Overenie pravdivosti čestného vyhlásenia kandidáta na poslanca zastupiteľstva

Spisová značka

PL. ÚS 1/2019

Dátum spracovania

9.8.2022

Autor

Jakub Lenárt

Rozhodnutie

Nález - Ústavný súd SR z 23.1.2019

Právna veta

Uvedené porušenie volebného zákona, ku ktorému došlo v prípravnej fáze napádaných volieb, s ohľadom na intenzitu jeho dopadu na samotný výsledok volieb poslancov obecného zastupiteľstva, je v zmysle judikatúry ústavného súdu samo osebe dostatočné na to, aby ústavný súd vyhlásil tieto voľby za neplatné, tak ako to je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, tobôž, ak v súčasnosti účinná volebná legislatíva a ani správna legislatíva nepozná postup, kedy by bolo možné napadnúť rozhodnutie miestnej volebnej komisie o zaregistrovaní kandidáta.

Podľa ústavného súdu uvedená skutočnosť odhaľuje systémový problém, spočívajúci v tom, že príslušná volebná komisia môže iba formálne preskúmať podanú kandidátnu listinu a jej prílohy, avšak nemá možnosť overiť si pravdivosť čestného vyhlásenia kandidáta o tom, že nemá prekážky práva byť volený, a to ani v prípade pochybností o pravdivosti tohto vyhlásenia už pri jeho predložení, pretože zákon kandidátovi neukladá povinnosť na preukázanie svojich tvrdení predložiť napr. výpis z registra trestov.

Okrem toho následne po zaregistrovaní kandidáta, ktorý nespĺňa podmienky pasívneho volebného práva, nie je možné takéto rozhodnutie volebnej komisie o zaregistrovaní tohto kandidáta v zmysle účinnej právnej úpravy napadnúť na súde, prípadne na inom orgáne. Protikandidátom sa tak otvára priestor na spochybnenie procesu registrácie takéhoto kandidáta, resp. splnenia podmienok pasívneho volebného práva takýmto kandidátom, až v konaní pred ústavným súdom podľa čl. 129 ods. 2 ústavy, teda až po samotnom konaní volieb.

Prepojenie na právny poriadok SR

Zákon č. 180/2014 Z. z.

Anotácia (abstrakt) rozhodnutia

Sťažovateľka namietala neústavnosť a nezákonnosť  volieb do orgánov územnej samosprávy, ako aj ich výsledok v rozsahu voľby poslancov obecného zastupiteľstva, z dôvodu vykonania registrácie kandidáta na poslanca obecného zastupiteľstva aj napriek skutočnosti, že nespĺňal požiadavku nebyť právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, pričom odsúdenie nebolo zahladené.
Sťažovateľka poukázala aj na skutočnosť, že v zmysle § 172 v spojení s § 171 ods. 5 písm. a) volebného zákona je kandidát (či už nominant politickej strany alebo aj nezávislý kandidát) na voľbu do orgánu územnej samosprávy povinný ku kandidátnej listine predložiť iba vlastnoručne podpísané vyhlásenie, že nemá prekážky práva byť volený.

Účinná právna úprava volebného zákona neumožňuje miestnej volebnej komisii overiť pravdivosť písomného vyhlásenia kandidáta, že nemá prekážky práva byť volený v zmysle § 6 písm. b) volebného zákona, pretože „Na jej overenie by bolo potrebné získať odpis registra trestov, čo však zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov vo vzťahu k miestnej volebnej komisii neumožňuje.“