Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme v MPK

Dňa 12.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je úprava nových služieb elektronizácie v zdravotníctve.

Návrhom sa má rozšíriť aj okruh spravodajských jednotiekobec ako subjekty, ktoré poskytujú Národnému centru zdravotníckych informácií údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov v súlade s § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vo vzťahu zdravotnej posudkovej činnosti na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby, ktorú vykonáva zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa kvalifikačné na základe zmluvy s obcou alebo vyšším územným celkom.

Má sa rozšíriť aj údajová základňa národného zdravotníckeho informačného systému o údaje súvisiace s úmrtiami, ktoré sa budú taktiež, oproti doterajšej právnej úprave poskytovať elektronicky a o údaje Národného farmaceutického registra. Súčasne sa ruší hlásenie o úmrtí a príčinách smrti.

Účelom návrhu zákona je aj zavedenie nových prístupov zdravotníckych pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva k určeným elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky za účelom epidemiologického vyšetrovania. Súčasťou návrhu je aj vytvorenie Národného registra očkovania a zmena prevádzkovateľa Národného registra prenosných ochorení na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Návrhom sa majú novelizovať aj ďalšie právne predpisy ako je napríklad:

  1. Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách,
  2. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a  rozvoji verejného zdravia,
  3. Zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a pod.

Predpokladaná účinnosť od: 01.01.2023 s určitými výnimkami
MPK končí: 05.09.2022
Sprievodná dokumentácia
Dopad na samosprávu: priamy

Mgr. Helena Laposová