Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR 2023

Dňa 12.06.2023 bol v MPK zverejnený harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2023. Cieľom je zabezpečenie realizácie úloh týkajúcich sa prípravy a vykonania volieb do NR SR v roku 2023.

V predloženom návrhu sú uvedené úlohy pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce s určenými termínmi ich plnenia v súlade s lehotami určenými v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a ustanovenými zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nositelia úloh ich plnením vytvoria podmienky k organizačnému, materiálnemu a technickému zabezpečeniu prípravy a vykonania volieb. Plnenie úloh bude spočívať hlavne vo vydaní pokynov, na základe ktorých budú koordinované všetky práce spojené s prípravou volieb. Pôjde predovšetkým o práce spojené so zabezpečením tlače a distribúcie volebných tlačív, s vytvorením okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a volebných komisií pre voľbu poštou a  podmienok pre ich činnosť, so zabezpečením elektronického komunikačného spojenia volebných orgánov všetkých stupňov, so zabezpečením školení osôb, ktoré sa budú podieľať na príprave volieb a priebehu hlasovania, so zabezpečením spracovania výsledkov volieb, úschovy volebných dokumentov a ďalších prác súvisiacich s prípravou a vykonaním volieb. Finančné prostriedky na vykonanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky nie sú zohľadnené v rozpočte kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ani v rozpočte Štatistického úradu Slovenskej republiky. Na zabezpečenie prípravy a vykonania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 je potrebné uvoľniť finančné prostriedky pre kapitolu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 13 686 875 eur a kapitolu Štatistického úradu Slovenskej republiky vo výške 3 148 630 eur.

MPK končí: 16.06.2023

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová