Nové emisné normy na zníženie emisií CO2

Dňa 14.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1242, pokiaľ ide o sprísnenie emisných noriem CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá a zavedenie povinnosti nahlasovania, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 2018/956.

Cieľom návrhu nariadenia je zaistiť predvídateľnosť priemyslu v oblasti investícií, stimulovania zamestnanosti, podnecovania inovácií a podporu konkurencieschopnosti. Okrem toho má urýchliť zavádzanie vozidiel s nulovými alebo nízkymi emisiami a vývoj palivovo účinných technológií v Európskej únii a tak vytvoriť základ pre úspechy automobilového priemyslu Únie na svetových trhoch.

Všeobecným cieľom tohto návrhu je stanoviť nové emisné normy na zníženie emisií CO2 a prispieť k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050 a na tento účel prispieť v súlade s európskym  klimatickým zákonom k dosiahnutiu aspoň 55% zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990.

Návrhom nariadenia sa stanovuje dlhodobý cieľ pre nové mestské autobusy2035, ktorý bude na úrovni 100%. Tento cieľ znamená, že po roku 2035 by malo dôjsť k zákazu predaja vozidiel so spaľovacím motorom. 

Návrh nariadenia ďalej vymedzuje dodatočné povinnosti v oblasti monitorovania a nahlasovania údajov, zavedenie centrálneho registra a ustanovuje aj nové administratívne pokuty, nemení však pokuty za prekročenie emisných limitov (4250 EUR za každý dodatočný g CO2/tkm od roku 2025 a 6800 EUR za g CO2/tkm od roku 2030). Zavádzaný centrálny register podľa návrhu nariadenia bude viesť a aktualizovať Európska k0omisia. Návrh nariadenia upravuje aj revíznu klauzulu, pričom nový rok revízie návrhu nariadenia bude 2028.

MPK končí: 06.09.2023

Predpokladaná účinnosť od: Dvadsiatym dňom po uverejnení nariadenia v Úradnom vestníku EÚ

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Helena Laposová