Metodické usmernenie k § 23a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Účelom tohto metodického usmernenia je poskytnúť bližší pohľad na ustanovenia týkajúce sa ukladania dokumentov do registra účtovných závierok.