Finančné výkazy subjektov verejnej správy

Dňa 26.07.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

Cieľom návrhu je aktualizovať Opatrenie v časti jeho príloh a to konkrétne finančných výkazov č. 1 až 5, ktoré sa predkladajú zo strany subjektov verejnej správy. Návrh nezakladá požiadavku na nové finančné výkazy, ani nemení termín, spôsob a miesto predkladania údajov subjektmi verejnej správy.

- Príloha č. 1, výkaz FIN 1-12 bude doplnený o novú dimenziu klasifikovania príjmov a výdavkov za účelom sledovania jednorazových titulov,

- Príloha č. 2, výkaz FIN 2,04 bude doplnený o pohľadávky z poskytnutých zábezpek, a formálne aktualizovaný na vybraných položkách aktív,

- Príloha č. 3, výkaz FIN 3-04 bude aktualizovaný v štruktúre subsektorov,

- Príloha č. 4, výkaz FIN 4-04 bude aktualizovaný v štruktúre subsektorov a doplnený o nový dlhový nástroj záväzkov z používania kreditných kariet,

- Príloha č. 5, výkaz FIN 5-04 bude doplnený o nový dlhový nástroj záväzkov z používania kreditných kariet.

Ide o úpravu výkazov na základe legislatívnych zmien niektorých zákonov (napr. § 30aa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov), požiadaviek Eurostatu a OECD na poskytovanie údajov o finančnej štatistike, ako aj podnetov z praxe.

Pripomienkovanie do: 18.08.2023

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Helena Laposová