Krajinné plánovanie

Dňa 05.06.2024 vláda schválila návrh zákona o krajinnom plánovaní. Navrhovaný zákon upravuje ciele, úlohy, pôsobnosť orgánov a i. ), základné pojmy (krajina, hodnoty krajiny, krajinný ráz a i.), definíciu krajinného plánovania, základný nástroj krajinného plánovania - dokumentácia krajinného plánovania, ktorou sa komplexne rieši starostlivosť o krajinu.

Dokumentáciu krajinného plánovania, ktorá sa delí na Krajinný plán Slovenska, krajinný plán regiónu, miestny krajinný plán (spracováva sa pre územia najmenej jednej obce a pre územie s osobitým režimom starostlivosti o krajinu regionálneho významu), novú odbornú spôsobilosť v krajinnom plánovaní, a tou je spracovanie dokumentácie krajinného plánovania, základné etapy k obstarávaniu dokumentácie krajinného plánovania, možnosť dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým orgánom územnej samosprávy vydávať záväzné stanoviská v pripomienkovom konaní v procese obstarávania dokumentácie krajinného plánovania vrátane jej aktualizácie, vklad dokumentácie krajinného plánovania do registra.

Poznámka:

Návrh sa prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Návrh nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. 

Predpokladaná účinnosť od: 01. júla 2024 

Sprievodná dokumentácia 

Mgr. Martina Bumberová