Evidencia a archivácia digitálnych publikácii

Dňa 20.08.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o povinných deponátoch a registri v oblasti médií a audiovízie. Proces odovzdávania povinných deponátov aktuálne upravených v zákone č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel predstavuje významnú a neoddeliteľnú súčasť vytvárania a udržiavania kultúrneho dedičstva SR.

V súčasnosti platný mechanizmus odovzdávania povinných výtlačkov periodických publikácií, neperiodických publikácií je však vzhľadom na neustály technologický a spoločenský vývoj potrebné aktualizovať a prispôsobiť novým požiadavkám.

Cieľom zákona je reflektovať aktuálny vývoj a nové požiadavky v oblasti vytvárania a uchovávania konzervačného fondu a digitálnej depozitnej zbierky, a to nie len prostredníctvom tradičných tlačených publikácií, ale aj prostredníctvom elektronických publikácií a webových portálov.

Predloženým zákonom sa okrem iného sleduje aj úprava systému evidovania periodických publikácií, ku ktorým po novom pribudnú aj webové portály, ktoré sú v súčasnosti jedným z najvyužívanejších zdrojov informácií, preto ich zaradenie do evidencie je logickým vyústením progresu digitalizácie.

Zákon upravuje aj niektoré povinnosti vydavateľov periodických publikácií, tlačovej agentúry a prevádzkovateľov webových portálov. Hlavným zámerom zákona je aj zníženie počtu právnických osôb, ktorým sa má odovzdávať povinný deponát publikácie, čo prispeje k zefektívneniu procesu budovania konzervačného fondu ako aj k zníženiu ekonomickej záťaže vydavateľov.

Významným prínosom novej právnej úpravy je aj zriadenie registra v oblasti médií a audiovízie s cieľom umožniť verejnosti ucelený a prehľadný prístup k aktuálnym informáciám o poskytovateľoch, službách a produktoch v oblasti médií a audiovízie.

Pripomienkovanie do: 03.09.2021

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Vladimír Fujak