Maloletí pacienti s onkologickým ochorením ako osoby s ŤZP

Dňa 28.06.2023 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Cieľom je zabezpečiť rodičom detských onkologických pacientov finančnú podporu po ukončení onkologickej liečby ich detí po dobu maximálne jedného roka po skončení aktívnej liečby. V tomto období je pre mnohých rodičov takýchto detí nemožné zamestnať sa vzhľadom na intenzívnu starostlivosť, ktorú sú nútení poskytovať svojmu dieťaťu, no  zároveň v súčasnosti nemajú nárok na finančnú podporu od štátu.

Podľa novely je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na opatrovanie aj fyzická osoba, ktorou je maloletý pacient s onkologickým ochorením, maloletý pacient s hematoonkologickým ochorením alebo maloletý pacient zaradený do transplantačného programu. Dĺžku odkázanosti na opatrovanie určí posudkový lekár v rozmedzí od 1 mesiaca do 12 mesiacov od ukončenia aktívnej liečby tejto fyzickej osoby. Aktívnou liečbou sa rozumie podávanie onkologickej alebo hematoonkologickej liečby.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa nevypláca, ak sa na fyzickú osobu vypláca materské, rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa.

Ďalej sa menia sumy:

Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu okrem fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na opatrovanie, a fyzická osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 50 000 eur.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla je najviac 13 277,58 eura. Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je najviac 16 596,96 eura.

Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 26 555,14 eura.

Účinnosť od: 01.08.2023

Schválené znenie

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Helena Laposová