Nájom nehnuteľného majetku štátu

Dňa 26.05.2023 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie zákona o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu. Cieľom je usporiadať niektoré právne vzťahy súvisiace s nájmom majetku štátu, ktoré nie je možné spravodlivo vysporiadať podľa súčasne platnej právnej úpravy. Ide predovšetkým o situácie, kde má štát prenajíma nehnuteľný majetok, ktorého existenciu alebo hmotný substrát zabezpečil nájomca sám a na vlastné náklady.

Navrhuje sa preto ustanoviť podmienky prevodu takéhoto majetku do vlastníctva nájomcu. Ide predovšetkým o deklarovanie existencie nájomného vzťahu na základe nájomnej zmluvy k predmetu nájmu, ktorý správca majetku štátu vedie ako dočasne prebytočný majetok, ktorý možno podľa súčasnej platnej právnej úpravy prenajať, a doterajší nájomca alebo jemu blízke osoby sú nájomcami tejto nehnuteľnosti aspoň 20 rokov, doterajší nájomca alebo jemu blízke osoby, ktoré boli nájomcami, podstatným spôsobom zhodnotili túto nehnuteľnosť a doterajší nájomca prejaví záujem nehnuteľnosť odkúpiť vo forme žiadosti.

Správca majetku štátu však takýto majetok bude môcť previesť, iba ak tvorí nehnuteľnosť, ktorá je využívaná ako vysokohorská chata alebo útulňa s prípravou a predajom nápojov na priamu konzumáciu a poskytovaním služieb maloobchodného predaja. Zároveň ďalšou podmienkou má byť skutočnosť, že v tejto nehnuteľnosti je na základe nájomnej zmluvy vytvorené informačné stredisko Tatranského národného parku.

MPK končí: 05.06.2023

Predpokladaná účinnosť od: 15.07.2023

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová