Nové kódy chránených nehnuteľností

Dňa 0.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Cieľom návrhu vyhlášky je predovšetkým reflektovať na nedostatky aplikačnej praxe a doplniť tzv. „Kód druhu chránenej nehnuteľnosti“ o nové kódy chránených nehnuteľností a o nové kódy pre časti chránených nehnuteľností v prílohe č. 3 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. 

V nadväznosti na vytvorenie definície pojmu „iná oprávnená osoba“ v § 3a katastrálneho zákona sa má navrhovanou legislatívou v prílohe č. 11 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. upraviť výpočet osôb spolu s prislúchajúcim kódom.

Cieľom predkladateľa návrhu vyhlášky je upraviť a spresniť podmienky zápisu podzemných stavieb, garáží a garážových státí do katastra nehnuteľností.

Dátum konca PK: 13.09.2023

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Helena Laposová