Opatrenia na úseku environmentálnej záťaže

Dňa 22.12.2023 NRSR schválila vládny  návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom právnej úpravy je potreba odstránenia problémov a zákonných nedostatkov, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.  

Novela zákona spočíva vo vypustení ust. § 9a a 9b. Táto právna úprava sa totiž ukázala ako problematická z viacerých hľadísk, a to predovšetkým z hľadiska možného neoprávneného čerpania verejných zdrojov - fondov Európskej únie, keďže pri aplikácii uvedených ustanovení zákona by mohlo ísť o duplicitné finančné plnenie v prospech Slovenskej republiky (Environmentálneho fondu). Slovenskej republike by tak vznikla povinnosť vrátiť poskytnuté finančné prostriedky z fondov Európske únie a príp. súvisiace penále. Novelizovaná právna úprava je taktiež vnútorne rozporná, keďže zákon v súčasnosti upravuje dva rôzne režimy, a to režim možnej liberácie povinnej osoby (vlastníka) podľa    § 4 zákona a súčasne novelizovaný režim, ktorý na uvedené neberie ohľad a paušálne zaväzuje každého vlastníka sanovanej nehnuteľnosti k úhrade nákladov spätých so sanáciou, bez ohľadu na skutočnosť, či jej existenciu spôsobil alebo nie, resp. či bol vôbec objektívne spôsobilý túto spôsobiť (napr. dedič, reštituent). Napokon novelizovaná právna úprava je predmetom ústavnej sťažnosti vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod Rvp 2025/2022. Novelou sa zaviedli aj rechodné ustanovenia vyplývajúce zo zmien návrhu zákona.

Účinnosť od: 01.01.2024

Schválené znenie

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Diana Horňáková