Nemožnosť bežných rokovaní zastupiteľstiev?

Je možné počas trvania mimoriadnej situácie spôsobenej šírením respiračného ochorenia COVID_19 zvolávať a viesť „klasické“ zasadnutia obecného zastupiteľstva za fyzickej prítomnosti poslancov a ostatných zúčastnených osôb?

Odborný garant portálu isamosprava.sk advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. pripravila odborné stanovisko k problematike rokovaní zastupiteľstiev počas mimoriadnej situácie, z dôvodu pochybností, s ktorými sa na nás obrátili viaceré samosprávy.

Právny stav k: 14.04.2020

Otázka:

Je možné počas trvania mimoriadnej situácie spôsobenej šírením respiračného ochorenia COVID_19 zvolávať a viesť „klasické“ zasadnutia obecného zastupiteľstva za fyzickej prítomnosti poslancov a ostatných zúčastnených osôb?

Odpoveď:

Zvolávanie a vedenie rokovania obecného zastupiteľstva je upravené v § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Prijatím zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19, bolo do zákona o obecnom zriadení doplnené ustanovenie § 30f, ktoré obecným zastupiteľstvám počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 umožňuje, aby pri dodržaní stanovených podmienok a obmedzení:

a. rokovali prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov komunikačnej technológie, alebo

b.  hlasovali o určitých otázkach per rollam.

Podľa nášho názoru však prijatie tohto ustanovenia, ktoré má povahu prechodných, nie osobitných ustanovení, nevylučuje možnosť viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva aj štandardným spôsobom za fyzickej prítomnosti všetkých zúčastnených osôb, samozrejme pri dodržaní opatrení na ochranu zdravia zúčastnených osôb.

Uvedené vyplýva napr. aj z formulácie ustanovenia § 30 f ods. 3 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého:

„Vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva podľa odseku 2 alebo podľa § 12..“

Z uvedeného vyplýva, že stále existuje možnosť rokovať klasickým spôsobom podľa § 12 alebo aj spôsobom podľa § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení, teda videokonferenciou/inými technickými prostriedkami.

Podľa nášho názoru neobstojí ani námietka, že zasadnutie obecného zastupiteľstva je hromadným podujatím, a ako také je zakázané rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 09.03.2020. Napriek tomu, že definícia „hromadného podujatia“ pre tieto účely nie je legislatívou upravená, zasadnutia obecného zastupiteľstva sú výkonom činnosti orgánu obce ako orgánu verejnej moci.

Aktuálne znenie § 30f zákona o obecnom zriadení bolo schválené na základe pozmeňujúceho návrhu.

Aj z jeho odôvodnenia je jednoznačne vidieť, že zámerom zákonodarcu nebolo zrušiť možnosť konania klasických zasadnutí zastupiteľstiev ale rozšíriť dovtedajšiu právnu úpravu o ďalšie možnosti. Naďalej platí, že za dodržania primeraných hygienických opatrení je možné uskutočniť zasadnutie obecného zastupiteľstva aj štandardným spôsobom.

JUDr. Henrieta Bicáková