Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Dňa 12.01.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia MPSVaR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Návrh opatrenia MPSVaR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sa predkladá na základe § 7 ods. 2  zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v nadväznosti na § 8 ods. 1  predmetného zákona.

Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumy základnej náhrady  za používanie cestných motorových vozidiel ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.
Návrhom opatrenia MPSVR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sa  suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách  zvýši nasledovne:

  1. pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,063 eura na 0,067 eura,
  2. pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,227 eura na 0,239 eura.

Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sú zaokrúhlené podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách na tri desatinné miesta nahor.
Podľa § 7 ods. 2  zákona o cestovných  náhradách sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zvýšené sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel  patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené.

Pripomienkovanie do: 20.01.2023
Sprievodná dokumentácia

Mgr. Adam Mikuš