Nový zákon o športe

Dňa 14.02.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona o športe. Ide o nový návrh zákona, ktorému predchádzalo vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, kde sa pristúpilo k zmene filozofie a pôvodný zámer o novelizáciu zákona o športe sa nahradil požiadavkou a potrebou komplexne nového zákona o športe, upraveného na základe výsledkov pripomienkového konania.

Cieľom návrhu je upraviť zákon o športe v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe a skúsenosti zväzov tak, aby

  1. sa zákon celkovo zjednodušil a aby sa zlepšila jeho prehľadnosť a zrozumiteľnosť,
  2. sa regulovali len nevyhnutné oblasti, najmä v rámci súťažného športu a došlo k zníženiu            
  3. administratívnej záťaže,
  4. došlo vo viacerých oblastiach k zvýšeniu transparentnosti,
  5. došlo k zjednodušeniu systému zmluvných vzťahov,
  6. došlo k zlepšeniu systému financovania športu z verejných zdrojov.   

Zmeny sa navrhujú naprieč celým zákonom o športe, najmä v oblasti subjektov v športe, Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského paralympijského výboru,  športovej reprezentácie, zmluvných vzťahov,  prístupu k spravodlivosti v oblasti športu, hlavného kontrolóra športu, financovania športu, informačného systému športu a vzdelávania v športe.

Navrhuje sa novým spôsobom upraviť subjekty v športe, športovca, športového odborníka, športový klub, športový zväz a členov medzinárodných športových organizácií, ktoré boli doposiaľ upravené ako národné športové organizácie.

Návrhom sa zvyšuje transparentnosť rokovaní orgánov s rozhodovacou právomocou. Navrhuje sa tiež upraviť novým spôsobom konflikt záujmov, pretože doterajšie znenie bolo predmetom sporov a nejednotného výkladu.

Zákon upúšťa od regulácie športu pre všetkých. Daná skutočnosť má pozitívny rozmer, nakoľko sa upúšťa od nadmernej regulácie a podmienky, financovanie a rozvoj športu pre všetkých sa výrazne zjednodušia. Návrh zákona zároveň umožňuje ministerstvu školstva poskytovať finančné prostriedky na šport pre všetkých.

Navrhuje sa podstatná zmena časti, ktorá sa týka Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského paralympijského výboru, keďže ide o občianske združenia. Ich postavenie sa upravuje len všeobecne, čím sa dosiahne, že pri zmene stanov a zmene symboliky nebude potrebná zmena zákona.
Vo vzťahu k úprave športovej reprezentácie sa vypúšťajú viaceré ustanovenia z dôvodu, že sa ich úprava ponecháva na samotné zväzy ako nominujúce subjekty.

Po novom sa tiež upravujú zmluvné vzťahy, pričom najväčšia zmena spočíva v zjednodušení právnej úpravy, navrhuje sa upraviť postavenie profesionálnych športovcov v zmluvnom vzťahu so športovou organizáciou na základe osobitného vzťahu medzi klubom a športovcov podľa zmluvy “sui generis”, pričom sa zachovávajú v čo najväčšej miere práva športovcov tak, aby sa ich postavenie približovalo postaveniu zamestnanca a existovala jedna typová zmluva. Vypúšťa sa tiež zmluva o príprave talentovaného športovca s cieľom zrušiť inštitút talentovaného športovca vzhľadom na jeho neurčitosť, ktorú ukázala aplikačná prax. Na druhej strane sa navrhuje rozšíriť zmluvu o výkone činnosti športového odborníka tak, aby sa vzťahovala aj na športovca, čím sa umožní uzatvárať takúto zmluvu (dohodu) aj so športovcami mladšími ako 18 rokov, ako aj s amatérskymi športovcami, ktorí nie sú k dispozícii športovej organizácii počas celého dňa. Upravuje aj možnosť, aby amatérski športovci boli odmeňovaní príležitostne, ak nemajú príjmy ani zo závislej činnosti a ani zo sústavného vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti ako profesionálni športovci.

Pri sponzorskej zmluve sa navrhuje zjednodušiť vzťah medzi sponzorom a sponzorovaným a nevyžadovať zverejňovanie priebežného používania sponzorského zákonom, keďže ide o súkromnoprávny vzťah.

Navrhuje sa tiež zmena vo vzťahu k právu na prístup k spravodlivosti v oblasti športu v súvislosti so spormi zo športovej činnosti. Tie zväzy, ktoré nemajú kapacitu vytvoriť si vlastné orgány na riešenie sporov, sa môžu spojiť s inými zväzmi alebo využiť rozhodcovský súd.

Navrhuje sa zároveň upraviť aj postavenie a pôsobnosti hlavného kontrolóra športu, s jednoznačne vymedzenými kompetenciami a zodpovednostnými vzťahmi.

V súvislosti s financovaním športu sa  príspevok na národný športový projekt mení na príspevok na plnenie úloh verejného záujmu. Navrhuje sa zaviesť jednotný orgán financovania športu, t.j. ministerstvo školstva (okrem rezortných stredísk, ktoré budú aj naďalej financovať a riadiť ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra) – finančné prostriedky sa budú poskytovať prostredníctvom zmluvy s ministerstvom školstva aj keby o financovaní rozhodovala vláda a prostriedky by pochádzali z rozpočtovej kapitoly iného ministerstva. Navrhuje sa tiež vypustiť inštitút spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, pretože aplikačná prax ukázala, že je málo efektívny. Za každé porušenie zákona bude sankcia a ak príjemca prestane spĺňať podmienky, bude mu môcť ministerstvo školstva pozastaviť financovanie. Príspevok národnému športovému zväzu bude po novom zložený z dvoch častí: základná časť paušálna pre všetky zväzy v rovnakej sume na zabezpečenia základného fungovania každého zväzu a druhá časť percentuálne vypočítaná podľa vzorca, v závislosti od športovej úspešnosti zväzu a veľkosti jeho mládežníckej členskej základne. Aplikačná prax ukázala, že najmä malé zväzy potrebujú základnú paušálnu sumu na pokrytie administratívnych a fixných nákladov potrebných na prevádzku sekretariátu a zamestnanca, ktorý by mal zabezpečiť plnenie povinností zväzu vo vzťahu k štátu a k svojim členom. Dôvodom týchto zmien je zvýšenie transparentnosti a menšia možnosť arbitrárnosti v rozhodovaní o financovaní športu. Zmeny nemajú vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže ide len o nové nastavenie systému prerozdeľovania existujúceho objemu finančných prostriedkov.

Po novom sa navrhuje upraviť aj časť o informačnom systéme športu, kde sa navrhujú registre, prostredníctvom ktorých sa získajú nové údaje použiteľné na účely poskytovania finančných prostriedkov z ministerstva školstva, ale aj na získanie relevantných informácií napr. o existujúcej športovej infraštruktúre a z nich vychádzajúcej potrebe budovania resp. rekonštrukcií športovej infraštruktúry z hľadiska geografickej potreby a regionálneho rozvoja, ako aj účelnosti vynakladania finančných prostriedkov štátu a samospráv. Rovnako aj register verejných prostriedkov v športe prinesie viac transparentnosti a zlepší dostupnosť relevantných údajov pre účelné, hospodárne a účinné vynakladanie finančných prostriedkov z verejných zdrojov tak, aby sa vylúčili duplicity a zlepšila sa efektívnosť nakladania s verejnými financiami.

Navrhujú sa aj úpravy vo vzťahu k vzdelávaniu, najmä vo vzťahu k inštruktorom športu, kde novým spôsobom upravuje všeobecná spôsobilosť, na nadobudnutie ktorej bude potrebné buď absolvovať príslušné vzdelávanie, alebo skúšku bez potreby ďalšieho overovania alebo doškoľovanie. Po novom sa tiež zavádza všeobecné pravidlo, že vzdelanie v oblasti športu je nadobudnuté bez časového obmedzenia.

Nová úprava sa týka aj rozšírenia pôsobnosti Antidopingovej agentúry SR aj na boj proti negatívnym javom v športe, a teda proti manipulácii športových podujatí, rasovej alebo rodovej diskriminácii a nenávistným a násilným prejavom v športe.

Návrhom zákona sa menia a dopĺňajú aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

V Zákonníku práce sa zachováva jeho delegovaná právomoc, ale rozširuje sa nielen na zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ktoré majú charakter osobitného typu zmluvy tzv. sui generis, ale aj na dohody o vykonávaní športovej činnosti, ktoré sú iným pracovnoprávnym vzťahom.

V zákone o sociálnom poistení sa mení „zmluva o výkone činnosti športového odborníka“ na „dohodu o vykonávaní športovej činnosti“ v súvislosti so zmenou zákona o športe, kde sa zmluva o výkone činnosti športového odborníka rozširuje aj na športovcov a mení sa aj názov na dohodu o športovej činnosti. V ostatnom ostáva rovnako ako predtým iným pracovnoprávnym vzťahom.

V zákone o dani z príjmov sa vypúšťa zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, keďže v zákone o športe sa mení jej charakter tak, že už nepôjde o príjem zo závislej činnosti, ale o osobitný typ zmluvy sui generis, pričom odvody do poisťovní, ale aj dane si bude platiť športovec sám, a teda v písm. m) ostanú zachované len príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka na základe dohody o vykonávaní športovej činnosti podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o športe.

Ďalšie zmeny sa týkajú sponzorskej zmluvy (§ 8 ods. 1 písm. p) a písm. r)), kedy sa úprava okrem športovca vzťahuje aj na športového odborníka, ktorí majú príjmy zo závislej činnosti a dobrovoľník sa nahrádza športovým odborníkom, ktorý má príjem z príležitostnej činnosti ako náhrada za stratu času, ak nevykonáva športovú činnosť za účelom dosahovania zisku ani sústavne, ide o náhradu za stratu času, ktorá nahrádza náhradu za stratu času dobrovoľníka, keďže dobrovoľník by podľa stanoviska Ministerstva vnútra SR a neziskového sektora nemal mať takéto finančné príjmy.

Upravuje sa tiež § 17 ods. 19 písm. h), kde sa úprava výnimiek, kde sa za výdavky (náklady) na sponzorské nepovažuje poskytnutie sponzorského, rozširuje okrem amatérskeho športovca aj na športového odborníka (na dohodu o vykonávaní športovej činnosti), na ktorých sa nevzťahuje daňová úľava.

Napokon sa v súvislosti so zmenou definície športovej činnosti upravuje aj ustanovenie  § 50 ods. 5 písmeno b) tak, že namiesto terajšej úpravy na podporu a rozvoj športu bude vzťahovať na športovú činnosť alebo rozvoj športu, čím sa dosiahne adresnejšie použitie podielu zaplatenej dane na tie subjekty, ktoré majú v predmete činnosti práve športovú činnosť a rozvoj športu, čo sú najmä športové kluby a iné športové subjekty.

Úprava zákona o zdravotnom poistení súvisí s tým, že športovec alebo športový odborník môže vykonávať športovú činnosť aj pre inú osobu, napríklad tréner pre športovca.

Zohľadňuje sa aj zmena v označení zmluvy - doterajšia zmluva o výkone činnosti športového odborníka sa nahrádza novým pomenovaním toho istého inštitútu rozšíreného o športovca (dohoda o vykonávaní športovej činnosti).

V školskom zákone sa zohľadňuje vypustenie inštitútu talentovaného športovca úpravou potvrdenia národného športového zväzu.

Reflektuje sa zámer zákonodarcu, aby boli finančné prostriedky poskytované na športovú činnosť hlavne prostredníctvom ministerstva školstva, s výnimkou rezortných stredísk zriadených ministerstvom obrany SR a ministerstva vnútra SR, aby nedochádzalo k duplicitnému financovaniu rovnakého účelu podpory športu a športových organizácií z viacerých štátnych zdrojov.

V zákone o dobrovoľníctve sa zohľadňuje zrušenie inštitútu dobrovoľníka v športe ako športového odborníka.

Navrhovaný dátum účinnosti: 01.07.2023
MPK končí: 06.03.2023
Sprievodná dokumentácia

Mgr. Adam Mikuš