Plánované zmeny sociálnych podnikov

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. Cieľom Návrh zákona má na základe doterajšej aplikačnej praxe posilniť a podporiť na Slovensku priaznivé prostredie pre rozvoj sociálnej ekonomiky, teda produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, organizovaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech (či už prostredníctvom netrhovej činnosti, alebo prostredníctvom sociálneho podnikania).

Právna forma má:

a.  vniesť do tejto oblasti poriadok v zmysle ustálenia pojmov a regulácie,

b.  odstrániť prekážky, ktoré rozvoju a posilneniu sociálnej ekonomiky bránia,

c.  dotvoriť systém podpory pre podniky sociálnej ekonomiky, ktorý bude spoločensky prijateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci.[1]

Je zrejmé, že v dôsledku pandémie môže nastať problém so zákonným plnením všetkých daňových a odvodových povinností aj pre morálne bezúhonné a vnútorne efektívne firmy. Preukazovanie príslušných povinností u nových podnikov taktiež. Preto sa navrhuje platnosť týchto podmienok dočasne pozastaviť. 

Taktiež v súčasnej a nadchádzajúcej hospodárskej situácii bude pre štát a spoločnosť výhodné udržať znevýhodnené osoby v zamestnaní aj pri kratších pracovných úväzkoch. Preto sa navrhuje rozšírenie výnimiek pre spĺňanie podmienok v prechodnom ustanovení počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Do zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa vložia nové ustanovenia týkajúce sa problematiky rodinných podnikov, ktoré by vytvorili samostatnú časť a rodinné podnikanie by tak nadobudlo samostatný právny rámec.

Podľa súčasnej právnej problematika sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania je upravená samostatným zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. V nadväznosti na aplikačnú prax je potrebné zákon upraviť a tým posilniť plnohodnotný rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku, ako aj vytvoriť právny.

Na základe prípadných poznatkov a skúseností z praxe sa môžu členské mestá ÚMS zapojiť  do pripomienkovania právneho predpisu do 11.03.2021.[2] 

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Henrieta Bicáková

[1] Schválením Návrhu zákona sa na Slovensku dotvoria vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti, ale aj pre ďalšie spoločensky prospešné ciele.

[2] Prostredníctvom informačno-právny portál Slov-Lex.