Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie v poradí druhú aktualizáciu Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe. Cieľom predkladaného materiálu je systematizovať prístupy k riešeniu chudoby a sociálneho vylúčenia a rozvíjať ich pod jednotným rámcom, a to najmä vo vzťahu k cieľom vyplývajúcim zo stratégie Európa 2020. 

Právny stav k: 30.09.2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie v poradí druhú aktualizáciu Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe (ďalej len „NRS“). Aktualizácia NRS je predkladaná s ohľadom na nové výzvy vyplývajúce najmä z Európskeho piliera sociálnych práv, prijatie nového Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 - 2024, prípravu nového programového obdobia pre využívane európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2021 - 2027, ako aj vo vzťahu k cieľom vyplývajúcim z Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2020 a špecifických odporúčaní Rady pre Slovensko, vrátane reflektovania výziev v oblasti súčasného boja s pandémiou koronavírusu a jej dôsledkami je základným rámcovým strategickým dokumentom v oblasti podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe.

Cieľom predkladaného materiálu je systematizovať prístupy k riešeniu chudoby a sociálneho vylúčenia a rozvíjať ich pod jednotným rámcom, a to najmä vo vzťahu k cieľom vyplývajúcim zo stratégie Európa 2020.

NRS má povahu nelegislatívneho dokumentu, ktorý nie je priamo právne záväzný a má predovšetkým informačný charakter. NRS avšak ukladá ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny koordinovať činnosť ústredných orgánov štátnej správy a ostatných organizácií pri plnení úloh vyplývajúcich z NRS. Vzhľadom na prierezovosť témy chudoby sa návrhom uznesenia ukladá povinnosť zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z NRS aj viacerým ústredným orgánom štátnej správy (napr. MH SR, MV SR, MPRV SR, MZ SR a pod.)

NPR definuje všeobecný rámec priorít v hospodárskych a štrukturálnych politikách. K dôležitým podmienkam plnohodnotnej participácie na živote spoločnosti a dôstojných životných podmienok patrí, podľa NRS, prístup k zamestnaniu, primeraný príjem, dostupné bývanie, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, sociálne služby, opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a rovnosť žien a mužov.

NRS vo východiskách odkazuje na strategické dokumenty v oblasti sociálnej služby, a to najmä na Stratégiu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike (ďalej len „Stratégia DI“) a Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020. Materiál tiež poskytuje prehľad úpravy problematiky tzv. ohrozených skupín v strategických dokumentoch SR vzťahujúcich sa k sociálnemu začleneniu a boju proti chudobe, a to napr. detí, osôb so zdravotným postihnutím, starších ľudí, osôb v inštitucionálnej starostlivosti.

NRS pripomína, že národným cieľom v oblasti zníženia chudoby a sociálneho vylúčenia je „vymaniť najmenej 170 tis. ľudí z rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia do roku 2020“. NRS v časti „Politiky zamerané na podporu sociálneho začlenenia a znižovania chudoby“ uvádza, že jeho cieľom je tiež prezentovať opatrenia, ktoré spolu predstavujú integrovaný prístup k podpore sociálneho začlenenia a znižovania chudoby, a ktoré majú potenciál pozitívne ovplyvniť vývoj v danej oblasti. NRS uvádza, že v roku 2020 sú hlavnou prioritou vlády SR najmä opatrenia na boj proti pandémii ochorením COVID-19 a eliminácií jej ekonomických a sociálnych dôsledkov, s tým súvisia najmä opatrenia v oblasti práce a zamestnania na podporu pracovných miest a ich udržania, tvorbu nových pracovných miest, opatrenia v sociálnej oblasti zamerané na úpravu podmienok čerpania sociálnych transferov v záujme podpory príjmu domácnosti a zabezpečenia starostlivosti o deti a realizovanie podporných opatrení zameraných na marginalizované rómske komunity, ľudí bez domova, fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe a súvisiacu udržateľnosť a dostupnosť sociálnych služieb a ich bezpečnosť. 

Materiál venuje pozornosť téme sociálnych transferov, ktoré zohrávajú na Slovensku významnú úlohu pri redukcii chudoby. V prípade detí a domácností s deťmi materiál odporúča rámcovať opatrenia prístupom aktívneho začlenenia (podpora prístupu na trh práce pre dospelé osoby v domácnostiach, prístupu k službám a adekvátnemu príjmu) a podporou prístupu k zariadeniam starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

V kontexte demografického vývoja a pretrvávajúcich sociálno-ekonomických rizík a prehlbujúcej sa zraniteľnosti niektorých skupín, pre ktoré je charakteristická špecifická kombinácia sociálnych rizík, ďalšou výzvou pomenovanou v predkladanom materiáli zostáva zabezpečenie prístupu ku kvalitným, cenovo dostupným a dlhodobo udržateľným službám pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc spoločnosti.  Materiál uvádza, že je nevyhnutné reagovať na dopyt po kvalitnej dlhodobej starostlivosti s účinnou koordináciou sociálnych i zdravotných intervencií v prospech jednotlivca a uspokojovania jeho individualizovaných potrieb s podporou jeho zdravotnej rehabilitácie a sociálnej rehabilitácie. S tým súvisí aj potreba riešenia nedostatku pracovných síl v sociálnych službách, najmä v niektorých profesiách (napr. opatrovateľka/opatrovateľ), ktorý sa bude dlhodobo prehlbovať. Taktiež je dôležité pristupovať k  zvyšovaniu kvality v sociálnych službách podporou a modernizáciou dodržiavania podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby, hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby a stimuláciou previazanosti a účinnosti kontrolných a dohliadacích pôsobností príslušných orgánov v oblastiach sociálnych služieb.

NRS pomenúva kľúčové opatrenia politík sociálneho začleňovania a boja proti chudobe, medzi ktoré zaraduje aj podporu prístupu ku kvalitným službám. V tejto oblasti materiál pripomína aké opatrenia sa zrealizovali za účelom zlepšenia situácie v sociálnej oblasti a prízvukuje, že dôležitou úlohou v podpore zvyšovania kvality sociálnych služieb je výkon hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách, ktorú začalo MPSVR SR vykonávať v septembri 2019.

Z hľadiska starnutia populácie NRS zdôrazňuje, že je dôležitá úprava systému dlhodobej starostlivosti. Cieľom bude v tomto smere zvýšenie dostupnosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti a vytvorenie legislatívy o dlhodobej starostlivosti na riešenie komplexnej zdravotnej, sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti. V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2020-2024 bude realizovaná zásadná kvalitatívna zmena v oblasti financovania služieb podmienených odkázanosťou, a to zmenou spôsobu spolufinancovania najnákladnejších služieb osobnej starostlivosti podmienených odkázanosťou zo strany štátu, zavedením  tzv. „dávky v odkázanosti“, ktorá bude patriť konkrétnej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, a to za účelom zabezpečenia potrebnej osobnej pomoci na základe jej informovaného výberu spôsobu zabezpečenia tejto osobnej pomoci konkrétnym ňou zvoleným neformálnym  alebo formálnym poskytovateľom. 

MPSVR SR ďalej pripomína, že v rámci vypracovaných a schválených Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020 ustanovilo ako jednu z národných priorít „podporu prechodu prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť“. Na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb vypracúvajú a schvaľujú obce komunitný plán sociálnych služieb pre svoj územný obvod; na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode vypracúvajú a schvaľujú vyššie územné celky koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.

V oblasti sociálnych služieb Ministerstvo práce  uvádza, že bude naďalej pristupovať k zvyšovaniu kvality v sociálnych službách podporou a modernizáciou dodržiavania podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby, hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby a stimuláciou previazanosti a účinnosti kontrolných a dohliadacích pôsobností príslušných orgánov vo veciach sociálnych služieb.

V nadchádzajúcom období je plánované vytvorenie aktualizovaného dokumentu Národné priority rozvoja sociálnych služieb pre roky 2021 – 2026, pričom deinštitucionalizácia sociálnych služieb a rozvoj sociálnych služieb komunitného charakteru zostane aj naďalej jednou z prioritných oblastí tohto dokumentu.

Stratégia v závere pomenúva mechanizmy monitorovania a hodnotenia napĺňania stanovených priorít a cieľov a proces komunikácie so zainteresovanými stranami.

MPK končí 15. 10. 2020

Sprievodný materiál k dispozícií TU.

JUDr. Dagmara Pagáčová