Poskytovanie dotácií v kultúre pre vybrané programy

Dňa 19.07.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MK-8898/2021-110/28396.

Cieľom návrhu je vypustenie príloh č. 4 a 6 z platného opatrenia a úprava príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie pre program Kultúra znevýhodnených skupín a program Podpora a rozvoj mediálnej výchovy a boj proti dezinformáciám. Navrhovaná zmena reaguje na vytvorenie nových podprogramov v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín a skúsenosti z praxe. Pri jednotlivých výzvach vyhlasovaných v časovom slede je potrebné od žiadateľov požadovať poskytnutie rôznych špecifických údajov s cieľom adresnejšieho nastavovania parametrov podpory a rýchlejšieho vyplácania finančných prostriedkov.

Pripomienkovanie do: 27.07.2023

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Helena Laposová