Nezloženie sľubu novozvoleného starostu

Aký je postup v prípade ak novozvolený starosta nezloží sľub starostu?

Právny stav k: 27.10.2022

Odpoveď:

V zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) zriadení novozvolený starosta je povinný pred nástupom do funkcie zložiť sľub starostu. K zloženiu sľubu môže dôjsť na ustanovujúcom zastupiteľstve [1]konanom po voľbách alebo kedykoľvek inokedy formou notárskej zápisnice.

V zmysle § 13a ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení  odmietnutie zloženia sľubu alebo zloženie sľubu s výhradou má za následok zánik mandátu starostu.

V prípade ak novozvolený starosta odmietne zložiť sľub, a teda zanikne jeho mandát, bude potrebné podľa § 181 ods. 3 písm. d) zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len „zákon o podmienkach výkonu volebného práva“) vyhlásiť nové voľby na obsadenie postu starostu. Žiadosť o vyhlásenie volieb na post starostu predkladá obec ministerstvu vnútra.

Do doby zvolenia a zloženia sľubu novozvoleného starostu, funkciu starostu z dôvodu neochromenia chodu obce zastáva doterajší starosta. V žiadnom prípade nepreberá funkciu iný kandidát z volieb. Pokiaľ by doterajší starosta obce nechcel pokračovať vo výkone tejto funkcie, môže sa funkcie vzdať, a následne jeho kompetencie bude vykonávať zástupca starostu v zmysle § 13b ods. 4 Zákona o obecnom zriadení.

Zároveň dávame do pozornosti ustanovenie § 2aa Zákona o obecnom zriadení, ktoré rieši tzv. nefunkčné obce, kedy ani po vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb do orgánov samosprávy obcí nemá daná obec obecné zastupiteľstvo ani starostu obce. V takomto prípade vláda môže nariadením pričleniť obec k susediacej obci, ktorá sa nachádza v tom istom okrese ako nefunkčná obec ak s tým susediaca obec súhlasí.

Viac k téme:
Zvolanie ustanovujúceho a prvého riadneho zastupiteľstva
Postup obce po voľbách bez kandidáta na starostu

Mgr. Adam Mikuš

[1] Zvolanie ustanovujúceho zastupiteľstva sa má v zmysle § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení konať najneskôr do 30 dní odo dňa volieb