Ministerstvo dopravy ako cenový orgán pri regulácii cien nájmu bytov

Dňa 31.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách. Predkladaný návrh ustanovuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky novým cenovým orgánom pre oblasť regulácie cien nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov.

Návrh zákona obsahuje aj aktualizáciu niektorých pojmov a poznámok pod čiarou. Návrh zákona obsahuje aj aktualizáciu niektorých pojmov a poznámok pod čiarou.

Navrhovaný dátum účinnosti: dňom vyhlásenia

MPK končí: 20.02.2023

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Adam Mikuš