Klimatický fond pre pôdu

Dňa 11.08.2022 bol v MPK zverejnený Legislatívny zámer návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu, ktorý má upravovať právne vzťahy v oblasti podpory ochrany a kvality pôdy prostredníctvom Klimatického fondu pre pôdu, jednotného informačného a monitorovacieho systému PôDA a certifikačného systému Uhlíková a vodná banka.

Východiskom prípravy legislatívneho zámeru je:

  1. prebiehajúce zmeny klímy, nárast spevnených plôch a záberov pôdy,
  2. úbytok poľnohospodárskej pôdy a potreba vodozádržných a protieróznych opatrení na lesnej pôde,
  3. zvyšovanie odvádzania dažďových a vnútorných vôd z územia, absencia efektívnych nástrojov na zadržiavanie vody v krajine vrátane manažmentu dažďovej vody,
  4. absencia efektívnych nástrojov na ukladanie uhlíka na a v poľnohospodárskej pôde.

Ciele právnej úpravy navrhovanej v legislatívnom zámere vo všeobecnosti spočívajú v

  1. ochrane kvalitnej pôdy zavedením nových činností a aktivít, ktoré zabezpečujú efektívne využívanie poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, zastavujú úbytok poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, zabezpečujú udržateľné obhospodarovanie lesov, znižujú záber nezastavenej plochy a zabraňujú degradácii pôdy,
  2. zavedení efektívnych nástrojov na zadržiavanie vody v krajine vrátane manažmentu dažďovej vody,
  3. zavedení efektívnych nástrojov na ukladanie uhlíka v pôde,
  4. zavedení nového inštitútu - Klimatického fondu pre pôdu ako štátneho fondu na uskutočňovanie štátnej podpory ochrany poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy a dosahovania vyššie uvedených cieľov.

Naplnenie cieľov novej štátnej politiky sa podľa zámeru bude realizovať v týchto fázach: 

rok 2022 – rok prípravnej fázy Klimatického fondu pre pôdu:

legislatívny zámer návrhu zákona Klimatického fondu pre pôdu a zostavenie návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu

príprava a realizácia vybraných vhodných manažmentových (adaptačných a mitigačných) opatrení na pôde pilotných lokalitách a prezentácia už existujúcich príkladov opatrení

vytvorenie a sprístupnenie katalógu opatrení

vytvorenie prototypu certifikačného systému Uhlíková a vodná banka

rok 2023 - rok etablovania a rozbehnutia činnosti Klimatického fondu pre pôdu:

dokončenie legislatívneho procesu prerokovania a schválenia návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu

etablovanie organizačnej štruktúry a fondu a rozbehnutie činnosti Klimatického fondu pre pôdu

vytvorenie vstupného portálu informačného a monitorovacieho systému PôDA a spoločnej evidenčnej vrstvy pre evidenciu záznamov certifikačného systému

podpora prvej skupiny vhodných manažmentových (adaptačných a mitigačných) opatrení na pôde

etablovanie certifikačnej autority v rámci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a spustenie certifikačného systému Uhlíková a vodná banka, ktorý bude tiež poskytovať súčinnosť pri reportovaní rezortných informácií o emisiách a záchytoch emisií v pôdohospodárstve

rok 2024 – 2027 - roky plného rozbehnutia činnosti Klimatického fondu pre pôdu:

realizácia opatrení a projektov v katastroch miest a obcí na pôde konkrétnych vlastníkov, užívateľov a správcov, financované zo zdrojov Klimatického fondu pre pôdu; súbežne s realizáciou týchto opatrení a projektov bude prebiehať ich monitoring, hodnotenie dopadov a dosiahnutých výsledkov

aktívna činnosť Klimatického fondu pre pôdu v oblasti kontraktovania firiem, ktoré potrebujú zabezpečiť záchyty CO2 na pôde na vyrovnanie uhlíkovej bilancie firiem

komunikačné aktivity pre verejnosť a tréningová podpora pre etablovanie siete certifikačných stredísk a pracovísk Uhlíkovej a vodnej banky

plné rozbehnutie činnosti Klimatického fondu pre pôdu a certifikačného systému Uhlíkovej a vodnej banky ako nového podporného nástroja nad rámec zdrojov Strategického plánu SPP na roky 2023-27

2025 – rok dobudovania a sfunkčnenia jednotného informačného a monitorovacieho systému Pôda

2026 - rozbehnutie kontrolnej činnosti dodržiavania agrotechnických postupov na pôde

Klimatický fond pre pôdu ako aj certifikačný systém Uhlíková a vodná banka každoročne zostavia výročnú správu o svojej činnosti, ktorú budú verejne odpočtovať

MPK končí: 02.09.2022
Sprievodná dokumentácia
Dopad na samosprávu: priamy

Mgr. Helena Laposová