do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku.

Ak dosiahnutie verejnoprospešného účelu zabezpečuje obec, VÚC, občianske združenie alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, správca môže s týmito osobami uzavrieť na základe záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu zmluvu, z ktorej vyplýva právo užívať pozemok pod národnou kultúrnou pamiatkou.

Ak sa národná kultúrna pamiatka nachádza na lesnom pozemku, zmluvu možno uzavrieť až po zápise rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o zmene druhu pozemku do katastra nehnuteľností.

Lesný pozemok po zmene druhu pozemku alebo pozemok tvoriaci  ostatný majetok vo vlastníctve štátu, na ktorom je národná kultúrna pamiatka, môže správca bezodplatne previesť zmluvou o prevode vlastníctva do vlastníctva obce alebo VÚC, alebo ich môže zmluvou, z ktorej vyplýva právo užívať taký pozemok prenechať do bezodplatného užívania obci, VÚC, občianskemu združeniu, združenie neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Zmluva s týmito subjektmi sa uzatvára na dobu neurčitú k rozsahu územia vyplývajúceho zo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Zmluva o prevode vlastníctva musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať definovanie verejnoprospešného účelu využitia prevádzaného pozemku a povinnosť dodržania tohto účelu, inak je zmluva neplatná.

Nadobúdateľ vlastníckeho práva nemôže previesť vlastníctvo k pozemkom na inú osobu okrem prípadov bezodplatného prevodu do vlastníctva štátu. Obdobne sa bude postupovať aj v prípade pamiatok nepatriacich do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Účinnosť: 01.01.2022
Schválené znenie
Sprievodná dokumentácia

Mgr. Vladimír Fujak