Opatrenia na konsolidáciu verejných financií - upresnenie zmien

Dňa 04.12.2023 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Opatrenia zahŕňajú zvýšenie zdravotných odvodov zamestnávateľov a živnostníkov o 1%,  zvýšenie spotrebných daní na tabakové výrobky a alkohol, správnych poplatkov, súdnych poplatkov, zrušenie 01.09. ako štátneho sviatku, osobitný odvod v bankovníctve, osobitné zdanie z činností v oblasti ropy, minimálna daň právnickej osoby a ďalšie.

Nižšie je prehľad najdôležitejších zmien v rámci vybraných právnych predpisov, ktoré vládny návrh zákona prináša.

Zmeny v zákone č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Navrhuje sa právna úprava, podľa ktorej súdny poplatok za elektronické podanie sa môže znížiť najviac o 50 eur, z pôvodných 70 eur. Pri vrátení poplatku, ak sa zaplatil vyšší poplatok, ako sa mal zaplatiť, preplatok sa vráti, ak prevyšuje sumu 2,50 eur, z pôvodných 1,70 eur.

Poplatky v civilnom a správnom súdnom procese sú

 • zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba:
 1. z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6%, najmenej 25 eur (z pôvodných 16,50 eur), najviac 25 000 eur (z pôvodných 16 596,50 eur), v obchodných veciach najviac 50 000 eur (z pôvodných 33 193,50 eur)
 2.  ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 140 eur (z pôvodných 99,50 eur)
 3. z návrhu na nariadenie alebo zrušenie neodkladného opatrenia 50 eur (z pôvodných 33 eur)
 4. z návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu, ktoré sa má vykonať čo i len sčasti v Slovenskej republike 70 eur ( z pôvodných 49,50 eur)
 5. zo žiadosti o získanie informácie, ktorá je súčasťou návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu 5 eur (z pôvodných 3 eur)
 6. z návrhu na vykonanie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu nariadeného v inom členskom štáte Európskej únie 25 eur (z pôvodných 16,50 eur).
 • zo žaloby o nároku z právnych vzťahov upravených zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, zo žaloby o nároku z práv k obchodnému menu, ochranným známkam a označeniam pôvodu a zo žaloby o neplatnosti rozhodcovskej zmluvy a o zrušení rozhodcovského rozhodnutia vydaného rozhodcom zvýšený na sumu 470 eur, z pôvodných 331,50 eur
 • za konkurzné konanie 1 % z každého výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu majetku vo všeobecnej podstate najviac 50 000 eur (z pôvodných) 33 193,50 eur a 0,5 % z výťažku v oddelenej podstate najviac 50 000 eur (z pôvodných) 33 193,50 eur a poplatok za podanie námietky zaujatosti 700 eur (z pôvodných 500 eur)
 • zo žaloby na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 100 eur (z pôvodných 66 eur), zo žaloby na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 250 eur (z pôvodných 165,50 eur)
 • z návrhu na začatie konania o rozvod manželstva alebo o určenie neplatnosti alebo o určenie neexistencie manželstva 100 eur (z pôvodných 66 eur)
 • zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom 28 eur (z pôvodných 20 eur)
 • zo žaloby na ochranu osobnosti, bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy 100 eur (pôvodne 66 eur) alebo zo žaloby na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy 100 eur (pôvodne 66 eur) a 3 % z výšky uplatnenej z nemajetkovej ujmy, najviac 25 000 eur (pôvodne 16 596, 50 eur)
 • zo žaloby vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona, bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch 100 eur (pôvodne 66 eur)
 • zo žaloby vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona s náhradou nemajetkovej ujmy 100 eur (pôvodne 66 eur) a 3 % z výšky uplatnenej nemajetkovej ujmy, najviac 25 000 eur (pôvodne 16 596, 50 eur)
 • za konanie vo veciach určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 800 eur (pôvodne 2 000 eur) a najviac 70 000 eur (pôvodne 50 000 eur). Ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie nie je ustanovená alebo ak ide o zmenu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, výška poplatku je 7 000 eur (pôvodne 5 000 eur)
 • zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy 100 eur (pôvodne 70 eur)
 • zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy o priestupku 50 eur (pôvodne 35 eur)
 • zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb 700 eur (pôvodne 500 eur)
 • zo žaloby proti inému zásahu orgánu verejnej správy, zo žaloby vo veciach územnej samosprávy a zo žaloby vo veciach politických práv 70 eur (pôvodne 50 eur)
 • zo žaloby na určenie, že návrh na registráciu politickej strany alebo registráciu politického hnutia nemá nedostatky, ktoré by bránili registrácii 250 eur (pôvodne 165,50 eur)
 • zo žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy o odmietnutí registrácie politickej strany alebo hnutia 500 eur (pôvodne 350 eur)
 • z návrhu na vydanie rozhodnutia o vykonateľnosti cudzích orgánov verejnej správy 100 eur (pôvodne 66 eur)
 • zo správnej žaloby proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného  0,05 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 1400 eur (pôvodne 1 000 eur) a najviac 35 000 eur (pôvodne 25 000 eur). Ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie nie je ustanovená alebo ak ide o zmenu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, výška poplatku je 1400 eur (pôvodne 1 000 eur)
 • z návrhu na vykonanie exekúcie 25 eur, za rozhodnutie v exekučnom konaní o zmene oprávneného alebo za vydanie dodatku k povereniu na vykonanie exekúcie, ak je dôvodom zmeny oprávneného postúpenie vymáhaného nároku alebo predaj podniku alebo jeho časti alebo za rozhodnutie o návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora 25 eur (pôvodne 16,50 eur)
 • z návrhu na predĺženie lehoty na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva 140 eur (pôvodne 100 eur)
 • z likvidácie majetku, z výťažku likvidácie 6 %, najmenej 50 eur (pôvodne 33 eur), najviac 25 000 eur (pôvodne 16 596,50 eur)
 • zo žaloby na obnovu konania 140 eur (pôvodne 99,50 eur).
 • z návrhu na prvý zápis a.s. je 550 eur (pôvodne 375 eur), iných právnických osôb, organizačnej zložky podniku právnickej osoby alebo podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby 220 eur (pôvodne 150 eur), z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 220 eur (pôvodne 165 eur), z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska 50 eur (pôvodne 33 eur)
 • z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia alebo z návrhu na predĺženie lehoty, po uplynutí ktorej súd v konaní o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva rozhodne o výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra aj bez návrhu podľa Civilného mimosporového poriadku 140 eur
 • za zápis závetu a listiny o vydedení do zoznamu závetov (listín) 10 eur (pôvodne 6,50 eur).

Poplatky za úkony súdov sú:

 • za spracovanie podania a jeho príloh v listinnej podobe, ak zákon ustanovuje povinnosť doručovať podanie do elektronickej schránky súdu a za spracovanie podania a jeho príloh v elektronickej podobe doručeného súdu inak ako do elektronickej schránky súdu, ak zákon ustanovuje povinnosť doručovať podanie do elektronickej schránky súdu je 30 eur (pôvodne 20 eur)
 • za overenie podpisu jednej osoby na tej istej listine je 1 euro (pôvodne 0,50 eur).

Poplatky za úkony prokuratúry:

 • poplatok za výpis z registra trestov, odpis registra trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie a za poskytnutie odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie (aj negatívne) je 6 eur (pôvodne 4 eurá).

Poplatky – Ústavný súd SR:

Poplatok za jedenástu a každú ďalšiu sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky podanú tým istým navrhovateľom a doručenú Ústavnému súdu Slovenskej republiky v jednom kalendárnom roku je 45 eur (pôvodne 30 eur).

Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2024 sa budú vyberať poplatky podľa predpisov účinných od 1. apríla 2024.

Zmeny v zákone č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Navrhuje sa úprava súvisiaca so zvýhodnením podania návrhu elektronickými prostriedkami pri zachovaní 50 % zníženia sadzby poplatku so stanovením maximálneho zníženia výslednej sumy poplatku z pôvodných 70 eur na 50 eur. V nadväznosti na prijatie úpravy sadzieb poplatkov sa upravuje aj suma vrátenia preplatku, ak presahuje sumu 2,5 eura.

Sadzby správnych poplatkov sa menia nasledovne; správny poplatok za

 • návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva fyzická osoba je 25 eur (pôvodne 16,50 eur), ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, je 250 eur (pôvodne 165,50 eur)
 • vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu je 7 eur (pôvodne 5 eur)
 • žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní, matriky, živnostenské registre a iné podobné registre, protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia sú 4 eurá (pôvodne 3 eurá)
 • zápis do zoznamu odborných garantov na verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu je 100 eur (pôvodne 66 eur)
 • Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) je 7 eur (pôvodne 5 eur)
 • výpis z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4, údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia, alebo písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia, vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov je 12 eur (pôvodne 8 eur)
 • Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je 100 eur (pôvodne 66 eur) a rovnaký návrh podaný elektronicky 50 eur (pôvodne 33 eur)
 • Vydanie občianskeho preukazu 7 eur (pôvodne 4,50 eur)
 • Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe staršej ako 16 rokov 50 eur (pôvodne 33 eur)
 • Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu 45 eur (pôvodne 30 eur)
 • Za návrh na registráciu politickej strany alebo politického hnutia 950 eur (pôvodne 663,50 eur), nadácie, združenia občanov alebo záujmového združenia právnických osôb alebo neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 100 eur (pôvodne 66)
 • Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra politických strán a politických hnutí 50 eur (pôvodne 33 eur),  zmena štatútu alebo údajov neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií, zmena nadačnej listiny alebo údajov nadácie zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií, zmena štatútu alebo údajov neinvestičného fondu zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií, zmena  stanov alebo údajov združenia občanov zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií, oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu združenia občanov do registra mimovládnych neziskových organizácií 25 eur (pôvodne 16,50 eur)
 • Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb 100 eur (pôvodne 66 eur), zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb 15 eur (pôvodne 10 eur)
 • Vydanie rybárskeho lístka – ročný 10 eur (pôvodne 7 eur), trojročný 25 eur (pôvodne 17 eur)
 • Vydanie rozhodnutia  na zmenu druhu pozemku 50 eur (pôvodne 33 eur)
 • Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery 150 eur (pôvodne 99,50 eur)
 • Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu, na spracovanie liehu v liehovarníckom závode a na jeho uvádzanie na trh 100 eur (pôvodne 66 eur)
 • Poplatky v oblasti stavebnej správy zostávajú bez zmeny
 • Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu 10 eur (pôvodne 6,50 eur).

Z úkonov a konaní začatých a neukončených do 31. marca 2024 sa platia poplatky podľa predpisov účinných od 1. apríla 2024.

Zmeny v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Navrhuje sa zvýšiť sadzba poisteného pre

 1. a) zamestnávateľa z 10% na 11%, ak zamestnávateľ zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného sa upravuje z 5% na 5,5% z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1,
 2. b) SZČO z 14% na 15%, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu so zdravotným postihnutím z 7% na 7,5% z vymeriavacieho základu,
 3. c) tzv. samoplatiteľa zo 14 % na 15 % z vymeriavacieho základu.

Pri realizácii akejkoľvek zásadnej zmeny v odvodovej povinnosti sa musia zmeny spočívajúce v zmene sadzby realizovať vždy k 1. januáru.

Zmeny v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Od 1. januára 2024 sa navrhuje zvýšenie sadzby poistného na starobné poistenie pre sporiteľov. Súčasne sa navrhuje upraviť aj krátenie sumy dôchodku z I. piliera pre poistenca, ktorý je sporiteľ alebo bol sporiteľ za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

Ďalej sa navrhuje, aby sa rodičovský dôchodok vyplatil každý rok raz ročne v júni v jednej úhrnnej splátke. V prípade, ak nárok na rodičovský dôchodok vznikne prvýkrát napríklad v auguste, vyplatí sa rodičovský dôchodok za mesiace august až december v mesiaci, v ktorom sa prvý krát vyplatí dôchodok od ktorého je odvodený nárok na výplatu rodičovského dôchodku. Z uvedeného dôvodu sa tiež navrhujú upraviť podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu tak, aby sa podmienka poberania starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku považovala na tento účel od 1. júna príslušného kalendárneho roka do konca tohto roka za splnenú. V prípade, ak nárok na výplatu dôchodku, od ktorého je nárok na rodičovský dôchodok odvodený, zanikol pred 1. júnom, rodičovský dôchodok bude patriť iba za obdobie nároku na výplatu tohto dôchodku.

Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

 • Určujú sa hranice zdaniteľných príjmov pre uplatnenie 15 % sadzby dane, a to vo výške 60 000 eur.
 • Rozširuje sa okruh právnych foriem daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, ktorí si môžu uplatniť oslobodenie príjmov z tzv. charitatívnej reklamy, a to o účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizácie s medzinárodným prvkom, Slovenský Červený kríž a subjekty výskumu a vývoja.

Zároveň dochádza k zvýšeniu hornej hranice oslobodených príjmov plynúcich z charitatívnej reklamy, a to z 20 000 eur na 30 000 eur

 • Navrhuje sa zvýšenie sadzby dane pre podiely na zisku vyplácané fyzickým osobám zo sadzby dane 7 % na 10 %.
 • Dopĺňa sa inštitút minimálnej dane pre vymedzené právnické osoby. Minimálnu daň platí daňovník, ktorého daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako ustanovená výška minimálnej dane pre daňovníka – právnickú osobu, t. j. tento daňovník platí minimálnu daň aj v prípade vykázania daňovej straty. Ustanovená sadzba minimálnej dane sa znižuje na polovicu, ak ide o daňovníka, ktorý zamestnáva pracovníkov so zdravotným postihnutím. Podmienkou však je, že priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným poistením je najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 425/2023 Z. z. Na základe tejto vyhlášky je spôsob výpočtu uvedeného ukazovateľa ustanovený v štvrťročnom výkaze o práci „Práca 2-04“. Minimálna daň je splatná v rovnakej lehote ako daňová povinnosť, t. j. v lehote na podanie daňového priznania. Súčasne sa ustanovuje možnosť zápočtu zaplatenej minimálnej dane (resp. kladného rozdielu medzi minimálnou daňou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní) v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, ale len vo výške, ktorá presahuje minimálnu daň. V prípade kratšieho zdaňovacieho obdobia (napr. pri prechode z kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak alebo zdaňovacie obdobie do dňa vstupu do likvidácie alebo konkurzu) sa výška minimálnej dane znižuje úmerne podľa počtu mesiacov tohto zdaňovacieho obdobia. Rovnako zákon o dani z príjmov vymedzuje daňovníkov – právnické osoby, ktoré nepodliehajú povinnosti platiť minimálnu daň. Daňovník, ktorému zanikol nárok na započítanie zaplatenej minimálnej dane z dôvodu, že uplynula ustanovená 3-ročná doba, stráca nárok na jej vrátenie. Súčasne nárok na jej vrátenie zaniká aj daňovníkovi, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, a to ku dňu zrušenia bez likvidácie a daňovníkovi vstupujúcemu do konkurzu alebo likvidácie ku dňu vstupu do tohto režimu. Zároveň sa spresňuje postup pri započítaní zaplatených preddavkov v prípade, ak má daňovník súčasne nárok na zápočet minimálnej dane. Možnosť poukázania podielu zaplatenej dane ostáva zachovaná aj v prípade povinnosti platenia minimálnej dane, a to z celej výšky zaplatenej minimálnej dane
 • Zvýšenie sadzby dane na podiely na zisku (dividendy) sa uplatní už pri podieloch na zisku vykázaných z hospodárskeho výsledku vyčísleného za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2023. V prípade podielov na likvidačnom zostatku uvedené zvýšenie nastáva, ak vstúpi spoločnosť alebo družstvo do likvidácie najskôr 1. januára 2023, pričom však k výplate týchto podielov na likvidačnom zostatku došlo až po 31. decembri 2023. Obdobne sa postupuje aj pri vyrovnacích podieloch.
 • Zmena hranice pre uplatnenie 15 % sadzby dane sa použije prvýkrát v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1. januára 2024, t. j. v prípade daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok najskôr v zdaňovacom období, ktoré začína v priebehu kalendárneho roka 2024.
 • Minimálna daň pre právnické osoby bude prvýkrát splatná za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2024, t. j. povinnosť jej zaplatenia sa nebude týkať zdaňovacieho obdobia, ktoré začalo v kalendárnom roku 2023. Okrem prípadov uvedených v § 46b ods. 7 nepodlieha povinnosti platenia minimálnej dane ani daňovník, ktorý sa v priebehu kalendárneho roka 2024 zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, a to aj napriek tomu, že jeho zdaňovacie obdobie, ktoré je ukončené dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňu vyhlásenia konkurzu, sa začalo najskôr 1. januára 2024. Zároveň sa ustanovuje, že prechod z kalendárneho roka na hospodársky rok uskutočnený v kalendárnom roku 2024 nemá vplyv na povinnosť platenia minimálnej dane. Minimálna daň za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu tejto zmeny sa uhradí spolu s minimálnou daňou za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína dňom zmeny, t. j. uhradí sa v roku 2025.

Tento návrh zákona bude prejednaný v skrátenom legislatívnom konaní.

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Diana Horňáková