FAQ ku komunálnym voľbám 2018

Nakoľko sa blíži termín komunálnych volieb, zhrnuli sme najčastejšie otázky používateľov portálu isamosprava.sk, ktorí využívajú bezplatné právne poradenstvo. 

Právny stav k 9. 11. 2018 

Nakoľko sa blíži termín komunálnych volieb, zhrnuli sme najčastejšie otázky používateľov portálu isamosprava.sk, ktorí využívajú bezplatné právne poradenstvo. FAQ pravidelne aktualizujeme na základe nových prichádzajúcich podnetov tak, aby mal každý možnosť nájsť odpovede na otázky, ktoré ho zaujímajú.

45. Môže člen okrskovej volebnej komisie žiadať o vydanie kópie zápisnice o výsledkoch volieb alebo o jej odfotenie ?

Zápisnica okrskovej volebnej komisie predstavuje volebný dokument, ktorý volebná komisia odovzdáva do úschovy obce. Sprístupňovanie zápisníc upravuje § 39 ods. 3 volebného kódexu, v zmysle ktorého sa na sprístupnenie tohto dokumentu vzťahuje zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného zákona má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. V tomto prípade nie je potrebné preukázanie právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu.

Z uvedených skutočností vyplýva, že člen komisie môže žiadať o vydanie kópie zápisnice o výsledkoch volieb prípadne odfotografovania tohto dokumentu.

44. Kandidát na starostu s podporou politickej strany nepoužil žiadne finančné prostriedky na predvolebnú kampaň. Je nutné odoslať o tomto čestné prehlásenie na ministerstvo vnútra? 

Zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani v platnom znení upravuje v ust. § 7 spôsob vedenia volebnej kampane politickou stranou a povinnosti s tým spojené.

Na kandidáta s podporou politickej strany sa vzťahujú ust. § 6 zákona o volebnej kampani len v prípade, že viedol svoju volebnú kampaň sám ako nezávislý kandidát. Vtedy zákon o volebnej kampani vyžaduje aj prehľad nákladov vynaložených 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb resp. ak žiadne neboli, tak čestné vyhlásenie, ktoré si pre potreby kontroly uchová vo svojej evidencii. Kandidát predkladá doklady a informácie ministerstvu vnútra len na základe požiadania v zmysle § 6 ods. 12 zákona o volebnej kampani. V takom prípade je povinný poskytnúť informácie, ktoré sa týkajú evidencií podľa odsekov 6, 10 a 11 ust. § 6 zákona o volebnej kampani do desiatich dní od doručenia žiadosti.

V prípade, že volebnú kampaň vedie politická strana, všetky príjmy a výdavky na volebnú kampaň preukazuje táto strana.

43. Môže osoba, voči ktorej je vedené trestné stíhanie zastávať funkciu podpredsedu vo volebnej komisii ?

Členstvo vo volebnej komisií upravuje § 18 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Člen volebnej komisie musí dosiahnuť 18 rokov veku, byť spôsobilý na právne úkony a mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Podmienky ohľadom jeho bezúhonnosti zákon nestanovuje. 

42. Je možné pozvať osobu poverenú napr. okresom alebo krajom, ktorá by celý priebeh volieb a sčítavanie hlasov kontrolovala ?

Ust. § 27 zákona č. 180/20014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva umožňuje prítomnosť vo volebnej miestnosti aj členom volebných komisií vyšších stupňov a ich zapisovateľov. Uvedené osoby môžu dohliadať na priebeh volieb vo volebnej miestnosti, avšak zárukou transparentného výkonu volieb má byť práve okrsková volebná komisia, ktorá je zložená zo zástupcov rôznych kandidátnych strán. Títo by sa mali navzájom kontrolovať a zabezpečiť priebeh volieb v súlade so zákonom. 

41. Môže terajší starosta vítať prichádzajúcich voličov buď osobne alebo nejakým iným spôsobom ?

Osobné vítanie prichádzajúcich voličov by mohlo naplniť znaky volebnej kampane, ktorá je v tom čase zakázaná. V prípade takéhoto konania zo strany aktuálneho starostu by mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu ostatných voličov a taktiež k zvýhodneniu oproti iným kandidátom. Takýmto konaním by mohla byť k porušená zásada rovnosti prístupu k voleným funkciám a ohrozený priebeh volieb. 

40. Môžem požiadať volebnú komisiu o zverejnenie zoznamu voličov, ktorí podpísali prevzatie volebných lístkov ?

Zákon umožňuje sprístupniť len zápisnice o výsledkoch volieb v zmysle zákona č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Ostatné volebné dokumenty je možné sprístupniť len súdom a orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s výkonom ich právomocí, teda v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním alebo trestným konaním.

V zozname voličov sú uvedené osobné údaje jednotlivých voličov a preto tento dokument je chránený pred zverejnením.

39. Môže byť zvolané obecné zastupiteľstvo počas volebného moratória?

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva ani zákon o volebnej kampani v platnom znení neustanovuje zákaz rokovania obecného zastupiteľstva v čase moratória.

Život v obci sa volebným moratóriom nezastavuje, a preto sú orgány obce povinné zabezpečovať jej riadny chod. Starosta a poslanci vykonávajú svoje verejné funkcie až do momentu, kým na ich miesto nenastúpia novozvolení zástupcovia obce.

38. Volebnej komisii bola doručená žiadosť o voľbu do prenosnej volebnej schránky, ale žiadateľka je umiestnená v zariadení sociálnych služieb, kde nemá trvalý pobyt a uvedené zariadenie sa nachádza v inom volebnom okrsku. Môžu prísť k menovanej 2 členovia okrskovej volebnej komisie v ktorej zozname je zapísaná ?

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

V prípade volieb do samosprávy obcí teda volič nemôže odvoliť v inom volebnom okrsku ako v okrsku v ktorom má trvalý pobyt z dôvodu, že v prípade samosprávnych volieb zákon o podmienkach výkonu volebného práva neumožnil voličom voliť mimo svojho trvalého bydliska prostredníctvom hlasovacieho preukazu.

37. Je možné začať činnosť okrskovej volebnej komisie v prípade ak počet členov klesne pod 5 osôb ? 

Samotný zákon počíta so situáciou, kedy môže klesnúť počet členov komisie aj pod jej minimálny počet, avšak so vznikom tejto situácie nespája nemožnosť pokračovania v činnosti tejto komisie. Táto komisia by mala aj pri zníženom počte riadne pokračovať vo svojej činnosti tak, aby zabezpečila riadny chod volieb a zároveň je potrebné postupovať v závislosti od daných okolností podľa § 170 ods. 3 alebo 7 zákona o podmienkach výkonu volebného práva.

Je však potrebné prihliadať na fakt, že volebná komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov a v prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za odmietnutý. O priebehu rokovania vyhotoví volebná komisia zápisnicu.

36. Kandidát členom volebnej komisie v inom obvode? 

Ust. § 17 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva upravuje nezlučiteľnosť funkcie člena volebnej komisie s kandidatúrou vo voľbách. Účelom tohto obmedzenia je vylúčiť možnosť vplyvu kandidátov na priebeh volieb a predovšetkým na ich výsledok. Nezlučiteľnosť sa vzťahuje len na tie voľby, v ktorých dotknutá osoba kandiduje.

Máme za to, že kandidát na starostu v obci môže byť členom okrskovej volebnej komisie v inej obci. Jeho účasť v okrskovej volebnej komisie v inej obci nebude mať vplyv na priebeh volieb v obci, v ktorej kandiduje. Vylučuje sa však účasť takéhoto kandidáta v okrskovej komisii v obci, v ktorej kandiduje alebo v okresnej volebnej komisii, pod ktorú spadá obec, v ktorej kandiduje.

35. Môžu osoby neprítomné v deň komunálnych volieb v mieste svojho bydliska voliť aj inak ako osobne napr. poštou? 

Ust. § 24 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva upravuje postup pri hlasovaní. V komunálnych voľbách je v zmysle uvedeného ustanovenia možné hlasovať len priamo vo volebnej miestnosti alebo do prenosnej volebnej schránky. Hlasovanie zo zahraničia je možné len pri voľbách do NR SR a pri referende, kde volebný kódex umožňuje aj hlasovanie prostredníctvom pošty. Iné spôsoby hlasovania volebný kódex nepozná. 

34. Môže volič splnomocniť inú osobu, aby zaň odvolila?

Ust. § 24 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva zakazuje zastúpenie voliča. Jednou zo základných zásad volebného práva podľa ust. § 2 zákona je priama voľba. 

33. Môžu byť pred komunálnymi voľbami prideľované novým stavbám súpisné čísla? Je uvedené v súlade s ust. § 2d zákona o obecnom zriadení?

Úlohou ust. § 2d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) je zabezpečenie úspešného priebehu jednotlivých druhov volieb. V prípade územných zmien, zmeny názvu obce alebo jej časti, zmien názvov ulíc a zmien spôsobu číslovania budov by došlo k sťaženiu organizácie volieb a zneprehliadneniu voličských zoznamov.

Ust. § 2d zákona o obecnom zriadení zakazuje zmenu číslovania budov. Určenie súpisného a orientačného čísla skolaudovanej budove nemožno považovať za zmenu číslovania budov. Ide o plnenie zákonnej povinnosti tak zo strany osoby určenej v kolaudačnom konaní ako aj zo strany obce v zmysle § 2c ods. 3 zákona o obecnom zriadení.

32. Môže kandidátovi na primátora poukázať prevodom peniaze na kampaň na jeho transparentný účet jeho rodinný príslušník? Je rodinný príslušník povinný pri bankovom prevode uviesť nejaké údaje do poznámky?

Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) v ust. § 6 ods. 4 presne vymedzuje od koho môže nezávislý kandidát prijať dar a iné bezodplatné plnenie. Uvedené ustanovenie vyžaduje, aby fyzická osoba, ktorá prispieva na kampaň, mala trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.Na druhej strane ust. § 6 ods. 5 zákona o volebnej kampani vymedzuje subjekty, od ktorých kandidát nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň.

Ak rodinný príslušník spĺňa podmienky v uvedených ustanoveniach, môže poukázať dar alebo iné bezodplatné plnenie v prospech volebnej kampane nezávislého kandidáta na jeho transparentný účet. Zákon o volebnej kampani neupravuje bližšie povinnosti darcu/prispievateľa uvádzať údaje v poznámke. Dôležité je, aby nezávislý kandidát v zmysle ust. § 6 ods. 6 na požiadanie vedel preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky poukázané.

31. Môže kandidátnu listinu na poslancov podať jeden splnomocnenec strany a kandidátnu listinu na starostu iný splnomocnenec strany? Musí tá istá politická strana podať kandidátnu listinu na poslancov a kandidátnu listinu na starostu súčasne v ten istý deň?

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva nestanovuje povinnosť politickým stranám doručiť kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva súčasne s kandidátnou listinou pre voľby starostu obce, čiže kandidátne listiny môžu byť doručené separátne. Pre obidva typy kandidátnej listiny platí, že kandidátna listina musí byť doručená najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Táto lehota má hmotnoprávny charakter, čo znamená, že kandidátna listina musí byť v posledný deň lehoty skutočne doručená.

Podľa ust. 171 ods. 5 písm. b) zákona o podmienkach výkonu volebného práva, musí byť súčasťou kandidátnej listiny politickej strany alebo koalície (pre voľby do obecného zastupiteľstva aj pre voľby starostu obce) oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva nevylučuje situáciu, kedy by kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu obce podali rozdielni splnomocnenci, alebo v rozdielne dni, podmienkou však je, že splnomocnenci musia byť určení v kandidátnej listine resp. v oznámení o určení splnomocnenca, ktoré je prílohou kandidátnej listiny.

Ustanovenie § 171 ods. 5 písm. b) zákona o voľbách vyžaduje, aby súčasťou kandidátnej listiny okrem určenia splnomocnenca bolo aj určenie náhradníka. Ak náhradník v kandidátnej listine nie je určený, nie je to dôvod na nezaregistrovanie kandidáta podľa ust. § 172 ods. 1 zákona o podmienkach výkonu volebného práva. 

30. Aký vek kandidát sa uvádza na hlasovacom lístku, ak v čase podania kandidatúry má 52 rokov, ale v čase konania volieb bude mať už 53 rokov?

Podľa ust. § 175 ods. 3 a ust. § 180 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sa na hlasovacom lístku uvádza aj vek kandidáta. Údaje majú zodpovedať údajom uvedeným na kandidátnej listine kandidáta. Kandidátna listina obsahuje dátum narodenia kandidáta, čiže aktuálnou informáciou na hlasovacom lístku je vek kandidáta v čase volieb - čiže 53 rokov. 

29. Pokiaľ máme v obci len jeden okrsok, uvádzame názov volebnej komisie okrsková alebo miestna volebná komisia? 

V súlade s § 170 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. v obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok, sa okrsková volebná komisia nebude utvárať. Jej úlohy plní miestna volebná komisia, preto je potrebné uvádzať ako názov komisie Miestnu volebnú komisiu.

28.Kto podpisuje preukaz člena volebnej komisie? Člen volebnej komisie, alebo starosta obce?  

Preukaz člena volebnej komisie má byť, podľa nášho názoru, podpísaný priamo členom, ktorý je jeho držiteľom. Nie sme si vedomí žiadneho zákonného dôvodu, pre ktorý by mal práve starosta tento preukaz podpisovať. Navyše by na preukaze muselo byť uvedené výslovne „podpis starostu/primátora“ aby nebol zameniteľný s podpisom člena volebnej komisie. 

27. Môže byť manželka starostu členom volebnej komisie? 

Členstvo vo volebnej komisií upravuje § 18 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Pokiaľ manželka starostu spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky, t. j. dovŕšila 18 rokov veku, je spôsobilá na právne úkony, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a podpíše sľub, môže byť členom volebnej komisie. 

26. Má kandidát právny nárok na vydanie písomného potvrdenia o prevzatí kandidátnej listiny od zapisovateľa miestnej volebnej komisie? Je povinnosť oznámiť úradné hodiny zapisovateľa? 

V zmysle ustanovenia § 171 ods. 1 tohto zákona platí, že: „Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý kandidát. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.“

V prípade volieb do orgánov samosprávy pre rok 2018 sa kandidátne listiny doručujú zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr do 11.09.2018. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva bližšie na tieto účely neupravuje proces zaevidovania prijatia doručených kandidátnych listín zapisovateľom. Tento zákon pozná až rozhodnutie miestnej volebnej komisie o zaregistrovaní kandidáta v zmysle § 172 tohto zákona[1]. Nárok na vydanie potvrdenia o prevzatí kandidátnej listiny tu nie je daný. Nevidíme však prekážku v tom ak si nezávislý kandidát dá od zapisovateľa miestnej volebnej komisii potvrdiť (napr.: vo forme preberiaceho protokolu) odovzdanie kandidátnych listín.

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva neustanovuje pre obce povinnosť zverejnenia úradných hodín zapisovateľa miestnej volebnej komisie. Je však vhodné, aby tak obce urobili, nakoľko ide o administratívnu činnosť obce, ktorá má byť dostupná v tomto čase najmä pre kandidátov v súvislosti s končiacou sa lehotou na odovzdanie kandidátnych listín

25. Môžem podať kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenej osoby? 

Na základe ust. § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov kandidátnu listinu doručuje nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, pričom lehota na podanie kandidátnej listiny končí uplynutím posledného dňa lehoty. Rovnaký postup platí aj pri kandidátnej listine pre voľby starostu obce ust. § 176 volebného zákona.

Ústavný súd SR sa zaoberal rovnakou situáciou pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Podľa uznesenia Ústavného súdu SR PL. ÚS 21/2017 vyplýva, že podať kandidátnu listinu nezávislého kandidáta je možné aj prostredníctvom splnomocnenej osoby.

24. Môžem kandidovať za politickú stranu za starostu obce a zároveň za inú politickú stranu za poslanca obecného zastupiteľstva? 

Problematiku kandidovania na viacerých kandidátnych listinách rieši zákon č. 180/2014 Z. z. v § 171 ods. 5 písm. a) a zároveň § 176 ods. 4 písm. a) v vzťahu ku konkrétnej funkcii. Detailnejšiu úpravu v tomto smere zákon neobsahuje. Nakoľko ide o rozdielne funkcie, do ktorých je možné kandidovať samostatne, máme za to, že by sa takéto kandidátne listiny mali akceptovať.

Upozorňujeme však, že konečné posúdenie bude na miestnej volebnej komisii, ktorá kandidátne listiny spracúva. Pokiaľ by došlo k nesprávnemu posúdeniu kandidátnych listín zo strany miestnej volebnej komisie, prípadne k ich odmietnutiu, kandidát môže voči rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o jeho nezaregistrovaní podať návrh na zaregistrovanie kandidáta na správny súd, a to do troch dní odo dňa, kedy rozhodnutie prevezme.

23. Som povinný uviesť svoj akademický titul na kandidátnej listine, pokiaľ ho nemám v občianskom preukaze? 

Uvedenie akademického titulu, pokiaľ ho má kandidát udelený, je jednou zo zákonných náležitostí podľa § 176 zákona č. 180/2014 Z. z.. Kandidát je teda povinný uviesť svoj akademický titul aj za predpokladu, že ho nemá uvedený v občianskom preukaze. 

22. Kto je splnomocnencom strany? Potrebuje aj náhradníka ? 

Splnomocnencom politickej strany je osoba, prostredníctvom ktorej tá-ktorá strana koná. Ide teda o osobu, ktorá v mene strany podáva kandidátnu listinu, ktorej budú doručované písomnosti a pod.. Každá politická strana alebo koalícia, ktorá chce kandidovať vo voľbách do orgánov samosprávy, podáva s kandidátnou listinou oznámenie o určení splnomocnenca a jeho náhradníka podľa § 171 ods. 5 písm. b) alebo § 176 ods. 4 písm. b) zákona č. 180/2014 Z. z., pričom určenie náhradníka je obligatórne. Je na rozhodnutí politickej strany, koho určia vo voľbách za splnomocnenca a jeho náhradníka, nemôže ním však byť kandidát ani zapisovateľ volebnej komisie. 

21. Čo v prípade, že sa na podpisovej listine nebude nachádzať poučenie? 

Náležitosťami podpisovej listiny sú upravené v § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. . „V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta.“

Pokiaľ podpisová listina spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti, nevidíme dôvod, prečo by nemala byť akceptovaná. Odporúčame ale využívať vzor podpisovej listiny, ktorý je zverejnený na stránke Ministerstva vnútra alebo vzory pripravené tímom portálu isamosprava.sk

20. Musí politická strana na svojej kandidátke uviesť iba člena strany? 

V zmysle § 171 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení (ďalej len " Zákon č. 180/2014 Z. z. ) môže kandidátnu listinu podať buď nezávislý kandidát alebo politická strana. Pod politickou stranou sa myslí politická strana registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. Členstvo v tej ktorej politickej strane upravujú jej vnútorné stanovy (§ 6 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z.).

Ani jeden z vyššie uvedených zákonov priamo neupravuje povinnosť politickej strany vo voľbách postaviť kandidáta, ktorý je riadnym členom strany. Je len na vnútornej dohode členov strany, koho uvedú na svojej kandidátnej listine. Volebná komisia sa nebude zaoberať tým, či je tá- ktorá osoba skutočne členom politickej strany, rozhodujúce bude, že bude vedený na kandidátnej listine danej politickej strany. Sympatizant politickej strany môže kandidovať vo voľbách do samosprávy obcí ako nezávislý kandidát s neformálnou podporou politickej strany. 

19. Môže mať politická strana aj viac ako jedného kandidáta na poslanca? 

V súlade s § 171 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. sme každá politická strana na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov obecného zastupiteľstva. Politická strana je tak limitovaná iba počtom poslancov, ktorí majú byť zvolení do zastupiteľstva danej obce. 

18. Môže člen volebnej komisie kandidovať za poslanca obecného zastupiteľstva?

Zákon túto problematiku konkretizuje v § 17, a to "Kandidát na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, na poslanca Európskeho parlamentu, na prezidenta Slovenskej republiky, na predsedu samosprávneho kraja, na poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, na starostu obce a na poslanca obecného zastupiteľstva nesmie byť členom volebnej komisie vo voľbách, v ktorých kandiduje.

17. V obci sme dvaja kandidáti s rovnakým menom a priezviskom. Môžem pre naše spoľahlivé rozlíšenie uviesť na kandidátnej listine moju prezývku?  

Náležitosti kandidátnej listiny sú uvedené v zákone. Registráciu kandidátov však v súlade s § 172 zákona č. 180/2014 Z. z. vykonáva miestna volebná komisia, ktorá uvádza v súlade s § 173 uvedeného zákona iba " číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom, číslo volebného obvodu a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť. Kandidáti sa v zozname uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska."

Z uvedeného plynie, že miestna volebná komisia nebude uvádzať prezývku kandidáta. Dostatočným identifikátorom - aj pri vedení volebnej kampane- bude poradové číslo zaregistrovaného kandidáta a ďalšie skutočnosti ako adresa, povolanie, príslušnosť k strane a pod. 

16. Pokiaľ chcem zbierať podpisy na podpisovej listine spoločne na kandidatúru poslanca a starostu, akú spojku je potrebné použiť, aby som sa nedopustil administratívnej chyby ? 

Formát spoločnej podpisovej listiny nie je zákonom stanovený. Z podpisovej listiny však musí jasne plynúť, že osoba kandiduje do oboch volených funkcií.  Formát so spojkou A potvrdil aj Odbor volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

15. Môže volebná komisia považovať za chybu na podpisovej listine to, že kandidát uviedol svoju adresu vo forme Rozmarínova ulica, keď v občianskom preukaze má adresu uvedenú vo forme Rozmarínova? Je to dôvod na neplatnosť podpisovej listiny? 

Zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo alebo voľbou svojich zástupcov patrí medzi základné politické práva garantované Ústavou a zároveň uvedené predstavuje jeden zo základným pilierov demokracie. Odmietnutie podpisovej listiny musí byť dôvodné a nesmie zasahovať do podstaty volebného práva.

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len "zákon o podmienkach volebného práva") v § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 určuje, že nezávislý kandidát musí na každom podpisovom hárku uviesť meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu.

V prípade, že na podpisovej listine je uvedená adresa s dodatkom ulica, nejedná sa o tak závažnú chybu, aby mohlo byť obmedzené ústavné právo byť volený. Podstatné je, aby kandidát bol dostatočne identifikovateľný. Okrem uvedeného v zmysle § 1 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, je súčasťou názvu ulice slovo ulica alebo označenie druhu iného verejného priestranstva.

Ale odporúčame, aby adresa trvalého pobytu kandidáta bola uvádzaná tak ako ju má zapísanú v občianskom preukaze. 

14. Uvádza sa ako zamestnanie vo volebných dokumentoch "starosta" ak ku dňu volieb vykonáva kandidát túto funkciu? 

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v § 176 ods. 6 jasne stanovuje obsahové náležitosti kandidátnej listiny. Jednou z nich je aj povinnosť uviesť zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny. Aj keď funkcia starostu nie je zamestnaním ale výkonom verejnej funkcie, máme za to, že účelom tohto ustanovenia je informovať voličov o aktuálnej činnosti kandidáta v profesijnej oblasti, pričom odporúčame uviesť činnosť, ktorej sa kandidát venuje vo svojom profesnom živote najviac.

13. Môže nezávislý kandidát na starostu obce navrhnúť člena volebnej komisie? 

Ust. § 169 zákona o podmienkach volebného práva upravuje spôsob utvorenia miestnych volebných komisií a mestských volebných komisií (ďalej spolu ako „miestna volebná komisia“), zánik funkcie ich členov, ako aj úlohy týchto volebných komisií.

Členov miestnej volebnej komisie delegujú jednotlivé politické strany (resp. koalície), ktoré podali kandidátnu listinu do zastupiteľstva v dotknutej obci. Ust. § 169 zákona o voľbách neumožňuje delegovať člena volebnej komisie nezávislým kandidátom. Uvedené platí aj pre delegovanie člena okrskovej volebnej komisie podľa § 170 zákona o voľbách.

Ak by počet členov volebnej komisie klesol pod minimálny počet päť a súčasne by nebol k dispozícii ani náhradník, chýbajúcich členov vymenuje starosta. Podmienky pre výkon funkcie člena volebnej komisie upravuje zákon o voľbách v § 18.

12. Termín komunálnych volieb?

Konkrétne termíny komunálnych volieb vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 110 dní pred dňom konania volieb v súlade s § 181 zákona o podmienkach výkonu volebného práva. V súčasnosti konkrétny termín volieb nebol vyhlásený, no možno ho očakávať začiatkom Novembra 2018.

11. Termín odovzdania kandidátnej listiny pre poslanca, starostu?

Kandidát musí začať so zbieraním podpisov tak, aby mohol odovzdať kandidátnu listinu s priloženou podpisovou listinou v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.

Kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva môže predložiť politická strana alebo nezávislý kandidát podľa § 171 ods. 1 zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty, pričom na všetky listiny predložené po zákonom stanovenej lehote komisia nebude prihliadať. Pre voľby starostu obce platia podmienky rovnako.

Viac sme sa zberu podpisov na kandidátnych listinách venovali TU:

Voľby: Začiatok zbierania podpisov na kandidátnu listinu

10. Aké sú možnosti kandidatúry?

V komunálnych voľbách je možné kandidovať na funkciu starostu obce alebo na poslanca obecného zastupiteľstva.

Kandidovať je možné ako kandidát politickej strany alebo ako nezávislý kandidát.

9. Ako kandidát za politickú stranu, aké sú podmienky?

Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne. Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu. Na kandidátnej listine politickej strany alebo koalície môže byť uvedený iba jeden kandidát.

Kandidátna listina musí obsahovať:

 1. názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,
 2. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, a adresu trvalého pobytu kandidáta,
 3. meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície je potrebné pripojiť

 1. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený,
 2. oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ miestnej volebnej komisie.

Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta.

8. Ako nezávislý kandidát, aké sú podmienky?

V kandidátnej listine nezávislého kandidáta je potrebné uviesť meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.

V zmysle ustanovenia § 176 ods. 1 Zákona o podmienkach výkonu volebného práva kandidátnu listinu pre voľbu starostu obce (primátora) môže podať nezávislý kandidát, ktorý je povinný ju doručiť osobne taktiež v lehote najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, pričom jej súčasťou je:

 1. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený, ako aj doklad osvedčujúci splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu podľa osobitného predpisu;
 2. podpisová listina podpísaná voličmi (§176 ods. 8), ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje. V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta. Potrebný počet podpisov je uvedený v prílohe č. 1 k tomuto zákonu. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.

Viac sme sa voľbe nezávislého kandidáta venovali TU:

Voľby: Kandidatúra nezávislého kandidáta s podporou politickej strany

7. Počet podpisov na kandidátnu listinu v prípade nezávislého kandidáta na poslanca, starostu?

Náležitosti kandidátnej listiny nezávislého kandidáta zákon o výkone volebného práva upravuje v § 176 ods. 6 až 8. Okrem uvedeného nezávislý kandidát ku kandidátnej listine pripája aj podpisovú listinu podľa § 176 ods. 8 zákona o výkone volebného práva. Počet podpisov od občanov na podpisovej listine sa odvíja od počtu obyvateľov obce.

Kandidát na starostu obce môže zároveň kandidovať aj na poslanca obecného zastupiteľstva. Takýto kandidát môže mať spoločnú podpisovú listinu, z ktorej však musí byť zrejmé, že kandiduje do oboch orgánov obce. Počet podpisov od občanov sa aj v tomto prípade bude odvíjať od počtu obyvateľov obce. Originál spoločnej podpisovej listiny priloží len k jednej kandidátnej listine a k druhej kandidátnej listine je postačujúce priložiť fotokópiu spoločnej podpisovej listiny.

Viac sme sa podmienkam kandidatúry na nezávislého starostu venovali TU:

Voľby: Podmienky kandidatúry nezávislého kandidáta na starostu obce

6. Aké podmienky musí spĺňať kandidát na starostu, poslanca? (vek, trvalý pobyt, vzdelanie, bezúhonnosť atď.)

Kandidovať na funkciu starostu obce môže podľa § 165 zákona o výkone volebného práva obyvateľ obce, ktorý má v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 25 rokov a spĺňa predpoklady na výkon funkcie starostu.

Kandidát na starostu obce môže kandidovať aj na poslanca obecného zastupiteľstva.

Kandidát na starostu však navyše nemôže naplniť jednu z prekážok práva byť volený, ktoré sú upravené v § 6 zákona o výkone volebného práva.

Týmito prekážkami sú:

 1. výkon trestu odňatia slobody,
 2. právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 3. pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Vyššie uvedené prekážky nedovoľujú občanovi, na ktorého sa vzťahujú, právo byť volený, a to z dôvodu ochrany dôležitého záujmu spoločnosti.

Viac sme sa prekážkam volebného práva venovali TU:

Voľby: Odsúdenie za trestný čin vs. prekážka v práve byť volený

Počas registrácie kandidátov preskúma miestna volebná komisia všetky predložené kandidátne listiny. Pokiaľ sa volieb chce zúčastniť aj kandidát, na ktorého sa vzťahuje jedna z prekážok voliteľnosti, volebná komisia tohto kandidáta do volieb nezaregistruje v súlade s § 177 ods. 1 písm. a) zákon o podmienkach voliteľnosti.

Kandidát, na ktorého sa vzťahuje prekážka práva byť volený, sa teda nesmie zúčastniť volieb ako kandidát na starostu.

5. Má kandidát povinnosť predkladať alebo zverejňovať vyúčtovanie predvolebnej kampane?

Podmienky vedenia a financovania volebnej kampane pre voľby (aj) do orgánov územnej samosprávy upravuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v platnom znení (ďalej len „zákon o volebnej kampani“). Kandidát na primátora je povinný viesť evidenciu bezodplatných darov (nepôjde o finančné prostriedky, tie možno poskytnúť len bankovým prevodom) a evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň, ktoré musí uchovávať po dobu 5 rokov od ukončenia volebnej kampane. Na požiadanie ministerstva vnútra (§ 6 ods. 12 zákona o volebnej kampani a/alebo okresného úradu (§ 9 ods. 4 zákona o volebnej kampani) je kandidát povinný predložiť doklady a informácie vzťahujúce sa na jeho volebnú kampaň.

Kandidát je povinný zhotoviť správu o prostriedkoch, ktoré vynaložil na volebnú kampaň v členení na :

 1. náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
 2. náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy,
 3. náklady na úhradu volebných plagátov,
 4. cestovné výdavky,
 5. prehľad darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty,
 6. všetky ostatné náklady nezávislého kandidáta na svoju propagáciu,
 7. prehľad nákladov, ktoré nezávislý kandidát vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložil, doloží o tom čestné vyhlásenie.

Túto správu je kandidát povinný zverejniť na svojom webovom sídle a zároveň ju doručiť v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb ministerstvu vnútra. Za nesplnenie povinnosti ministerstvo vnútra uloží kandidátovi pokutu vo výške od 1.000 EUR do 10.000 EUR (§ 19 ods. 6 písm. b) zákona o volebnej kampani).

4. Čo musia spĺňať produkty určené pre volebnú kampaň?

Za účelom zvýšenia transparentnosti vedenia volebnej kampane ustanovenie § 15 zákona o volebnej kampani zavádza povinnosť pre každého, kto vedie volebnú kampaň podľa tohto zákona, zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi. Údaje musia byť uvedené v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky. Uvedené takisto platí aj na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd. Pri drobných reklamných predmetoch (odznaky, kľúčenky, atď.) sa uvádza len údaj o objednávateľovi.

Uvedené bolo do zákona zavedené z dôvodu, že v praxi sa vyskytovali prípady, kedy nebolo možné zistiť kto, na pokyn koho a za čo konal pri propagácii v prospech alebo neprospech kandidujúceho subjektu.

Za porušenie uvedenej povinnosti môže ministerstvo vnútra podľa § 19 ods. 6 písm. c) zákona o volebnej kampani uložiť nezávislému kandidátovi pokutu od 1.000 EUR do 10.000 EUR.

3. Vyžaduje legislatíva, aby na internete bolo zverejnené, kto prispel na transparentný účet?

Zákon o volebnej kampani v § 6 ods. 6 stanovuje pre nezávislého kandidáta na funkciu primátora mesta alebo obce s počtom obyvateľov nad 5000 povinnosť viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na osobitnom účte v banke. Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie musí nezávislý kandidát preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené. Zákon neustanovuje priamo povinnosť, že v rámci informácií uvedených na transparentnom účte musí byť uvedený darca finančných prostriedkov (v poznámke). Údaje na osobitnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií.

Podstatné je, aby kandidát vedel preukázať pôvod peňazí na transparentnom účte.

2.  Môže občan svojím podpisom podporiť aj dvoch rôznych kandidátov na starostu obce? 

Zákon 180/2014 Z. z. neupravuje obmedzenia pre občanov pri podpisovaní petičných listín budúcich kandidátov na starostu obce. Zákon 180/2014 Z. z. v § 176 ods. 8 tretej vete sa priamo hovorí, že „...Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta...“.

Z dikcie zákona vyplýva, že občan môže podporiť aj viac kandidátov na starostu obce svojim podpisom, nesmie tak však urobiť na rovnakom podpisovom hárku.

1.  Pokiaľ obecné zastupiteľstvo rozhoduje o počte poslancov, ktorí majú byť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí volení, ktorý zákon je v uznesení potrebné použiť? 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva sa určuje na celé volebné obdobie podľa počtu obyvateľov obce. Tieto ustanovenia sú zakotvené v § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, ktoré by sa malo použiť aj v pripravovanom uznesení. Pokiaľ by zastupiteľstvo upravovalo volebné obvody, primerane sa použijú aj ustanovenia zákona č. 180/2014 Z. z..

Mgr. Lenka Michalovičová 

Mgr. Monika Ivanová