Nájom hrobových miest

Je nutné postupovať pri nájme hrobových miest podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ?

 

Právny stav k 16.01.2014

Otázka:

Je nutné postupovať pri nájme hrobových miest podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ?

Odpoveď:

Podľa nášho názoru nie je pri uzatváraní nájomných zmlúv potrebné postupovať podľa zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí (ďalej len „zákon o majetku obcí“).

V tomto prípade sa nepostupuje podľa zákona o majetku obcí, pretože na základe ustanovenie § 1 ods. 3 písm. c) zákona o majetku obcí sa tento zákon nevzťahuje na nakladanie s majetkom obce, ktoré je upravené osobitnými predpismi.

Zákon č. 131/2010 o pohrebníctve upravuje uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Podrobnosti súvisiace so správou pohrebiska, medzi ktoré patrí aj cenník služieb sú vymedzené v  prevádzkovom poriadku pohrebiska, ktorý schvaľuje obec všeobecne záväzným nariadením. 

Mgr. Matej Trnavský, advokátsky koncipient