Metodika na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024

Dňa 25.07.2023 bolo v MPK zverejnené Nariadenie vlády SR o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024. Cieľom je úprava vzorcov uvedených v prílohách. Návrh nariadenia vlády upravuje obe metodiky, resp. pravidlá výpočtu prostredníctvom viacerých vzorcov vo svojich prílohách, ako aj ustanovuje hodnoty váh.

Jednotlivé vzorce sa uvádzajú pre kategóriu dospelých s tým, že pre kategóriu mládeže sa v zmysle druhého bodu prílohy č. 3 k zákonu postupuje rovnako s dvoma odchýlkami: zohľadňujú sa len dve najvyššie vekové kategórie (z ktorých sa napokon berie do úvahy tá, ktorá je pre výpočet podielu daného športu priaznivejšia) a namiesto rebríčkov v kategórii dospelých do výpočtu prirodzene vstupujú príslušné rebríčky v kategórii mládeže.

Materiál sa predkladá vo vzťahu k príspevku na rok 2024, vzhľadom na to, že príspevok sa poskytuje každoročne, pričom metodika prideľovania finančných prostriedkov v oblasti športu sa priebežne vyvíja, čo predpokladá vydávanie nariadenia každoročne. Vo výpočte príspevku na rok 2024 budú pre rozhodujúce obdobia 2020 až 2022 použité vypočítané postavenia za tieto obdobia z výpočtu príspevku na rok 2023. V prípade zistenia nových údajov za niektoré z období 2020 až 2022 bude prepočet postavenia za toto obdobie opravený.

Ambíciou vzorca na výpočet príspevku uznanému športu je rozdelenie rozhodujúcej časti  finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu jednotlivým športom so zohľadnením

a) úspešnosti príslušných športov,

b) domáceho a zahraničného záujmu verejnosti o tieto športy,

c) zapojením mládeže do 23 rokov do pravidelnej športovej činnosti v príslušných športoch.

Základom vzorca je vzťah

„športový úspech × záujem verejnosti + počet aktívnych športovcov vo veku do 23 rokov“,

ktorý vyjadruje, že šport je tým viac užitočnejší pre spoločnosť, čím je úspešnejší a zároveň aj je oň záujem, a/alebo čím viac detí a mládeže pritiahne k pravidelnému športovaniu. Tento vzorec zároveň umožňuje porovnávať medzi sebou rôzne športy na princípe nestrannosti.

Návrh nariadenia vychádza z  nariadenia vlády č. 303/2022 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2023. Oproti tomuto nariadeniu návrh aktualizuje príslušné roky a prináša nasledovné zmeny:

 1. zvyšuje váhu parametra počtu aktívnych športovcov v uznanom športe vo veku do 23 rokov z 20 % na 25 %, čím sa následne alikvótne znižuje váha parametra pre dosiahnutý športový úspech dospelých aj mládeže zo 40 % na 37,5 %,
 2. zreálňuje prepočet športového úspechu v prípade tzv. rebríčkového postavenia, a to nie porovnaním na počet krajín zastúpených vo svetovej federácii, ale porovnaním na počet krajín zastúpených v rebríčku svetovej federácie, pričom do tohto počtu sa započítavajú aj krajiny, ktorých športovci alebo tímy sa preukázateľne zúčastnili kvalifikácie na kontinentálny šampionát, ale tieto krajiny sa v rebríčku nenachádzajú,
 3. spresňuje spôsob výpočtu postavenia SR v prípade použitia rebríčkov individuálnych športovcov v prípade, že uznaný individuálny šport má najviac jedno športové odvetvie a všetky indiciduálne športové disciplíny sú zahrnuté v rebríčku športovcov,
 4. rozširuje zoznam rozhodujúcich podujatí v kategórii mládeže aj o výsledky z Európskeho pohára mládeže a Európskeho olympijského festivalu mládeže,
 5. redukuje počet započítaných výsledkov jedného športovca a športového zoskupenia v neolympijskom športovom odvetví v každom rozhodujúcom období z troch na dva,
 6. mení nastavenie horného limitu ochrany za účelom umožnenia vyššieho % nárastu príspevku „menším“ športom s veľkým potenciálom rastu nasledovne:
  1. športy, ktorých koeficient športu 2023 bol do výšky 1,82 %, môžu rásť v rozmedzí 10 % až 75 %, kedy výšku % rastu určuje klesajúca lineárna funkcia uvedená vo vzorci č. 1b Prílohy č.2 a hodnota 1,82 % predstavuje hodnotu horného kvintilu (20%) z koeficientov jednotlivých športov za rok 2023,
  2. športy, ktorých koeficient športu 2023 bol vyšší ako 1,82 %, môžu rásť fixne maximálne o 10 %,
 7. zavádza pre nové uznané športy (národné športové zväzy) strop, ktorým je dvojnásobok minimálneho koeficientu 2024, pričom ak bol niektorý z takýchto nových športov v roku 2023 financovaný dotáciou pre tzv. „neuznaný šport“, do výpočtu

MPK končí: 11.08.2023

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Helena Laposová