Návrh Plánu znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID19 medzi ľuďmi bez domova a pre zariadenia sociálnych služieb

Vláda SR dňa 14.04.2020 schválila plán znižovania rizík pri práci s ľuďmi bez domova a pre zariadenia sociálnych služieb.

Vláda SR dňa 14.04.2020 schválila plán znižovania rizík pri práci s ľuďmi bez domova a pre zariadenia sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Plán riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID–19 medzi ľuďmi bez domova a pri prijímaní fyzických osôb do vybraných verejných alebo neverejných zariadení sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny“.

Predmetom materiálu je aj plán predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID–19 u fyzických osôb, prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb, a to aj v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID–19 a rozšíreného núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť. 

Znenie projektu TU.

Kompletné materiály z rokovania Vlády SR TU.