Finančné nástroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Dňa 05.06.2024 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Návrhom zákona sa dopĺňa Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka ako európsky štrukturálny a investičný fond, z ktorého je poskytovaný na území Slovenskej republiky príspevok na finančné nástroje.

Ďalej upravuje okolnosti vzniku povinnosti vrátiť príspevok na finančný nástroj, pričom zákon medzi tieto okolnosti zaraďuje porušenie pravidiel, postupov a podmienok podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov, čo zahŕňa aj porušenie legislatívy EÚ, alebo porušenie pravidiel a podmienok uvedených v zmluve o financovaní, na základe ktorej bol príspevok na finančný nástroj poskytnutý a upravuje vysporiadanie finančných vzťahov s konečným prijímateľom alebo s orgánom vykonávajúcim finančné nástroje, ktoré sa vykoná finančnou opravou zo strany poskytovateľa, teda riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom, certifikačným orgánom alebo orgánom auditu pred ukončením operačného programu alebo programu.

Poznámka:

Návrh sa prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.                    

Návrh nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. 

Predpokladaná účinnosť: neuvedené 

Sprievodná dokumentácia  

Mgr. Martina Bumberová